Veel gestelde vragen

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende

 • Is de EVV-opleiding ook toegankelijk voor deelnemers met een opleiding MBO Verpleegkunde?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:
  • 'De kwalificatie Verzorgende/Verzorgende-IG (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau;
  • Werkzaam als Verzorgende.
  Het uitgangspunt is dat alleen personen die werkzaam zijn als Verzorgende en aantoonbaar over alle competenties van een opgeleide Verzorgende niveau 3 beschikken, kunnen instromen in de EVV-opleiding en het door de branche erkende EVV-diploma kunnen verkrijgen. Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden personen bedoeld die niet de huidige opleiding Verzorgende niveau 3 hebben gedaan. Zij hebben zich al dan niet door middel van doorscholing de betreffende competenties eigen gemaakt.
  Medewerkers met een diploma MBO Verpleegkunde niveau 4 werkzaam in een verpleeghuis, verzorgingshuis en/of thuiszorg, kunnen nu ook aan de EVV-opleiding deelnemen en ontvangen een branche erkend diploma Eerst Verantwoordelijke Verzorgende en een speld na het succesvol afsluiten van de opleiding.
 • Is de EVV-opleiding ook toegankelijk voor: 1 Helpenden, 2 Activiteitenbegeleiders/Sociaal Pedagogisch Werkers of 3 Thuiszorgmedewerkers die niet over het reguliere niveau 3-diploma Verzorgende beschikken?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:
  'De kwalificatie Verzorgende (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau; werkzaam als Verzorgende.'
  Het uitgangspunt is dat alleen personen werkzaam als Verzorgende en aantoonbaar over alle competenties van een opgeleide Verzorgende niveau 3 beschikken, kunnen instromen in de EVV-opleiding en het door de branche-erkende EVV-diploma kunnen verkrijgen. Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden personen bedoeld die niet de huidige Verzorgende opleiding niveau 3 hebben gedaan. Zij hebben zich al dan niet door middel van doorscholing de betreffende competenties eigen gemaakt. Bijvoorbeeld de oude opleiding tot Bejaardenverzorgende met applicaties.
  Wat als bijvoorbeeld de Helpende in de werkpraktijk wel alle Verzorgende-competenties heeft verworven en hiervoor ook wordt ingezet? Het is altijd wenselijk om in de werkpraktijk en/of door middel van nascholing verworven competenties te 'verzilveren'. Deze medewerker kan eerst (via een procedure Erkenning van Verworven Competenties) het niveau 3-diploma behalen. Pas daarna kan de medewerker de EVV-opleiding volgen. Overigens is wel denkbaar dat de EVV-opleiding wordt gedaan voordat het niveau 3 met een officieel niveau 3-diploma wordt 'verzilverd'. Zo'n cursist krijgt een bewijs van deelname voor de EVV-opleiding, maar kan dit bewijs alsnog laten omzetten in het branche-erkende diploma EVV als wordt aangetoond dat het nvieau 3-diploma is verworven.
  Anders ligt het voor medewerkers zonder 'breed' diploma niveau 3 uit de thuiszorg en voor Sociaal Pedagogisch Werkers. Zij kunnen wel aan de opleiding deelnemen, maar mogen geen branche-erkend diploma en speld ontvangen. Zij ontwikkelen zich tijdens de opleiding tot een functionaris, die in het werkveld wellicht Eerst Verantwoordelijk Begeleider of Eerst Verantwoordelijk Verzorgende Thuiszorg wordt genoemd. Dit gebeurt dan echter buiten de kaders van de door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg erkende EVV-opleiding.
 • Is de opleiding toegankelijk voor medewerkers die de functiegerichte opleiding Verzorgende C/D hebben afgerond en werkzaam zijn in de thuiszorg?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:
  'De kwalificatie Verzorgende (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau; werkzaam als Verzorgende.'

  Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden ook personen bedoeld die de functiegerichte opleiding tot Verzorgende C en/of D hebben gedaan en werkzaam zijn als Verzorgende in de thuiszorg.
 • Geeft een EVV-diploma recht op vrijstellingen?
  Het EVV-profiel van 2009 is vergeleken met het kwalificatiedossier mbo Verpleegkunde en Maatschappelijke zorg op niveau 4. Uit deze vergelijking blijkt dat het geactualiseerde EVV-profiel opleidt tot niveau 3+. Voor (delen van) opleidingen op niveau 4 kunnen echter geen vrijstellingen worden gegeven. Wel kan de EVV-opgeleide na een EVC-procedure in aanmerking komen voor studieduurverkorting voor enkele opleidingen op nvieau 4.
  Voor de onderbouwing van het niveau van de opleiding kunt u lezen in het Servicedocument branche-erkende opleiding EVV.

  Klik hier voor bjilage
   
 • Hoe wordt de opbouw van de opleidingsduur vormgegeven? Wat verstaat de branche onder contacturen?

  In het profiel is vermeld: 'De gemiddelde opleidingsduur bedraagt in een werken/leren traject (beroeps begeleidende leerweg) 30 tot 40 weken, waarin voor theoretische onderbouwing 15 tot 20 dagen nodig zullen zijn.'

  De beoordeling van de opleidingsduur voor de theoretische onderbouwing wordt als volgt geïnterpreteerd in de erkenningsprocedure:
  Minimaal 15 dagen voor de theoretische onderbouwing: dit wordt bij de erkenning gelezen als 15x 6 contacturen = 90 uur (klokuren). Indien bijvoorbeeld bij incompany uitvoering ervoor wordt gekozen om met cursisten twee dagen inclusief een avonddeel te realiseren, dan zou het aantal dagen minder kunnen zijn.

  Van contacturen is sprake:

  • Op alle momenten waarin sprake is van direct contact tussen cursisten en cursusleiding;
  • Op alle momenten waarin een cursist zich in een voorgestructureerde intervisiesituatie bevindt;
  • Individuele begeleidingsmomenten (via telefoon, mail of in direct contact, in de werkpraktijk of gekoppeld aan een opdracht) worden ook als contacturen beschouwd. Dit alleen als een beperkt deel van de theorie in de EVV-opleiding uit dit soort contacturen bestaat.

  Uren voor beoordeling/examinering vallen hier buiten.

 • Kan een afdeling voor dagbehandeling of de thuiszorg ook de plek zijn waar de EVV in opleiding werkzaam is?

  In de erkenningsregeling voor de branche-erkende opleiding EVV staat vermeld, dat de opleidingsorganisatie alleen met voor de opleiding EVV geschikte leerbedrijven mag samenwerken. Meer specifiek zijn de gesteld eisen:

  • Het leerbedrijf heeft een Calibris erkenning voor de opleiding Verzorgende niveau 3;
  • De kerntaken, genoemd in het kwalificatieprofiel EVV, moeten uitgevoerd kunnen worden;
  • De begeleiding is professioneel en beschikt over voldoende competenties als praktijkopleider en vakinhoudelijk.

  Het kan zijn dat niet alle kerntaken worden geoefend in deze situaties. Daarvoor moet een andere oplossing worden gezocht.  

 • Kunnen er deelcertificaten voor de EVV-opleiding worden uitgereikt
  Een opleidingsinstituut kan ervoor kiezen de EVV-opleiding aan te bieden in blokken, waarvoor deelcertificaten worden verstrekt. Deze hebben dan alleen waarde binnen het opleidingstraject zelf. Er is geen landelijke erkenning van deze deelcertificaten gezien de omvang en duur van de opleiding.
 • Kunnen voor de EVV-opleiding vrijstellingen worden toegekend?
  De in het profiel vermelde opleidingsduur is een richtlijn die moet worden gezien als behorend bij een basisprogramma EVV. Met behulp van een vrijstellingen-procedure kan dit basisprogramma worden omgevormd tot een (verkort) bij de individuele cursist passend leertraject. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moet deze vrijstellingen-procedure zorgvuldig worden beschreven en toegepast.
 • Mag alleen iemand die de branche erkende EVV-opleiding heeft doorlopen zich EVV noemen?
  Toen het EVV-project startte, sloot ze juist aan bij de onwtikkelingen rond de EVV-functie in het werkveld. Er waren met andere woorden al EVV's voordat het project startte. De titel 'branche-erkende EVV' is voorbehouden aan díe EVV's die de branche-erkende opleiding hebben doorlopen.
  Overigens kunnen niet-branche-erkende EVV's het branche-erkende diploma alsnog halen via een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties). In de afgelopen jaren hebben instellingen in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg kenbaar gemaakt blij te zijn met de door de branche erkende EVV-opleiding. Bij het aannemen van een medewerker met zo'n erkend diploma is meer houvast over wat deze medewerker tijdens zijn of haar opleiding heeft geleerd.
 • Wat is de bewaartermijn van de uitgegeven branche erkende diploma’s?
  Er is geen officiële bewaartermijn vastgesteld voor de branche erkende certificaten. In het MBO geldt een bewaartermijn van 25 jaar, hier wordt echter geen toezicht op gehouden. Er is op dit moment geen wettelijke bewaartermijn.
  Wij adviseren medewerkers hun certificaten zorgvuldig te bewaren en opleidingsorganisaties om de certificaten op te nemen in een (digitaal) archief en een bewaartermijn aan te houden die raakt aan die van het MBO onderwijs.
  Klik hier om naar de website van de Onderwijsinspectie te gaan voor meer informatie.
 • Wat krijg ik nu: een EVV-certificaat of een EVV-diploma?
  Het staat het erkende opleidingsinstituut vrij om een certificaat of diploma te verstrekken aan cursisten die met goed gevolg de EVV-opleiding hebben doorlopen. De enige eis die aan het branche-erkende certificaat of diploma is verbonden, is dat de instituten het keurmerk 'Branche-Erkende EVV-opleiding' op zo'n certificaat of diploma moeten plaatsen. Zij mogen zo'n certificaat of diploma met het keurmerk alleen verstrekken in geval
  1. de cursist aan de gestelde instroomvoorwaarden voldoet;
  2. het programma is uitgevoerd op basis van de verkregen erkenning;
  3. de cursist een positief resultaat behaalt op de toetsen.
  Veel cursisten vinden de term 'diploma'  beter passen bij de branche-erkende EVV-opleiding dan de term 'certificaat'. Zij vinden dat een opleiding met de duur en de zwaarte van de EVV-opleiding beloond moet worden met een 'diploma'. Aan de erkende opleidingsinstituten wordt in dat verband wel geadviseerd om waar mogelijk een branche-erkend EVV-diploma en niet een EVV-certificaat uit te reiken. Maar het gebruik van de term diploma is door de erkenningsorganisaties niet als erkenningseis gesteld.

Kraamverzorgende

 • Wat is de bewaartermijn van de uitgegeven branche erkende diploma's?

  Er is geen officiële bewaartermijn vastgesteld voor de branche erkende certificaten. Wij adviseren medewerkers hun certificaten zorgvuldig te bewaren en opleidingsorganisaties om de certificaten op te nemen in een (digitaal) archief en een bewaartermijn aan te houden die raakt aan die van het MBO onderwijs.
  Bezoek de website van de Onderwijsinspectie voor meer informatie.

 • Hoe staat het met de invoering van het addendum?
  Opleidingsorganisaties die de branche erkende verkorte Kraamzorgopleiding aanbieden zijn voor de zomerperiode (mei 2013) door Calibris Contract, in opdracht van de adviescommissie van A+O VVT, geïnformeerd over het addendum en de consequenties daarvan op het opleidingscurriculum.Opleidingsorganisaties wordt gevraagd het addendum te integreren in het opleidingscurriculum van de verkorte Kraamopleiding, als het kan met ingang van het nieuwe schooljaar, per augustus 2013.Een aantal opleidingsorganisaties heeft het curriculum net voor de zomerperiode (opnieuw) vastgesteld en heeft de planning van opleidingstrajecten al plaatsgevonden.De branche heeft dan ook besloten om de invoeringstermijn en implementatie van het addendum te verruimen. Als opleiders niet in staat zijn geweest om de aanpassingen per augustus jl. door te voeren, kunnen zij een stappenplan aanleveren waarin duidelijk wordt wat wanneer aangepast gaat worden in het curriculum. Dit geldt voor zowel lopende als geplande groepen. Dit met een uiterste termijn van 1 januari 2014.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

 • Welke vooropleiding erkend de branche om na het doorlopen van de branche erkende GVP opleiding in aanmerking te komen voor het diploma?
  De branche erkend alleen de instroomeis van een verzorgende IG diploma.Deelnemers met een diploma MBO-IW of SPW4 activiteitenbegeleider komen niet in aanmerking voor een branche erkend diploma. 
 • Deelnemers met een SPW of vergelijkbaar diploma én bewijzen van bijscholingen op het gebied van verzorgende competenties mogen die in aanmerking komen voor een branche erkende diploma?
  Toelatingseis is verzorgende IG MBO 3. Als een deelnemer een andere opleiding heeft op MBO 3 niveau kan zij/hij wel meedoen aan de opleiding, maar ontvangt geen branche erkend diploma.

  Voor medewerkers met veel ervaring kan een EVC traject voor verzorgende een oplossing zijn. De kandidaat toont dan aan dat hij/zij competent is voor de standaard verzorgende IG. Het ervaringscertificaat wordt dan verzilverd en de kandidaat kan doorstromen naar een branche opleiding.
 • Is de GVP-opleiding ook toegankelijk voor deelnemers met een opleiding MBO Verpleegkunde?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:'De kwalificatie Verzorgende/Verzorgende-IG (niveau 3)of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D);
  Werkzaam als Verzorgende, met minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.'Het uitgangspunt is dat alleen personen die werkzaam zijn als Verzorgende en aantoonbaar over alle competenties van een opgeleide Verzorgende niveau 3 beschikken, kunnen instromen in de GVP-opleiding en het door de branche erkende GVP-diploma kunnen verkrijgen. Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden personen bedoeld die niet de huidige opleiding Verzorgende niveau 3 hebben gedaan. Zij hebben zich al dan niet door middel van doorscholing de betreffende competenties eigen gemaakt.Medewerkers met een diploma MBO Verpleegkunde niveau 4 werkzaam in de zorg voor psychogeriatrische cliënten en met minimaal één jaar ervaring, kunnen nu ook aan de GVP-opleiding deelnemen en ontvangen een branche-erkend diploma en speld na het succesvol afsluiten van de opleiding.
 • Is de GVP-opleiding ook toegankelijk voor deelnemers met een opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of Sociaal Pedagogisch Werker (SPW)?
  In het kwalificatieprofiel wordt bij 'instroomeisen' aangegeven:'De kawlificatie Verzorgende/Verzorgende-IG (niveau 3) of een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau (bijvoorbeeld functiegerichte opleiding in de thuiszorg Verzorgende C/D);
  Werkzaam als Verzorgende, met minimaal een jaar ervaring in de zorg voor psychogeriatrische cliënten.'Het uitgangspunt is dat alleen personen die werkzaam zijn als Verzorgende en aantoonbaar over alle competenties van een opgeleide Verzorgende niveau 3 beschikken, kunnen instromen in de GVP-opleiding en het door de branche erkende GVP-diploma kunnen verkrijgen. Met 'een daarmee vergelijkbaar opleidingsniveau' worden personen bedoeld die niet de huidige Verzorgende opleiding niveau 3 hebben gedaan. Zij hebben zich al dan niet door middel van doorscholing de betreffende competenties eigen gemaakt.

  Medewerkers met een diploma MMZ of SPW niveau 3 kunnen wel aan de opleiding deelnemen, maar mogen geen branche-erkend diploma en speld ontvangen. Zij ontwikkelen zich tijdens de opleiding tot een functionaris, di in het werkveld wellicht Gespecialiseerd Begeleider Psychogeriatrie wordt genoemd. Dit gebeurt dan echter buiten de kaders van de door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg erkende GVP-opleiding.
 • Welk niveau hebben de verschillende opleidingen in de zorg en hoe beoordeel je of een deelnemers voldoen aan de gevraagde instroomeis voor de branche erkende opleiding?
  Om het diploma GVP te ontvangen, moeten deelnemers een verzorgende (IG) opleiding -niveau 3-  hebben of een functiegerichte thuiszorgopleiding op niveau C of D.Bij de aanmeldingen voor GVP opleidingen komen opleiders soms diploma’s tegen waarvan zij zich afvragen of deze wel voldoen aan die eis. Met name de “ouderwetse” benamingen kunnen twijfels oproepen.Onderstaand een aantal diploma’s met de niveau waardering zoals gehanteerd door SBB (landelijk kenniscentrum, Calibris, kenniscentrum voor Zorg, welzijn en sport, valt daar nu ook onder).•  MDGO-Verpleging is vergelijkbaar met verpleegkundige niveau 4•  MBO-Inrichtingswerk is de voorloper van de MMZ, vaak richting gehandicaptenzorg•  Zwakzinnigenzorg is een oude in service opleiding op niveau 4, gericht op de zwakzinnigenzorg (nu ook gehandicaptenzorg)•  Opleiding Ziekenverzorging is de voorloper van de verzorgende IG, niveau 3•  MDGO-Verzorging is een niveau 2/3 opleiding.•  Z-Verpleegkunde verpleegkundige opleiding voor de zwakzinnigenzorg, niveau 4•  SPW-4 sociaal pedagogisch werk, vergelijkbaar met activiteitenbegeleidingVoor meer diploma vergelijkingen kunt u terecht op de website van SBB.

Opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker

 • Hoeveel tijd mag er zitten tussen de beëindiging opleiding en het opnieuw starten van de opleiding?

  Er zijn verschillende mogelijkheden die hieronder nader worden toegelicht.

  Bij onvoldoende resultaat

  Als de opleiding beëindigd wordt vanwege onvoldoende resultaat (praktijk/theorie), mag de student na minimaal 6 maanden weer starten met de opleiding (eventueel met vrijstellingen vastgesteld door theorieaanbieder/praktijkopleider). De student dient zich opnieuw aan te melden bij het CZO.

  Ziekte / Persoonlijke omstandigheden

  Als de opleiding beëindigd wordt vanwege ziekte / persoonlijke omstandigheden, mag de student weer opnieuw starten met de opleiding (eventueel met vrijstellingen aangegeven door theorieaanbieder/praktijkopleider). De student dient zich opnieuw aan te melden bij het CZO.

 • In welke situatie kan een tijdelijke onderbreking aangevraagd worden?

  Een tijdelijke onderbreking kan aangevraagd worden bij ziekte, zwangerschap en in bepaalde gevallen bij persoonlijke omstandigheden. Een tijdelijke onderbreking wordt altijd schriftelijk aangevraagd door de werkgever, ter attentie van de ‘opleidingscommissie Operatieassistent en Anesthesiemedewerker’ van het CZO.

 • Welke datum moet ik als startdatum van mijn opleiding doorgeven in geval van vrijstellingen?

  U dient als startdatum van uw opleiding door te geven de datum waarop u daadwerkelijk bent gestart . Deze datum is dus niet altijd gelijk aan de startdatum van het cohort.

VVT opleidingen

 • Wat gebeurt er met de erkenning bij fusie van een opleidingsinstituut?
  In principe mag de erkenning door opleidingsinstituten worden meegenomen naar de nieuwe situatie. Dit kan echter alleen in geval wordt aangetoond dat de nieuwe situatie ten opzichte van de oude niet veel verandert. De erkenning is afgegeven op basis van een aangetroffen opleidingssituatie, het programma, de toetsen en het gevoerde kwaliteitsbeleid. Er moet worden vastgesteld of ook de nieuwe situatie aan deze eisen voldoet. In dit verband wordt de volgende procedure gevolgd:
  • Het fuserende erkende opleidingsinstituut meldt de fusie bij Calibris Contract;
  • Calibris Contract zoekt contact en stelt vragen over de nieuwe situatie;
  • Op basis van een overeenkomst wordt een audit op locatie gepland. Gedurende deze audit zal aan de hand van de opleidingsdocumenten besproken worden of aan alle criteria van de erkenningsregeling kan worden voldaan. 
  Ook wordt soms gevraagd of de erkenning overdraagbaar is aan een ander (niet-erkend) opleidingsinstituut, waarmee het erkende opleidingsinstituut een samenwerkingsovereenkomst heeft. Dit kan niet c.q. alleen in een situatie waarbij het niet-erkende instituut als onderaannemer van het erkende instituut optreedt. Ook hier geldt de eis dat Calibris Contract het recht behoudt te onderzoeken of de uitvoeringssituatie nog aan dezelfde eisen voldoet als de situatie waarin de erkenning is afgegeven.
 • Wat wordt er beoordeeld bij de VVT opleiding (EVV, GVP, GRZ en functiegerichte thuiszorg opleidingen)?
  Bij de opleidingen die vallen onder de VVT, wordt alleen de opleiding bij het opleidingsinstituut beoordeeld en niet het praktijkgedeelte van de opleiding bij de zorginstelling. 

Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg

 • Zijn er al erkende opleidingsinstituten voor de opleiding verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg?
  De opleiding verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg is sinds 1 maart toegevoegd aan de branche erkende opleidingen. Op dit moment zijn er nog geen erkende opleidingsinstituten. Wanneer er een erkenning is afgegeven voor deze opleiding vindt u het betreffende opleidingsinstituut onder het tabblad erkende opleidingsinstituten.

Student - Inloggen

 • Ik heb een user account aangevraagd, maar krijg geen bevestigingsmail.

  De gegevens zijn opgestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het aanmaken van een user account. De e-mail is geautomatiseerd verstuurd vanaf het e-mailadres studentenregistratie@czo.nl. Je kunt op dit e-mailadres zoeken in je mailbox. Het komt soms ook voor dat de bevestigingsmail blijft hangen in de 'spam' of 'ongewenste mail' van je e-mail programma. Mocht de e-mail hier ook niet te vinden zijn, neem dan contact met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl.

 • Ik heb een user account, maar ik ben mijn wachtwoord kwijt.

  Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op de pagina 'Nieuw wachtwoord aanvragen'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

 • Ik heb mijn wachtwoord opnieuw aangevraagd, maar krijg geen e-mail binnen

  De gegevens zijn opgestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het aanmaken van een user account. Het mailtje is geautomatiseerd verstuurd vanaf het mailadres studentenregistratie@czo.nl. Je kunt op dit e-mailadres zoeken in je mailbox. Het komt soms ook voor dat de bevestigingsmail blijft hangen in de 'spam' of 'ongewenste mail' van je e-mail programma. Mocht de e-mail hier ook niet te vinden zijn, neem dan contact met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl.
   

 • Ik probeer een user account aan te maken, maar het systeem geeft aan dat ik al een user account heb.

  Je hebt al een account. Wij zullen zorgen voor de samenvoeging van je accounts en nemen binnen een week contact met je op. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar studentenregistratie@czo.nl

 • Ik probeer in te loggen, maar het systeem geeft aan dat mijn wachtwoord niet geldig is.

  Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op de pagina 'Nieuw wachtwoord aanvragen'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Student - Aanmelden voor een opleiding

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een opleiding?

  Maak een account aan bij Mijn CZO. Pas wanneer je account actief is, kun je je aanmelden voor een opleiding. Wanneer je je aangemeld hebt voor een opleiding moeten je zorginstelling en opleidingsinstituut akkoord geven op je aanmelding. Pas dan ben je succesvol aangemeld. Je krijgt hiervan een bevestiging via e-mail. 
  Hiervoor hebben wij ook een instructie geschreven. Klik hier om deze instructie te lezen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en)?

  Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de instelling en/of het opleidingsinstituut.

 • Ik ben ingelogd, ik zie mijn persoonsgegevens, hoe kan ik mij nu aanmelden voor een opleiding, een diploma aanvragen of een wijziging doorgeven?

  Voor het aanmelden van een opleiding klik je op de link 'Aanmelden voor een opleiding'. Voor het aanvragen van een diploma of het wijzigen van de zorginstelling of opleidingsinstituut ga je naar Mijn CZO, dat staat bovenin het scherm. Wanneer je hierop klikt zie je je opleidingen. Hier kun je de genoemde acties uitvoeren.
   

 • Ik heb een mail gekregen met definitieve inschrijving. Echter, ik heb vrijstellingen die niet bij mijn aanmelding opgenomen zijn. Hoe kan dat?

  Staan de vrijstellingen niet bij je aanmelding? Neem voor praktijkvrijstellingen contact op met de contactpersoon van je zorginstelling en theorievrijstellingen met de contactpersoon van het opleidingsinstituut. Let op: tot een maand na je de startdatum van je opleiding (mits de aanmelding later binnenkomt dan de startdatum) kunnen vrijstellingen ingevoerd worden door de zorginstelling en opleidingsinstituut. Daarna kunnen vrijstellingen niet meer worden ingevoerd.

 • Ik heb een mail gekregen met een bevestiging van mijn aanmelding voor een opleiding, maar ik zie dat er zaken niet kloppen.

  Een aantal zaken kun je zelf aanpassen. Deze zijn in je mail aangemerkt als 'Zelf aan te passen'. Log hiervoor in bij www.czo.nl en ga naar Mijn CZO. Een aantal zaken kun je niet zelf aanpassen omdat ze zijn ingevuld door de zorginstelling of het opleidingsinstituut, zoals startdatum, verwachte einddatum of uren dienstverband. Staan hier zaken in die niet goed zijn? Neem dan contact op met de contactpersoon van je zorginstelling of opleider. Zij kunnen eventuele correcties doorgeven door ze te mailen naar studentenregistratie@czo.nl. Let op: wijzigingen moeten een maand na de inschrijfdatum binnen zijn, anders worden ze niet meer meegenomen. 

 • Ik heb mij al een tijdje geleden aangemeld voor een opleiding. Ik kreeg wel een bevestiging van mijn aanmelding via de mail, maar nu hoor ik niks meer. Hoe kan dat?

  Je aanmelding moet geaccordeerd worden door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Zij moeten ook een aantal gegevens invullen bij de aanmelding. 
  Wil je weten of je inschrijving geaccordeerd is, log dan in en ga naar 'Mijn CZO'. Je kunt onder de opleidingsgegevens zien of en wie je aanmelding heeft geaccordeerd. Staan er geen gegevens? Dan heeft nog niemand akkoord gegeven, neem dan contact op met de contactpersoon van de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt. 

 • Ik voldoe niet aan de vooropleidingseis, kan ik ontheffing hiervan krijgen?

  Voor een aantal opleidingen liggen de instroomeisen vast. Om te kijken of je voor ontheffing in aanmerking komt vind je hier de procedure.

 • Ik wil mij aanmelden voor een opleiding, maar het systeem geeft de melding dat ik eerst mijn inschrijving van een andere opleiding moet afronden.

  Er is nog een openstaande registratie voor een opleiding gevonden. Deze kan alleen afgesloten worden door een zorginstelling (uw werkgever). Neem contact op met de contactpersoon van de zorginstelling of het opleidingsinstituut zodat zij uw registratie kunnen afronden of beëindigen. Wanneer de registratie is afgerond of beëindigd, kun je je opnieuw inschrijven voor een nieuwe opleiding.

 • Ik wil mij inschrijven voor een opleiding maar ik word gevraagd om een BIG registratienummer. Ik weet niet zeker of ik een BIG registratienummer heb. Hoe kom ik daarachter?

  In ons systeem wordt automatisch gezocht naar een inschrijving. Je kunt echter ook handmatig zoeken op de website van het BIG register. Klik daarvoor hier: https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenplaats/

 • Ik wil mijn inschrijven voor een opleiding, maar ik zie mijn zorginstelling en/of opleidingsinstituut niet in de lijst staan.

  Wellicht is de zorginstelling of het opleidingsinstituut bezig met een erkenning te ontvangen voor deze opleiding. Vraag dit na bij de zorginstelling of het opleidingsinstituut. Mocht de erkenning in orde zijn volgens deze partijen, neem dan contact op met studentenregistratie@czo.nl of 030 - 307 20 30.
   

 • Ik word tijdens de aanmelding voor een opleiding gevraagd om een geboortenaam (meisjesnaam). Waarom moet dit?

  Omdat het CZO diploma eenmalig wordt uitgegeven gebruiken wij de geboortenaam van studenten om te vermelden op het diploma. Zo kan een diploma altijd geldig blijven.

 • Kan het CZO mij aan een opleidingsplaats helpen?

  Nee, dat kan het CZO niet. Op onze website vindt u de ziekenhuizen die voor diverse opleidingen zijn erkend. U kunt zelf bij een ziekenhuis van uw keuze informeren of een opleidingsplaats beschikbaar is.

 • Nadat ik mijn BIG registratienummer invoer zie ik de melding 'Naam wordt niet herkend'.

  Indien je niet alleen met je geboortenaam geregistreerd staat bij het BIG register neem dan contact op met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl of 030-20203.

 • Tijdens het online inschrijven moet ik mijn BIG registratienummer invoeren maar ik krijg na het opslaan de melding 'Uw BIG registratienummer klopt niet'.

  Dit BIG registratienummer wordt na het invoeren extern gecontroleerd bij het BIG register. Hierbij wordt ook rekening gehouden met je geboortedatum. Controleer of je je geboortedatum goed ingevuld hebt, daar houdt het BIG register rekening mee. Blijft het probleem zich voordoen? Stuur een mailtje naar studentenregistratie@czo.nl of bel met 030 - 307 20 30.

 • Waarom moet ik mij inschrijven bij het CZO?

  Als je bent ingeschreven bij het CZO en de instelling waar je wordt opgeleid, erkend is op het moment van diplomeren, dan kun je een CZO diploma aanvragen. Het CZO diploma heeft een civiel effect. Dit betekent dat de opleiding die je hebt gevolgd voldoet aan de landelijk gestelde eisen voor de opleiding. Dit heeft voordelen indien je in de toekomst van baan c.q. werkgever wilt wisselen.

 • Wanneer kan ik me inschrijven bij het CZO?

  Inschrijving is alleen mogelijk als de zorginstelling, waar je het praktijkgedeelte van de opleiding volgt, en met het opleidingsinstituut, waar je het theorie gedeelte volgt, is erkend voor de opleiding die je gaat volgen. Of indien er een erkenningsaanvraag voor de desbetreffende opleiding in behandeling is bij het CZO.

  Op het moment dat je gaat starten of gestart bent met de opleiding kunt je je inschrijven. Inschrijving is mogelijk tot zes weken na de start van de opleiding.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me inschrijf bij het CZO?

  Je persoonlijke en opleidinggegevens worden geregistreerd in het CZO studentenregistratiesysteem. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet aan derden verstrekt. Je persoonlijke gegevens gebruikt het CZO om de juiste gegevens op het CZO diploma te vermelden. Jouw opleidingsgegevens worden gebruikt voor managementdoeleinden. Wel wordt jaarlijks melding gemaakt van de aantallen studenten per instelling aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gebeurt op basis van aantallen instromers en gediplomeerden dus zonder dat je persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.  Op basis van deze aantallen ontvangt de zorginstelling afhankelijk van de opleiding een beschikbaarheidsbijdrage voor de opleidingsinspanning die zij heeft geleverd.

Student - Wijzigingen doorvoeren

 • Ik doe langer over mijn opleiding dan aangegeven bij de verwachte einddatum, wat moet ik doen?

  Neem contact op met de contactpersoon van de zorginstelling. Zij kunnen een verlenging aanvragen bij het CZO. 

 • Ik ga minder uren werken. Wat moet ik doen?

  Je moet in ieder geval aan het minimale aantal uren dienstverband voldoen. Kijk voor het minimaal aantal uren bij de specifieke bepalingen van de opleiding die je volgt. Een wijziging van het aantal uren dienstverband kan de contactpersoon van je zorginstelling via de mail aan het CZO doorgeven. Blijf je boven het aantal uren dienstverband, hou er dan wel rekening mee dat je opleiding langer kan duren. Is dit het geval dan moet je hiervoor verlenging aanvragen via de contactpersoon van je zorginstelling.

 • Ik heb een ander mailadres of postadres gekregen.

  Je kunt deze gegevens zelf aanpassen in je account. Log in op www.czo.nl en ga naar 'Mijn account'. Klik op 'Bewerken'. Op deze pagina kun je je mailadres wijzigen in het tabblad 'Account'. Je postadres (postcode en huisnummer) kun je wijzigen in het tabblad 'Persoonsgegevens'.

Student - Diplomeren

 • Er ontbreken handtekeningen op mijn diploma. Is dit diploma dan wel geldig?

  Een CZO-diploma is alleen geldig wanneer er handtekeningen van alle partijen op staan, zowel van de student, de zorginstelling, het opleidingsinstituut en het CZO.

 • Ik rond mijn opleiding eerder af dan de verwachte einddatum zoals die bij mijn aanmelding vermeld staat.

  De verwachte einddatum wordt na je aanmelding ingevuld door het opleidingsinstituut waar je het theorie gedeelte van je opleiding volgt. Mocht je eerder klaar zijn met je opleiding, neem dan contact op met de contactpersoon van het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt. Let op: de definitieve einddatum van de opleiding mag niet meer dan één maand verschillen van de eerder opgegeven verwachte einddatum.

 • Ik wil mijn diploma aanvragen, maar ik zie nergens deze mogelijkheid.

  Je aanmelding moet geaccordeerd worden door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Zij moeten ook een aantal gegevens invullen bij de aanmelding. Wanneer dit is afgerond is je aanmelding pas definitief en krijg je hier ook een melding van (een mailtje met als onderwerp 'Bevestiging: definitieve aanmelding CZO'). 
  Wil je weten of je aanmelding geaccordeerd is, log dan in en ga naar 'Mijn CZO'. Je kunt onder de opleidingsgegevens zien of en wie je aanmelding heeft geaccordeerd. Staan er geen gegevens? Dan heeft nog niemand akkoord gegeven, neem dan contact op met de contactpersoon van de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt. 

 • Wanneer komen studenten in aanmerking voor een CZO diploma?

  Studenten die de CZO opleiding succesvol voltooien bij een instelling die erkend is met het samenwerkende opleidingsinstituut, ontvangen een CZO diploma als er sprake is van een erkenning op het moment van afstuderen. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO opleiding is. Studenten van nieuwe CZO opleidingen kunnen diplomeren met een CZO diploma mits is voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in het Besluit erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe CZO opleidingen.

Student - Na de opleiding

 • Ik ben gestopt met mijn opleiding maar ik wil weer opnieuw beginnen (met dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling). Kan dit?

  Dit kan niet. Er moet een periode van zes maanden gewacht worden tussen beëindiging en opnieuw starten van dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling.

 • Ik ben mijn diploma kwijt. Wat moet ik doen?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Deze kun je aanvragen via studentenregistratie@czo.nl. Let op: voor een duplicaat diploma worden kosten in rekening gebracht (€ 52,50 excl. BTW). Na betaling van deze kosten duurt het verwerken van een duplicaat diploma maximaal 10 werkdagen. Lees eventueel hier meer

 • Ik ben opgeleid in het buitenland, hoe wordt mijn diploma gewaardeerd?

  Het CZO is daarvoor niet de aangewezen instantie. Diplomawaardering kan worden aangevraagd bij het NUFFIC.

 • Ik ben opgeleid in het buitenland, kan ik hier direct aan de slag in eenzelfde functie/beroep?

  Studenten die zijn opgeleid in het buitenland kunnen alleen een (toekomstige)werkgever vragen een diplomaonderzoek te laten doen door het CZO.

  Studenten die in Nederland willen werken als klinisch perfusionist kunnen zich ook wenden tot de beroepsvereniging NESECC (Nederlandse Sociëteit voor extra corporale circulatie,   WWW.NESECC.ORG).

 • Ik ga naar het buitenland. Kan ik een verklaring krijgen dat ik gediplomeerd ben en sta ingeschreven bij het CZO?

  Ja, het CZO kan een verklaring afgeven. Hieraan zijn kosten verbonden.

 • Ik wil een duplicaat van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Deze kun je aanvragen via studentenregistratie@czo.nl. Let op: voor een duplicaat diploma worden kosten in rekening gebracht (€ 52,50 excl. BTW). Na betaling van deze kosten duurt het verwerken van een duplicaat diploma maximaal 10 werkdagen. Lees hier meer

 • Ik wil een gewaarmerkt kopie van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

  Wij geven geen gewaarmerkte kopieën van diploma's af. Je kunt een duplicaat aanvragen die u zelf in bewaring stelt bij een notaris. 

 • Ik wil naar het buitenland, kan ik een vertaling van mijn diploma/getuigschrift krijgen?

  Ja, u kunt een kopie en/of een Engelse vertaling van uw diploma aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 • Kan het CZO een gewaarmerkte kopie van mijn diploma verstrekken

  Een gewaarmerkte kopie kan het CZO niet afgeven in verband met de diverse handtekeningen die op het CZO diploma staan. Voor het waarmerken van een kopie van uw CZO diploma verwijzen wij u naar een notaris.

 • Kan ik bij het CZO legalisatie van mijn diploma aanvragen?

  In veel gevallen volstaat uw CZO diploma in combinatie met de verklaring van inschrijving. Door de wijze waarop het afgegeven CZO diploma wordt vormgegeven (ondertekening door vier partijen), kan het CZO niet aan het verzoek voldoen.

Zorginstelling - Algemeen

 • Wat gebeurt er als de zorginstelling waar een student in opleiding is fuseert?
  Als er sprake is van een fusie tussen zorginstelling A en ziekenhuis B, waarbij de zorginstellingen verder gaan onder de naam van zorginstelling A is de situatie als volgt:
  • Als zorginstelling A een erkende CZO opleiding heeft en fuseert met zorginstelling B die niet erkend is voor die betreffende opleiding, dan dient zorginstelling A een wijziging praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute in. Er wordt dan binnen de erkenning van zorginstelling A een extra praktijkleerplaats aangevraagd voor zorginstelling B.
  • Als zorginstelling A en zorginstelling B beide erkend zijn en er geen wijzigingen optreden in de praktijkleerplaatsen en/of de praktijkleerroute, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden, voor wat betreft de erkenningen. De fusie van de zorginstellingen zelf dient wel gemeld te worden bij het CZO. Zie procedure.

Erkenningen

 • Aan welke eisen moet de CZO opleiding voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning?

  Om in aanmerking te komen voor een CZO erkenning moet de opleiding voldoen aan een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De criteria zijn vastgelegd in de Regeling Erkenning Opleidingen CZO 2008, de bijbehorende handleiding erkenningsaanvraag, het deskundigheidsgebied en eindtermen inclusief de specifieke eisen van de betreffende opleiding. Daarnaast is het mogelijk dat er nog specifieke opleidingsreglementen van toepassing zijn. De criteria vindt u hier.

 • De opleidingscommissie heeft een positief advies afgegeven voor erkenning, wat betekent dit?

  Dit betekent dat de opleidingscommissie het College adviseert de erkenning af te geven. De besluitvorming ligt dus formeel bij het College. Het College heeft hiervoor echter een mandaat gegeven aan de directeur van het CZO. Dit betekent dat de directeur namens het College besluit het advies van de opleidingscommissie al dan niet over te nemen. Elke laatste werkdag van de maand gaat de directeur over tot besluitvorming. Daarna volgt spoedig formele correspondentie aan de Raad van Bestuur van de instelling die de aanvraag heeft gedaan.

 • Er is sprake van een wijziging in mijn erkende opleiding, wat moet ik doen?

  Indien er sprake is van een wijziging in de opleiding die consequenties kan hebben voor het behalen van de eindtermen dient u deze wijziging te verantwoorden bij de secretaris van de opleidingscommissie. De secretaris beoordeelt, al dan niet in overleg met de opleidingscommissie, of deze wijziging mogelijke consequenties heeft voor de erkenning en wat u als instelling kan doen om de erkenning te behouden.

  Bij wijzigingen die consequenties hebben voor het behalen van de eindtermen kunt u o.a. denken aan curriculumwijzigingen, wijzigingen in de leerroute of het patiënten- en/of begeleidingsaanbod op de praktijkleerplaats.

  Voor een concrete beantwoording van deze vraag adviseren wij u contact op te nemen met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

 • Hoe kan een erkenning worden aangevraagd?

  Een erkenning kunt u aanvragen door middel van het aanvraagformulier erkenning. Voor elke CZO opleiding is een apart aanvraagformulier. Opleidingen

 • Hoe lang duurt het voordat een erkenning wordt afgegeven?

  Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals de volledigheid van de erkenningsaanvraag, het eerste moment waarop de opleidingscommissie samenkomt nadat de aanvraag is binnengekomen, de hoeveelheid erkenningsaanvragen die in behandeling zijn bij de betreffende opleidingscommissie en de meetbare kwaliteit van de opleiding waarvoor de erkenningsaanvraag is ingediend.

  Het CZO streeft ernaar binnen een half jaar na indiening de aanvraag volledig te hebben beoordeeld. Voor een concrete beantwoording van deze vraag adviseren wij u contact op te nemen met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

 • Wanneer word ik als zorginstelling geaudit?
  De zorginstellingen worden een jaar van tevoren schriftelijk geïnformeerd over de datum van de daadwerkelijke audit en de voorbereidingsprocedure. Bekijk hier de auditplanning.
 • Wat gebeurt er als de zorginstelling waar een student in opleiding is fuseert?
  Als er sprake is van een fusie tussen zorginstelling A en ziekenhuis B, waarbij de zorginstellingen verder gaan onder de naam van zorginstelling A is de situatie als volgt:
  • Als zorginstelling A een erkende CZO opleiding heeft en fuseert met zorginstelling B die niet erkend is voor die betreffende opleiding dan dient zorginstelling A een wijziging praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute in. Er wordt dan binnen de erkenning van zorginstelling A een extra praktijkleerplaats aangevraagd voor zorginstelling B.
  • Als zorginstelling A en zorginstelling B beide erkend zijn en er geen wijzigingen optreden in de praktijkleerplaatsen en/of de praktijkleerroute, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden, voor wat betreft de erkenningen. De fusie van de zorginstellingen zelf dient wel gemeld te worden bij het CZO. Zie procedure.

Beschikbaarheidsbijdrage

 • Wat is de beschikbaarheidsbijdrage?

  De beschikbaarheidsbijdrage vloeit voort uit de subsidieregeling Fonds Ziekenhuis Opleidingen die in 2010 van kracht is geworden. Deze subsidieregeling had als doel om het opleiden te stimuleren daar waar er sprake was van marktfalen of marktverstoring. Het ministerie heeft een aantal opleidingen aangewezen die voor subsidie in aanmerking komen, mits deze ook aan de eisen van het CZO voldoen. Aan de zorginstelling die opleidt, wordt voor meerjarige (> 2 jaar) opleidingen instroomsubsidie en diplomasubidie uitgekeerd. Voor opleidingen die korter dan 2 jaar duren wordt diplomasubisie uitgekeerd.

  De subsidieregeling is per 1 januari 2014 vervallen en vervangen door de beschikbaarheidsbijdrage. De hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage wordt jaarlijks per instelling bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de hand van de aantallen instromers en gediplomeerden die in het CZO registratiesysteem zijn opgenomen. Het ministerie heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aangewezen als verantwoordelijke voor de toekenning van de beschikbaarheidsbijdrage.

(Nieuwe) Opleidingen

 • Op welke wijze kan een opleiding aan het CZO worden toegevoegd?

  Een instelling, beroepsvereniging of branchevereniging kan contact opnemen met de directeur van het CZO ten behoeve van een oriënterend gesprek. Om als nieuwe opleiding toegelaten te worden tot het CZO moet aan een aantal criteria worden voldaan. Indien is vastgesteld dat aan de criteria wordt voldaan, wordt een opleidingscommissie in oprichting ingesteld. Deze opleidingscommissie zal de landelijke CZO eisen ontwikkelen. Zodra de eisen zijn ontwikkeld volgt publicatie op de website en kunnen er erkenningsaanvragen worden ingediend. Hier vindt u meer informatie.