Skip to main content

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. De organisatie toetst en accrediteert opleidingen om de kwaliteit ervan te borgen.

Kaderstellen

Opleidingscommissies, en vanaf 1 mei 2022 het team kaderstelling, zijn gemandateerd om opleidingseisen vast te stellen voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg. Het gaat daarbij om het vaststellen van het deskundigheidsgebied, de opleidingseisen en de criteria voor beroepspraktijkvorming en de praktijkleerplaatsen.

Toezicht houden

Een erkenning door het CZO onderstreept de kwaliteit van de zorgopleiding. Het CZO zorgt ervoor dat zorgprofessionals voldoen aan de CZO-opleidingseisen die landelijk vastgesteld worden door het werkveld en opleiders uit de praktijk. Een audit is een bezoek aan een zorginstelling of opleidingsinstituut. Het doel ervan is tweeledig: de kwaliteit van de CZO-opleiding toetsen in de praktijk en verbetervoorstellen doen.

Studenten

Studenten

Voor opleiders en zorginstellingen beheert het CZO de studentenregistratie. Het CZO verwerkt en controleert aanmeldingen, vrijstellingen en de uitgifte van CZO-diploma's.

Advies en informatie

Het CZO deelt in- en uitstroomcijfers van zorgopleidingen met branches in de zorg en de overheid.

Home advies

Actueel

Nieuws

NLQF-inschaling van CZO-opleidingen wordt hervat

In 2018 werd de NLQF-inschaling van CZO-opleidingen on hold gezet in verband met de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. Vanaf heden hervatten we de NLQF-inschaling van de CZO-opleidingen.

Nieuws

Erkenningsaanvragen gestopt tot 1 januari 2023

Het CZO werkt hard aan de vormgeving van het vernieuwde toezicht om per 1 januari a.s. klaar te zijn voor de invoering ervan. Om hier de komende periode de volledige focus op te kunnen hebben, zullen met ingang van 15 september tot en met 31 december geen erkenningsaanvragen beoordeeld worden.
Dit betekent dat ingediende erkenningsaanvragen in deze periode alleen administratief in behandeling worden genomen, op de gebruikelijke voorwaarde dat de AVG in orde is en de aanvraag en bijbehorende documentatie volledig is.
Als een aanvraag in behandeling is genomen kunnen studenten zich, net als altijd, inschrijven. Let op: Voor nieuwe opleidingen die starten kan geen garantie worden gegeven dat een CZO-erkenning afgegeven zal worden, dit is dus een risico.
De aanvragen worden vanaf 1 januari 2023 inhoudelijk en volgens de procedure behandeld. Aanvragen die voor 15 september zijn ingediend worden volgens de gebruikelijke procedure behandeld.

Nieuws

Voortgang NLQF inschalingen van CZO-opleidingen

De NLQF-inschalingen van de CZO opleidingen zijn on hold gezet bij de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. In de nabije toekomst zullen deze inschalingen van de opleidingen in samenhang met het programma CZO Flex Level en de CZO-credits worden gecontinueerd.