Skip to main content

Toezichthouder kwaliteit zorgopleidingen

**** Volg de updates op ons nieuwe ICT-systeem => 'over CZO' => 'ICT-update nieuw systeem'**** Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. De organisatie toetst en accrediteert opleidingen om de kwaliteit ervan te borgen.

Kaderstellen

Opleidingscommissies, en vanaf 1 mei 2022 het team kaderstelling, zijn gemandateerd om opleidingseisen vast te stellen voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg. Het gaat daarbij om het vaststellen van het deskundigheidsgebied, de opleidingseisen en de criteria voor beroepspraktijkvorming en de praktijkleerplaatsen.

Toezicht houden

Een erkenning door het CZO onderstreept de kwaliteit van de zorgopleiding. Het CZO zorgt ervoor dat zorgprofessionals voldoen aan de CZO-opleidingseisen die landelijk vastgesteld worden door het werkveld en opleiders uit de praktijk. Een audit is een bezoek aan een zorgorganisatie of opleidingsinstituut. Het doel ervan is tweeledig: de kwaliteit van de CZO-opleiding toetsen in de praktijk en verbetervoorstellen doen.

Studenten

Registreren, certificeren en diplomeren

Voor opleiders en zorgorganisaties beheert het CZO de studentenregistratie. Het CZO verwerkt en controleert aanmeldingen, vrijstellingen en de uitgifte van CZO-diploma's.

Advies en informatie

Het CZO deelt in- en uitstroomcijfers van zorgopleidingen met branches in de zorg en de overheid.

Home advies