Update gevolgen coronavirus en CZO-activiteiten

12 november 2020


Update gevolgen coronavirus en CZO-activiteiten

Tijdens de COVID-19 situatie hebben we een aantal maatregelen genomen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid en het RIVM. De vragen die wij krijgen over de COVID-situatie gaan onder andere over de gevolgen voor de stages. Op onze website vindt u de informatie over de CZO-maatregelen met betrekking tot COVID-19. Hier is per onderdeel uitgelegd wat de stand van zaken is. Specifieke vragen zijn ook terug te vinden in de veelgestelde vragen.

Stages
Door de tijdelijke verplaatsing van vitaal bedreigde patiënten gedurende de COVID-19 situatie, is het mogelijk dat studenten die een opleidingstraject in het acute of ok-cluster volgen de gestelde leerdoelen voor hun verplichte stage binnen de eigen instelling/afdeling kunnen behalen. Voor informatie hierover en andere stage informatie ga naar de pagina CZO-maatregelen met betrekking tot COVID-19

Diploma’s
Omdat een deel van het onderwijs stil ligt, zal het CZO, indien nodig, met de instellingen bekijken wat dit voor studenten en hun eventuele CZO-diplomering betekent. Studenten die niet binnen de verwachte termijn de opleiding kunnen afronden, komen zonder consequenties in aanmerking voor verlenging van de opleiding. De verlenging kan door de contactpersoon studentenregistratie van de zorginstelling via “Mijn CZO” worden doorgegeven met als reden COVID-19.

Diplomering nieuwe CZO-opleidingen
Studenten van instellingen die binnen 6 maanden na publicatie van de opleidingseisen een erkenningsaanvraag indienen, zijn gegarandeerd van een CZO-diploma zodra de opleiding erkend is. Deze termijn komt nu onder druk te staan. Het CZO breidt deze termijn daarom uit met 3 maanden voor de nieuwe opleidingen. Bekijk welke dat zijn onder CZO-maatregelen met betrekking tot COVID-19

Erkenningsaanvragen
Ingediende en lopende erkenningsaanvragen worden zoveel mogelijk in behandeling genomen. Opleidingen die nog niet CZO-erkend zijn en tijdens een eventuele opgeschorte audit getoetst moeten worden, zullen wij erkennen op basis van de erkenningsaanvraag. Hierdoor kan de student de opleiding vervolgen en (bij goed resultaat) afsluiten met een CZO-diploma. Tijdens de eerstvolgende (mogelijke) audit vindt dan de definitieve beoordeling plaats, zoals bij elke reguliere audit van de (her)erkenningen.
Doordat de focus op andere prioriteiten ligt, kunnen OC-leden erkenningsaanvragen momenteel niet altijd beoordelen. Hierdoor kan vertraging optreden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Als dit consequenties heeft voor een student in opleiding, zullen wij samen met u naar een passende oplossing kijken.

Audits
In verband met de landelijke COVID-19 maatregelen heeft het CZO op 14 maart de tot de zomer geplande audits verplaatst naar het najaar. Met het versoepelen van enkele maatregelen per 1 juni zijn vanaf juli de audits weer op locatie afgelegd. De audits werden volgens de COVID-19 richtlijnen afgelegd, met een beperkt aantal panelleden en in zorgvuldige afstemming met de zorginstellingen, opleidingsinstituten en panelleden. 

Audits via Zoom
De landelijke maatregelen vanaf 29 september hebben het CZO wederom genoodzaakt de fysieke audits te staken. In nauwe samenspraak met de te auditeren organisaties en panelleden vinden de audits online via Zoom plaats. De inhoud van de audit is gelijk gebleven alleen de rondleiding op de praktijkleerplaats, altijd een waardevol onderdeel van de auditdag, is uit het programma gehaald. De gewijzigde methode heeft organisatorisch veel van de deelnemende instellingen en studenten gevraagd, maar ook geleid tot tevredenheid over het verloop van de audits. Het bezoeken van de zorginstelling geeft toch een andere dynamiek, specifiek het fysiek elkaar ontmoeten. Een Zoom meeting benadert dit, maar zal geen vervanging van de fysieke audit worden.

De actuele situatie vindt u op onze website: CZO-maatregelen met betrekking tot COVID-19.