Skip to main content
Terug

Studentenregistratie voor opleidingsinstituten

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten werken nauw samen met het CZO om de registratie van studenten voor opleidingen, kernleerroutes en EPA’s en de aangevraagde diploma’s en certificaten goed te laten verlopen.

Contactpersonen studentenregistratie 

Alle communicatie met het CZO over de student verloopt via de contactpersoon studentenregistratie (CR) van een opleidingsinstituut of zorgorganisatie. De raad van bestuur van de organisatie wijst deze CR voor de organisatie aan, in 'mijnczo'. De CR maakt vervolgens een eigen account aan en krijgt in ‘mijnczo’ eigen bevoegdheden en taken. De CR is vanaf dat moment eindverantwoordelijk voor het - waar nodig - accorderen van registraties en diploma-aanvragen.

Bekijk hier het reglement registratie, diplomering en certificering. 

Registratie door studenten  

Studenten kunnen zich inschrijven voor:  

 • Opleiding (oude stijl)
 • Kernleerroute
 • Losse EPA’s  

Let op: een student kan zich alleen registreren voor een losse EPA als is voldaan aan de instroomeisen van die EPA. De werkgever van de student is ervoor verantwoordelijk dat de student voldoet aan de  instroomeisen op het moment dat de student zich registreert bij het CZO. Bij de goedkeuring van de registratie geeft de zorgorganisatie aan dat de student voldoet aan de instroomeisen. In de EPA Bibliotheek staan per EPA de instroomeisen vermeld.    

Taken en verantwoordelijkheden studentenregistratie 

Opleiding
De taken van de contactpersonen studentenregistratie bij de registratie van studenten voor niet EPA-gerichte opleidingen (oude stijl) zijn onveranderd. 
Let op: Opleidingsinstituten van studenten kraamverzorgende en de VVT opleidingen moeten bij aanmelding het aantal uren dienstverband opgeven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het opleidingsinstituut. Dit is vastgelegd in de opleidingseisen van de betreffende opleidingen, zie specifieke bepalingen. Het opleidingsinstituut ziet erop toe dat de opleidingseisen worden nagekomen.

Kernleerroute en losse EPA's
Hieronder vindt u een overzicht van de taken voor de contactpersonen studentenregistratie van de zorgorganisaties en de opleidingsinstituten bij de registratie van studenten voor EPA-gerichte kernleerroutes en bij EPA’s. 

Kernleerroute: 

 • De student registreert zich voor een kernleerroute. 
 • De CR van het opleidingsinstituut hoeft de registratie (inschrijving) niet goed te keuren.  
 • De CR van het opleidingsinstituut heeft wel inzage in de registratie van studenten.  
 • De zorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen. 
 • De zorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor het bekwaam verklaren. 
 • Het CZO let – in het toezicht – op een goed verloop van deze processen inclusief de voorwaardelijkheden, feedback (toetsinstrumenten) en beoordelingen en een onderbouwing in het portfolio. 
 • Wanneer de bekwaamverklaringen door de zorgorganisatie in 'mijnczo' zijn verwerkt voor alle EPA’s van de kernleerroute en de EOL behaald is, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan.  
 • De CR van het opleidingsinstituut accordeert de diploma-aanvraag in het CZO-systeem. 
 • De CR van de zorgorganisatie accordeert ook de diploma-aanvraag in het CZO-systeem en vult de datum van diplomeren in.
 • Bij akkoord van beide organisaties, accordeert het CZO de diploma-aanvraag.  
 • Het diploma wordt verstuurd naar het opleidingsinstituut.  

Losse EPA’s: 

 • De student registreert zich voor een of meer losse EPA’s – dit kan voor meerdere EPA’s tegelijk voordat de student daadwerkelijk start. 
 • De CR van het opleidingsinstituut hoeft de registratie niet goed te keuren en heeft in registratie van losse EPA’s geen rol. Vanzelfsprekend heeft het opleidingsinstituut wel een rol in het opleiden zelf.