Flexibiliteit binnen de CZO-kaders

19 februari 2019

Flexibiliteit binnen de CZO-kaders

We maken de opmars met CZO Flex Level om flexibeler en efficiënter op te leiden. Graag informeert het CZO u over de huidige mogelijkheden binnen de CZO-kaders om flexibiliteit in de bestaande opleidingstrajecten toe te passen. 

Op erkenningsniveau: gezamenlijk opleiden (rouleren)

Niet iedere zorginstelling is in staat om de opleiding volledig zelf vorm te geven. Om toch te kunnen opleiden met een CZO-erkenning is het mogelijk om een deel van de opleiding in een andere zorginstelling vorm te geven. Er zijn 2 mogelijkheden:
  1. De stageleerplaats in de andere instelling organiseren (externe stage), of
  2. Instellingen zetten gezamenlijk een opleidingsroute op over de participerende instellingen waarbij de studenten rouleren.
Meer informatie vindt u in B5 van Reglement Erkenning Opleidingen CZO.

Samenwerking met niet-erkende zorginstellingen
Onlangs heeft het CZO haar beleid gewijzigd waardoor het mogelijk is dat een kort gedeelte van de opleidingen (minder dan 50%) plaatsvindt in een instelling die geen eigen CZO-erkenning heeft. De instelling die de stage van de opleiding verzorgt doet dit onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis dat een CZO-erkenning dient te hebben. Bekijk een samenwerkingsvoorbeeld van zelfstandige behandelcentra Equipe Zorgbedrijven en Erasmus Medisch Centrum. Lees het artikel.

Op studentniveau: EVC-procedure
Kandidaten die starten met een opleiding komen mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen en/of een verkorting van de opleiding op basis van Eerder Verworven Competenties (EVC). De instelling en het opleidingsinstituut kunnen voorafgaand aan de opleiding toetsen of de kandidaat al in het bezit is van een deel van de competenties die nodig zijn om de eindtermen van de opleiding op het juiste niveau te behalen. Met een verantwoording van deze toetsing kan de student zich inschrijven bij het CZO met een verkort opleidingstraject.
Er wordt veelvuldig een lange periode voorgewerkt voordat er daadwerkelijk met de opleiding wordt gestart. Deze voorwerkperiode kan ingezet worden als onderdeel van een EVC waardoor het ook kan leiden tot verkorting van de opleiding. Voorwaarde is wel dat dit wordt afgetoetst. Om dit effectief in te zetten, adviseert het CZO om de voorwerkperiode zo in te richten dat het aansluit bij de eindtermen.

Let op: als een student eenmaal gestart is met de opleiding, dan is het niet meer mogelijk om een EVC aan te vragen bij het CZO. Reden hiervoor is dat EVC’s voorafgaand aan de opleiding getoetst en/of vastgesteld horen te zijn.
Het is wel mogelijk om ‘snelle’ studenten eerder te laten diplomeren. Dit kan alleen als de student heeft voldaan aan het minimale aantal verplichte theorie- en praktijkuren zoals deze gesteld zijn in de specifieke opleidingseisen.

Op studentniveau: verkorten van de verlenging
Als een student een verlenging van de opleiding krijgt, komt het voor dat er een langer opleidingstraject wordt doorgegeven bij het CZO dan noodzakelijk is voor de student om de eindtermen te kunnen behalen. Er wordt gedacht dat het niet mogelijk is meer dan één keer de opleiding te verlengen. Dit is niet correct. De opleiding mag meerdere malen bij het CZO worden verlengd.
Het is mogelijk om een verlengd traject te verkorten als de instelling vaststelt dat de student de eindtermen heeft behaald. Dit hoeft niet op individueel niveau verantwoord te worden maar is een onderdeel van de portfoliotoetsing tijdens een audit.

Dienstverband en opleiden
Uit de studentenregistratie blijkt veelal dat alle studenten een opleiding in een jaar doorlopen. Dit betekent in de praktijk dat een student met een dienstverband van 32 uur meer praktijkuren in de opleiding maakt dan een student met een dienstverband van 24 uur. Voor de student met een dienstverband van 32 uur is het mogelijk om eerder een CZO-diploma aan te vragen. Ook hierbij geldt dat er moet zijn voldaan aan het minimale aantal verplichte theorie- en praktijkuren zoals deze gesteld zijn in de specifieke opleidingseisen.

Terug naar nieuwsoverzicht.