Skip to main content
Terug

Highcare-kinderverpleegkundige

De CZO-opleidingscommissie bepaalt de landelijke eisen waaraan de opleiding moet voldoen, om door het CZO erkend te worden. Onder bijlage(n) vindt u alle opleidingseisen die gesteld worden door het CZO van de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige.
Tezamen met de kwantitatieve en kwalitatieve criteria, vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen CZO, beoordeelt de opleidingscommissie of uw instelling in aanmerking komt voor een erkenning van de opleiding tot highcare-kinderverpleegkundige. 

Deze opleiding is op 9 juni 2020 gepubliceerd op de website.

Voor deze opleiding is het Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen van toepassing. 

Instroomeisen:
De instroomeisen zijn:

  • de student staat in het BIG-register geregistreerd als verpleegkundige;
  • de student heeft gedurende de opleiding een dienstverband bij een ziekenhuis met een kinderafdeling waar highcare zorg wordt gegeven (regionaal bepaald in samenwerking met de PICU) en is voor minimaal 24 uur per week werkzaam op deze afdeling;
  • de student is in het bezit van een diploma kinderverpleegkundige.

Indien niet voldaan wordt aan de instroomeisen kan - als er sprake is van een vergelijkbaar niveau - een ontheffing van de vooropleidingseis worden afgegeven door de zorginstelling. Hierbij moet voldaan worden aan de volgende eisen:

  • de student beheerst de eindtermen op het niveau ‘doet’ van Miller op een voor deze opleiding relevant (deel)terrein van de kinderverpleegkunde. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
  • inleiding in de kinderverpleegkunde onder andere de ontwikkelingsstadia, klinisch redeneren, gezinsgerichte zorg en interne geneeskunde van het kind;
  • de student heeft hierin scholing gevolgd en de vereiste toetsen voldoende afgesloten van de opleiding tot kinderverpleegkundige;
  • de student heeft stage gelopen op een kinderafdeling en op ‘doet’ niveau van Miller middels een proeve van bekwaamheid laten zien dat de eindtermen zijn behaald voortvloeiend uit; Inleiding in de kinderverpleegkunde onder andere de ontwikkelingsstadia, klinisch redeneren, gezinsgerichte zorg en interne geneeskunde van het kind.

De zorginstelling dient in de ontheffing te onderbouwen op basis waarvan de ontheffing is afgegeven. De student dient de ontheffing te uploaden bij aanmelding.

Praktijkuren:
1200

Theorieuren:
167

Minimale aanstelling:
24.00