Skip to main content
Terug

Onze organisatie

Het CZO houdt toezicht op en stelt kaders voor EPA-gerichte en niet-EPA-gerichte CZO-opleidingen. Het EPA-gerichte CZO-opleidingsstelsel is per 2023 aan het CZO overgedragen door het programma CZO Flex Level (2019 - 2022).

Per 1 februari 2024 verandert de organisatiestructuur van het CZO. Er komt een toezichthoudend bestuur in plaats van een raad van toezicht en er komt een directeur in plaats van een directeur-bestuurder. Deze verandering heeft tot doel de bestuurlijke slagkracht te versterken, de onderlinge samenwerking tussen de directeur en het bestuur te bevorderen en daarmee de strategische positie van het CZO te verstevigen.

Het nieuwe organogram van het CZO ziet er per 1 februari 2024 als volgt uit:

image

Zwarte lijnen geven hiërarchische verbanden aan​, stippellijnen geven inhoudelijk adviserende verbanden aan​ en groene lijnen geven inhoudelijke ondersteunende activiteiten aan.

Note: dit organogram is een herziene versie tav de ophanging van de raad van advies aan toezichthoudend bestuur.

De directeur geeft leiding aan het CZO onder toezicht van het bestuur. Het bestuur houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen het CZO. Het bestuur staat de directeur met advies terzijde. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit twee leden vanuit de NFU en twee leden vanuit de NVZ. In de nieuwe statuten is er rekening mee gehouden dat ook een andere partij kan deelnemen aan het bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door de secretaris CZO.

Per 1 februari 2024 wordt ook de raad van advies ingesteld. De raad van advies bevordert de ontwikkeling van kaders voor een samenhangend CZO-opleidingsstelsel en bewaakt de naleving van deze kaders. De raad van advies adviseert het bestuur op strategisch niveau, gevraagd en ongevraagd. De adviezen van de raad van advies gelden als een zwaarwegend advies. Het bestuur toetst deze adviezen alleen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De raad van advies wordt geadviseerd door een beleidsadviseur van team kaderontwikkeling en bijgestaan door de secretaris CZO.

De directeur CZO is gericht op de bedrijfsvoering van het CZO en wordt hierbij ondersteund door de secretaris CZO. CZO kent in haar organisatiestructuur twee inhoudelijke teams, passend bij de twee hoofdtaken: ‘kaderstellen’ en ‘toezicht houden’. Met de totstandkoming van deze gescheiden teams wordt niet meer gewerkt met integrale opleidingscommissies maar wordt team kaderontwikkeling geadviseerd door een pool van (vak)inhoudelijke experts en team toezicht bijgestaan door auditoren. Er is nog wel een integrale examen- en opleidingscommissie voor de radiologische opleidingen, gezien de wettelijke taak van het CZO.

Het servicebureau geeft invulling aan de hoofdtaak ‘registratie, diplomering en certificering, en de helpdeskfunctie voor ICT-zaken. De staffunctionarissen ondersteunen bij de uitvoering van directietaken en bij een of meer hoofdtaken.