Skip to main content
Terug naar overzicht
Nieuws

CZO Credits EPA-gerichte CZO-opleidingen

De CZO Credits voor alle EPA-gerichte CZO-opleidingen (initiële en vervolgopleidingen) zijn vastgesteld. De CZO Credits zijn publiek nadat eind januari ook de CZO Credits voor de medisch ondersteunende opleidingen zijn vastgesteld. In het voorjaar van ’22 werden de CZO Credits al vastgesteld voor de opleidingen in de clusters acute zorg, moeder & kind en langdurige zorg.

Praktijk en evaluatie wijst uit of toedeling klopt
Een voorstel voor de toedeling van CZO Credits aan EPA’s en aan EPA-overstijgende leeractiviteiten (EOL) werd gedaan door het tijdelijk adviesorgaan vaststelling CZO Credits, de vaststelling was in handen van de stuurgroep CZO Flex Level en het CZO. Het tijdelijk adviesorgaan is ingesteld door CZO Flex Level in samenwerking met het CZO en bestaat uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en branches uit voormalige OC’s en projectleiders of -vertegenwoordigers van de diverse clusters uit CZO Flex Level. Over de toedeling van de CZO Credits zei Helma van Zundert, directeur-bestuurder a.i. van het CZO en voormalig opleidingsarchitect en programmamanager van CZO Flex Level eerder: ‘We doen echt iets nieuws door studiepunten toe te kennen aan leeruitkomsten van EPA’s. Dat was best zoeken, en met elkaar het wiel uitvinden. Al het denkwerk is achter de rug. Dat krijgt nu een vervolg in de praktijk. De toekenning van de CZO Credits wordt geëvalueerd gelijktijdig met de evaluatie van de EPA’s per cluster.’

Doorlopende leerlijnen en loopbaanpaden door CZO Credits
CZO Flex Level ontwikkelde het CZO Creditsysteem (het nieuwe studiepuntensysteem voor CZO-erkende (vervolg)opleidingen) en baseerde dat op de European Credits (EC’s). Bij de vaststelling van de systematiek vertelde Helma van Zundert: ‘De CZO Credits geven waarde aan de leeruitkomsten (vooral bekwaamverklaringen EPA’s en behaalde EOL) van een CZO-opleiding. Door de credits van CZO-opleidingen te koppelen aan leeruitkomsten staat centraal wat studenten bij afronding van de opleiding moeten kennen en kunnen – en niet om waar, hoe en in hoeveel tijd zij dat leren.’ Al lang is er behoefte aan een goede manier om CZO-opleidingen te kunnen vergelijken met het mbo en hbo. Helma lichtte toe: ‘Eenduidige criteria voor het toekennen van CZO Credits zorgen voor landelijke uniformiteit. De CZO Credits sluiten aan bij de gangbare criteria en normen in het mbo, hbo en wo. Dat maakt doorlopende leerlijnen en loopbaanpaden en het onderling verlenen van vrijstellingen mogelijk. Daarnaast vormen de CZO Credits een basis voor de bekostiging van flexibel opleiden.’

De CZO-credits zijn hier te vinden.

Heeft u nog vragen, stuur dan een -email naar info@czo.nl