Skip to main content
Terug

Studentenregistratie voor zorgorganisaties

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten werken nauw samen met het CZO om de registratie van studenten voor opleidingen, kernleerroutes en EPA’s en de aanvraag van diploma’s en certificaten goed te laten verlopen.

Contactpersonen studentenregistratie 

Alle communicatie met het CZO over de student verloopt via de contactpersoon studentenregistratie (CR) van een zorgorganisatie of opleidingsinstituut. De raad van bestuur van de organisatie wijst deze CR voor de organisatie aan, in 'mijnczo'. De CR maakt vervolgens een eigen account aan en krijgt in ‘mijnczo’ eigen bevoegdheden en taken.  De CR is vanaf dat moment eindverantwoordelijk voor het accorderen van registraties en diploma-aanvragen.

Bekijk hier het reglement registratie, diplomering en certificering. 

Beschikbaarheidsbijdrage/FZO
Ontvangt uw zorgorganisatie een Beschikbaarheidbijdrage (Fonds ZorgOpleidingen (FZO), dan moet de raad van bestuur de CR ook machtigen om de definitieve overzichten ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage NZa voor akkoord te ondertekenen. De extra bevoegdheid voor de Beschikbaarheidbijdrage kan ook aan de CR worden toegedeeld aan ‘mijnczo’. 

Registratie door studenten  

Studenten kunnen zich inschrijven voor:  

 • Opleiding (oude stijl)
 • Kernleerroute
 • Losse EPA’s 

Let op: een student kan zich alleen registreren voor een losse EPA als is voldaan aan de instroomeisen van die EPA. De werkgever van de student is ervoor verantwoordelijk dat de student voldoet aan de instroomeisen op het moment dat de student zich registreert bij het CZO. Bij de goedkeuring van de registratie geeft de zorgorganisatie aan dat de student voldoet aan de instroomeisen. In de EPA Bibliotheek staan per EPA de instroomeisen vermeld. 

Taken en verantwoordelijkheden studentenregistratie zorgorganisatie 

Opleiding
De taken van de contactpersonen studentenregistratie bij de registratie van studenten voor niet EPA-gerichte opleidingen (oude stijl) zijn onveranderd.

Kernleerroute en losse EPA's
Hieronder vindt u een overzicht van de taken voor de contactpersonen studentenregistratie van de zorgorganisaties en de opleidingsinstituten bij de registratie van studenten voor kernleerroutes en losse EPA’s. 

Kernleerroute: 

 • De student registreert zich voor een kernleerroute. 
 • De CR van de zorgorganisatie controleert de registratie (inschrijving), of voldaan is aan de instroomeisen en/of voorwaardelijkheden, vult de startdatum in en keurt de registratie goed óf wijst de registratie af. 
 • Bij de goedkeuring van de registratie geeft de zorgorganisatie aan dat de student voldoet aan de instroomeisen. 
 • Het opleidingsinstituut hoeft de registratie niet goed te keuren. De CR van het opleidingsinstituut heeft wel inzage in de registratie van studenten.  
 • De zorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor het verlenen van vrijstellingen. De CR van de zorgorganisatie registreert een eventuele vrijstelling per EPA. Het is niet noodzakelijk om de onderbouwing voor de vrijstelling te uploaden in ‘mijnczo’. Deze dient te worden opgenomen in het portfolio van de student. 
 • De zorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor het bekwaam verklaren. De CR van de zorgorganisatie registreert per EPA de bekwaamverklaring en vult ook de datum van de bekwaamverklaring in. Het CZO let – in het toezicht – op een goed verloop van dit proces inclusief de beoordelingen en feedback (toetsinstrumenten) en een onderbouwing van de bekwaam verklaring. Dit moet inzichtelijk zijn in het portfolio. 
 • Wanneer de bekwaamverklaringen in 'mijnczo' zijn verwerkt voor alle EPA’s van de kernleerroute en de EOL behaald is, vraagt de student in ‘mijnczo’ een diploma aan.  
 • De CR van de zorgorganisatie accordeert de diploma-aanvraag en vult de datum van diplomeren in (let op: dit is de datum van het laatste moment waarop de student een leereenheid met goed gevolg afrondde: de laatste bekwaam verklaring of de beoordeling van de EOL).  
 • De CR van het opleidingsinstituut accordeert ook de diploma-aanvraag in het CZO-systeem.  
 • Bij akkoord van beide organisaties, accordeert het CZO de diploma-aanvraag.  
 • Het diploma wordt verstuurd naar het opleidingsinstituut.  

Losse EPA’s: 

 • De student registreert zich voor een of meer losse EPA’s – dit kan voor meerdere EPA’s tegelijk voordat de student daadwerkelijk start. 
 • Een student kan zich alleen registreren voor een losse EPA als is voldaan aan de instroomeisen van die EPA. In de EPA Bibliotheek staan de instroomeisen van alle gevalideerde EPA’s. 
 • De CR van de zorgorganisatie controleert de registratie, waaronder de instroomeisen, keurt de registratie goed óf wijst de registratie af. 
 • Het opleidingsinstituut hoeft de registratie niet goed te keuren en heeft in de registratie van losse EPA’s geen rol. Vanzelfsprekend heeft het opleidingsinstituut wel een rol in het opleiden zelf.  
 • De zorgorganisatie is zelf verantwoordelijk voor het proces van bekwaam verklaren. Het CZO let – in het toezicht – op een goed verloop van dit proces inclusief de voorwaardelijkheden, feedback (toetsinstrumenten) en boordelingen. Dit moet inzichtelijk zijn in het portfolio. 
 • Als de student bekwaam is verklaard voor een losse EPA, dan registreert de CR van de zorgorganisatie dat in het CZO-systeem.  
 • De student ziet vervolgens in ‘mijnczo’ onder ‘mijn certificaten’ dat de bekwaam verklaring voor de betreffende EPA is geregistreerd.  
 • De student kan zelf een digitaal CZO-certificaat downloaden.  

Klaarzetten EPA's 

Om ervoor te zorgen dat studenten zich in kunnen schrijven voor die losse EPA’s die in uw zorgorganisatie te behalen zijn, vragen we u voorbereidingen te treffen.  

 • Maak een lijst van die bewuste losse EPA’s, te weten:  
  -specifieke EPA’s die onderdeel zijn van een specifieke leerroute;  
  -kern-EPA’s die los te behalen zijn, en dus niet alleen als onderdeel van een kernleerroute (EPA-gerichte opleiding);  
  -specifieke EPA’s die los te behalen zijn, en dus niet alleen als onderdeel van een specifieke leerroute.  
 • U zet in ‘mijnczo’ de leereenheden klaar. U klikt daarvoor op de knop ‘registraties’ en dan ‘beheer leereenheden’. Via ‘toevoegen’ selecteert u zo de losse EPA’s uw organisatie aanbiedt. 
 • Studenten krijgen straks alleen voor deze EPA’s de mogelijkheid zich in te schrijven.