Skip to main content
Terug

Ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige. 

Deze opleiding is op 1 november 2019 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 
 Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

 • de student staat in het BIG–register geregistreerd als verpleegkundige, en
 • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een zorginstelling.

Eisen praktijkleersituatie

 1. De zorginstelling garandeert dat iedere ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige in opleiding tijdens de opleiding tenminste verpleegkundige zorg uitvoert bij de patiënten met de volgende problematiek:

 

 1. bedreiging van en verstoring in vitale functies
 2. palliatieve/ terminale zorg
 3. een verstoord psychisch evenwicht
 4. een psychiatrische stoornis
 5. een psychiatrische presentatie van een somatische ziekte
 6. een psychiatrische complicatie van een somatische ziekte of behandeling daarvan
 7. een psychologische reactie op een somatische ziekte of behandeling daarvan
 8. een somatische presentatie van een psychiatrische ziekte
 9. een somatische complicatie van een psychiatrische ziekte of behandeling
 10. comorbide somatische en psychiatrische aandoeningen.

De zorginstelling garandeert dat iedere ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige in opleiding tijdens de opleiding patiëntencategorieën verpleegt met: 

 1. neurologische aandoeningen
 2. interne aandoeningen
 3. circulatoire aandoeningen
 4. respiratoire aandoeningen
 5. intoxicaties en/of
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • verslavingsproblematiek
 • gedragsproblematiek
 • somatisch-symptoomstoornis
 • voeding- en eetstoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • angststoornissen
 • schizofrenie en verwante psychosen
 • cognitieve stoornissen (inclusief delier, dementie)
 • autismespectrumstoornissen
 • trauma- en stressor gerelateerde stoornissen
 • (chronische) suïcidaliteit
 • zwangerschapsgerelateerde psychiatrie

Eisen begeleiding
De ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige in opleiding wordt begeleid door een gediplomeerde ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige. Indien er nog geen ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige is opgeleid binnen de zorginstelling, volstaat het om in de opstartfase de begeleiding te borgen door de inhoudelijke expertise van de psychiater, internist, nurse practitioner of verpleegkundig specialist.
 
 

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
140

Minimale aanstelling:
24.00