Skip to main content
Terug

Audits

Het proces van erkennen bestaat uit het indienen van een erkenningsaanvraag en een bureaubeoordeling van die aanvraag door de CZO-adviseurs en auditoren. Daarna doet het CZO audits om de feitelijke situatie te beoordelen. Een audit kan ook online plaatsvinden.

Auditpanel

Audits worden uitgevoerd door een auditpanel. Het auditpanel is tripartiete samengesteld: zorgprofessionals namens de beroepsverenigingen, werkgeververtegenwoordigers namens de branches en opleiders namens de opleidingsinstituten. Een auditpanel bestaat uit auditoren en een CZO-adviseur. Het auditpanel beoordeelt de feitelijke situatie. Het auditpanel geeft een waarderend advies aan de betreffende organisatie op basis van de bureaubeoordeling en de bevindingen tijdens de audit. Het auditpanel adviseert de directeur CZO over de besluitvorming ten aanzien van de erkenning. De directeur neemt het besluit tot al dan niet erkennen.  

Audits in de overgangsfase 

In de overgangsfase wordt een audit gedaan als de beoordeling van de nulmeting dermate positief is dat kan worden beoordeeld of de organisatie voldoet aan de eisen voor systeemtoezicht. Bij een positief besluit n.a.v. een audit krijgt de organisatie een CZO-erkenning op organisatieniveau en daarmee valt de organisatie onder regulier toezicht. Een audit in de overgangsfase kan er ook toe leiden dat de voorwaardelijke erkenning wordt gecontinueerd of dat er bindende voorwaarden worden gesteld.  

N.B. Een (voorwaardelijke) ‘erkenning op organisatieniveau’ kan worden ingetrokken of niet worden verstrekt wanneer het CZO constateert dat een organisatie niet voldoet aan de erkennings- en opleidingseisen (zie reglement toezicht). 

Audits na de overgangsfase 

Is een opleiding of organisatie (voorwaardelijk) erkend, dan voert het CZO audits uit - volgens een geplande cyclus. Er zijn drie mogelijke uitkomsten van een audit:  

  • Erkenning van de organisatie of opleiding.   
  • Nog geen erkenning, de erkenningsaanvraag en beoordeling leiden ertoe dat het CZO bindende voorwaarden stelt waaraan binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan.   
  • Geen erkenning.