Herziening opleidingseisen opleiding klinisch perfusionist

De opleidingseisen voor de opleiding tot klinisch perfusionist zijn herzien. De nieuwste versie, versie 2.0, vindt u op deze website. Deze opleidingseisen gelden vanaf 1 september 2019. De vorige versie, versie 1.1, blijft van kracht voor al zittende studenten en studenten die instromen voor 1 september 2019. Dit is vastgelegd in de overgangsregeling. De opleidingseisen zijn herzien omdat zij onvoldoende aansloten bij de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de klinisch perfusionist.

Lees meer over de wijzigingen, de nieuwe opleidingseisen en de bijbehorende overgangsregeling.

Wijzigingen opleiding klinisch perfusionist 

In de herziene opleidingseisen voor de opleiding klinisch perfusionist vindt u de volgende aanpassingen:

  • De context van het beroep is opnieuw beschreven en in overeenstemming gebracht met het Beroepsprofiel van de Klinisch Perfusionisten. 
  • De eindtermen zijn, daar waar noodzakelijk, aangepast en er is veel aandacht besteed aan de formulering van de eindtermen. 
  • Bij de instroomeis is concreter gemaakt wie wel en niet toelaatbaar zijn en in welke gevallen een uitzondering gemaakt kan worden op de vooropleidingseisen. In zulke gevallen moet een aanvraag voor een ontheffing worden gedaan.
  • De minimale aanstelling per week, in klokuren, is verhoogd naar 32 uur per week, zodat het aantal minimale praktijkuren binnen de duur van de opleiding behaald kan worden.
  • Het dienstverband (contract) kan worden afgesloten met een ziekenhuis of met een aan het ziekenhuis verbonden organisatie.
  • Voor de begeleiding van de klinisch perfusionist in opleiding zijn eisen geconcretiseerd. De kern is dat elke student een vaste werkbegeleider krijgt en dat er ook een praktijkopleider aanwezig is per praktijkleerplaats/instelling. Bovendien moeten de begeleiders, op dat moment, bevoegd en bekwaam zijn.
  • De kwantitatieve eisen aan de praktijksituatie vermelden duidelijker op welk niveau (van Miller) studenten de verrichten kunnen uitvoeren. De verplichte stages en/of onderwijsleermomenten zijn in overeenstemming gebracht met de huidige opleidingseisen van het opleidingsinstituut.

Overgangsregeling voor huidige studenten

Voor de klinisch perfusionisten in opleiding met een startdatum voor 1 september 2019 blijven de opleidingseisen versie 1.1 van kracht. Het advies is om in het portfolio van de student de opleidingseisen 1.1 op te nemen. De herziene opleidingseisen, versie 2.0, gaan in vanaf augustus 2019.

Audit houdt rekening met herziening

Bij een audit van uw instelling houdt het CZO de komende jaren rekening met de startdatum van de student en de daarbij geldende opleidingseisen.

Documenten