Herziene opleiding tot deskundige infectiepreventie open voor erkenningsaanvragen

24 september 2020


Herziene opleiding tot deskundige infectiepreventie open voor erkenningsaanvragen

Aansluiting bij de huidige ontwikkelingen en verbreding van de opleiding naar de publieke gezondheidszorg was de aanleiding voor de herziening van de opleiding tot deskundige infectiepreventie. Dit betekent voor GGD-instellingen dat zij voor het eerst erkenningsaanvragen kunnen indienen bij het CZO. Voor hen wordt de opleiding gezien als een ‘nieuwe’ CZO-opleiding waar onderdeel B6 van het Reglement Erkenning College Zorg Opleidingen van toepassing is. Voor de erkende theorie-aanbieders betekent de herziening een wijziging van hun CZO-erkende opleiding die opnieuw getoetst zal worden. 

Hieronder wordt voor de verschillende doelgroepen beschreven wat een en ander voor hen betekent en van hen verwacht wordt. Bekijk de herziene opleidingseisen voor de opleiding tot deskundige infectiepreventie. 

CZO-erkende opleidingsinstituten
Vanaf 24 september 2020 kunnen de CZO-erkende opleidingsinstituten, vanuit hun bestaande erkenningsdossier in MijnCZO, op eigen initiatief een curriculumwijziging indienen middels het beantwoorden van de vragen (bij criterium 3). De opleidingsinstituten hebben hierover ook een brief ontvangen. Deze wijziging wordt na beoordeling door het CZO, gekoppeld aan hun erkenningsdossier. De bestaande erkenningen voor de opleiding deskundige infectiepreventie van opleidingsinstituten lopen door tot 1 juli 2021. Als op die datum niet opnieuw een erkenning is afgegeven op basis van de nieuwe opleidingseisen, vervalt de erkenning. Het CZO geeft geen diploma’s af met terugwerkende kracht (=retrograde erkenning). Studenten die in september dit jaar starten in het oude curriculum houden hun erkende diploma.
 
Een overzicht van de opleidingsinstituten die 24 september 2020 een CZO-erkenning hebben.
Niet erkende opleidingsinstituten kunnen per heden conform reglement B4 een CZO-erkenning indienen op basis van de herziene opleidingseisen.  
 
GGD- en publieke gezondheidszorginstellingen
Met de publicatie van de herziene opleidingseisen is het mogelijk om een landelijke CZO-erkenning aan te vragen voor de opleiding tot deskundige infectiepreventie vanuit de GGD- en publieke gezondheidszorginstellingen. Studenten die deze praktijkopleiding en het theoriegedeelte bij een CZO-erkende organisatie hebben gevolgd, ontvangen als zij voldoen aan de opleidingseisen een landelijk erkend CZO-diploma. 
 
Instellingen kunnen op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen vanaf het moment dat de opleidingseisen zijn gepubliceerd. Voor de opleiding tot deskundige infectiepreventie is dat 24 september 2020. Volg hiervoor de instructies op de CZO-website. Wanneer het CZO de erkenningsaanvraag voor 24 maart 2021 heeft ontvangen, geldt een CZO-diplomagarantie voor GGD-studenten die ingeschreven staan bij het CZO en de opleiding succesvol afronden, mits de zorginstelling en het opleidingsinstituut CZO-erkend zijn. Wanneer de student zijn of haar diploma haalt voordat de erkenning aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut is afgegeven, ontvangt de student het CZO-diploma met de diplomadatum overeenkomstig met de datum van afgifte erkenning.
 
Voor meer informatie over erkenningsaanvragen.
Voor meer informatie over het CZO reglement, artikel B6, C en aanvragen, audits en diplomering
 
GGD-studenten
  • GGD-studenten die vanaf 1 juni 2020 gestart zijn met de opleiding kunnen zich bij het CZO inschrijven voor de opleiding. Studenten die voor deze datum de opleiding zijn gestart komen niet in aanmerking voor een CZO-diploma. Het CZO geeft geen diploma’s af met terugwerkende kracht (=retrograde erkenning).
  • Zodra de zorginstelling en het opleidingsinstituut beiden een erkenningsaanvraag hebben ingediend, dan wel een erkenning hebben, kan de student zich inschrijven bij het CZO.
  • Mocht de student de opleiding eerder hebben afgerond dan de erkenning is afgegeven aan de zorginstelling en het opleidingsinstituut, en hebben de zorginstelling en het opleidingsinstituut de erkenningsaanvraag voor 24 maart 2021 ingediend, dan ontvangt de student een CZO-diploma zodra de erkenning is afgegeven. De datumafgifte van het CZO-diploma is overeenkomstig de datumafgifte van de erkenning.
Meer informatie over het CZO voor studenten en over het aanmelden van studenten.
 
CZO-erkende zorginstellingen
Voor de reeds erkende zorginstellingen betekent de herziening van de opleidingseisen dat naast de aanpassingen en verbreding in de praktijkleeropdrachten, de stageroute breder, flexibeler en meer op maat ingezet kan worden. In aanloop naar de doorontwikkeling van deze werkwijze in CZO Flex Level, gaat het CZO uit van het high trust principe ten aanzien van de wijze waarop de leerroutes worden ingeregeld.
Indien er in de praktijkleerroute grondige en veelomvattende wijzigingen doorgevoerd worden, dient op eigen initiatief een wijziging praktijkleerplaats te worden ingediend. Daarin wordt de gewijzigde route vanuit het bestaande erkenningsdossier verantwoord. De wijziging wordt, na beoordeling door het CZO, gekoppeld aan het erkenningsdossier. Paragraaf C van het Reglement Erkenning College Zorg Opleidingen is van toepassing, omdat er geen sprake is van een nieuwe opleiding voor deze instellingen.
 
Meer informatie over wijziging praktijkleerplaats aanvragen

Niet erkende zorginstellingen kunnen op elk moment, conform CZO reglement, op eigen initiatief een erkenningsaanvraag indienen. Er geldt hier geen diplomagarantie. B6 van het Reglement Erkenning College Zorg Opleidingen is niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een nieuwe opleiding voor deze instellingen.
 
Vragen
Voor vragen over deze opleiding kunt u terecht bij de secretaris van de opleidingscommissie deskundige infectiepreventie, mevrouw I. Boermans, via i.boermans@czo.nl.