Skip to main content

De CZO opleidingscommissie radiologie ziet toe op de kwaliteit van praktijkleerplaatsen in instellingen waar studenten worden opgeleid voor radiodiagnostisch laborant en medisch nucleair werker. Dit op basis van een erkenningensystematiek. De commissie radiologie gaat daarbij uit van de kwalitatieve en kwantitatieve criteria, zoals vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO en in de opleidingseisen. De commissie beoordeelt of een instelling in aanmerking komt voor erkenning; zowel het deskundigheidsgebied als de eindtermen worden daartoe getoetst.

De beschrijving van het deskundigheidsgebied van de medisch nucleair werker heeft als basis het deskundigheidsgebied van de radiodiagnostisch laborant ontleend aan het Beroepsprofiel (juni 2001) van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR). Het Besluit 551 houdende de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, functiebeschrijvingen Fuwavaz en FWG (november 1997) aangevuld met de bekwaamheidseisen PET-CT en SPECT-CT voor MBB’ers van de NVMBR augustus 2017.

Deze opleiding is op 9 juli 2018 gepubliceerd op de website.

Lees ook het Reglement Erkenning Opleidingen CZO.


Instroomeisen: 
Hieronder vindt u de specifieke eisen van deze opleiding die van toepassing zijn voor de individuele student die zich inschrijft bij het CZO voor deze opleiding. Deze kenmerken vindt u ook terug in de opleidingseisen onder de specifieke bepalingen van de opleidingseisen. 

Er zijn twee  instroommogelijkheden:

  • Als radiodiagnostisch laborant in opleiding van de  inservice-variant. De student  kan  tijdens het tweede leerjaar van de opleiding radiodiagnostisch laborant ook instromen in het opleidingstraject van de medisch nucleair werker. Dit leidt tot verzwaring van de opleiding  met 350 klokuren in de theoriecomponent en 432 klokuren in de praktijkcomponent.
  • Als gediplomeerd radiodiagnostisch laborant met CZO-getuigschrift.

De instroomeisen voor de gediplomeerde radiodiagnostisch laborant zijn:
- CZO-getuigschrift radiodiagnostisch laborant(inservice-opleiding);
- CZO-diploma stralingshygiëne 4A en 4B, of 4AB of Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming -Verspreidbare Radioactieve Stoffen niveau C (TMS-VRS-C)

  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een zorginstelling met een minimumaanstelling van 24 uur per week. Ook bij een parttime dienstverband dient gegarandeerd te zijn dat er 432 uur in de praktijk wordt gewerkt. 

De instroomeisen voor studenten radiodiagnostisch laborant, die tijdens de inservice-opleiding dit onderdeel als verzwaring van de opleiding doen zijn overeenkomstig de instroomeisen voor de opleiding radiodiagnostisch laborant
 
Het volgende uitgangspunt is richtinggevend:

  • Competent op het gebied computer tomografie (CT-scan)

Om tot het examen te worden toegelaten dienen er praktijkstudiepunten en theoriestudiepunten
(1 studiepunt = 40 studiebelastinguren) behaald te worden.

Praktijkuren:
432

Theorieuren:
350

Minimale aanstelling:
24.00

Examens

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft per 1 januari 2009 de Stichting College Zorg Opleidingen (CZO) aangewezen als examenorganisatie. De examenorganisatie heeft daartoe een examencommissie ingesteld onder verantwoordelijkheid waarvan examencommissies (ter plaatse) worden samengesteld ten overstaan waarvan examens, genoemd in artikel 8 respectievelijk 17 van Besluit 551, worden afgelegd (Staatscourant 2008, nr. 232, 28 november 2008).Besluit 551. Besluit van 19 november 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de radiodiagnostisch en de radiotherapeutische laborant (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant).

De CZO-examencommissie is door de examenorganisatie (CZO) de aangewezen examencommissie voor deze opleiding. Dit betekent dat onder verantwoordelijkheid van de examenorganisatie, examencommissies worden ingesteld ten overstaan waarvan examens voor radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant - waaronder ook de beroep gerelateerde examens stralingsbescherming worden afgelegd.

Het CZO is een instelling waar personen overeenkomstig artikel 5.8 van het bbs een diploma, certificaat of een ander getuigschrift ter afsluiting van een opleiding op het gebied van stralingsbescherming kunnen behalen. Deze erkenning is in werking getreden vanaf 6 februari 2018. Het betreft hier de opleidingen voor:

  1. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen
  2. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor verspreidbare radioactieve stoffen Niveau C en D3.      
  3. Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor versnellers.

Haar specifieke taak is het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de examens. Daarnaast stelt de examencommissie de inhoud van de beroep gerelateerde examens vast.

Meer informatie over de examens vindt u hier.