Start monitor

25 mei 2021

Start monitor 

Het CZO nodigt zorgorganisaties en opleidingsinstituten uit die zijn gestart met de op EPA’s gebaseerde opleidingen voor deelname aan de monitor. Het doel van de monitor is borgen van het civiel effect. De monitor wordt middels een kritische zelfreflectie afgenomen.

Start op EPA’s gebaseerde opleidingen
Verschillende zorgorganisaties en opleidingsinstituten zijn gestart met de op EPA’s gebaseerde opleidingen en leertrajecten. Tot januari 2023 lopen alle erkenningen voor deze opleidingen door. Na januari 2023 gaan de Vernieuwde Kaders voor Toezicht in en kunnen zorgorganisaties en opleidingsinstituten een erkenning aanvragen.

Civiel effect
Het CZO borgt als toezichthouder in die periode het civiel effect. Dit wil zeggen dat de studenten bij diplomering van de op EPA’s gebaseerde opleidingen:
- Voldoen aan de vernieuwde CZO-opleidingseisen.
- Op basis van gegrond vertrouwen bekwaam zijn verklaard in de betreffende EPA’s.
- Voldoende gefaciliteerd zijn tijdens hun leerroute.

Kritische zelfreflectie
De monitor wordt in de vorm van een kritische zelfreflectie afgenomen. Aan de hand van kwaliteitscriteria beschrijft de zorgorganisatie, het opleidingsinstituut in “Mijn CZO” wat de stand van zaken is met betrekking tot de vormgeving van de opleiding binnen een flexibel stelsel met de EPA’s als bouwstenen. De opleiding gebruikt bij de beschrijving o.a. input van studenten en praktijkbegeleiding. Het CZO-bureau en leden van de opleidingscommissies geven een waarderend advies. Een advies dat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Waarderend wil zeggen dat er aangegeven wordt waarom en aan welke kwaliteitscriteria de opleiding voldoet en welke verbeterpunten worden gesignaleerd. De monitor en kwaliteitscriteria zijn tot stand gekomen door een tripartite werkgroep samengesteld uit verschillende opleidingscommissies en in samenwerking met CZO Flex Level.

Uitnodiging
Het CZO nodigt hierbij zorgorganisaties en opleidingsinstituten uit die zijn gestart met de op EPA’s gebaseerde opleidingen zich aan te melden voor de monitor. Na deze pilotfase wordt iedere zorgorganisatie en opleidingsinstituut die is gestart met de op EPA’s gebaseerde opleidingen door het CZO uitgenodigd voor deelname aan de monitor.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u per e-mail contact opnemen met Sabine Terheggen s.terheggen@czo.nl