Veelgestelde vragen


Is uw vraag na het lezen van de veelgestelde vragen niet beantwoord?
Stel uw vraag via het contactformulier.

Opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker

 • In welke situatie kan een tijdelijke onderbreking aangevraagd worden?
  Een tijdelijke onderbreking kan aangevraagd worden bij ziekte, zwangerschap en in bepaalde gevallen bij persoonlijke omstandigheden. De tijdelijke onderbreking moet aangevraagd worden via studentenregistratie@czo.nl. Vermeld bij de aanvraag de volgende zaken:
  • Naam van de student
  • Geboortedatum student
  • De reden van de tijdelijke onderbreking en de duur hiervan

CZO-maatregelen door de COVID-19 situatie

 • Door de coronacrisis kan ik mijn opleiding niet goed vervolgen, wat nu?
  Omdat een deel van het onderwijs stil ligt zal het CZO, indien nodig, met de instellingen bekijken wat dit voor studenten en hun eventuele CZO-diplomering betekent. Mocht er een generieke oplossing noodzakelijk zijn, dan houden wij jullie hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief.
 • Door de coronacrisis kon ik mijn opleidingstraject niet goed vervolgen en heb ik later mijn CZO-diploma gehaald. Kan ik met terugwerkende kracht salaris ontvangen?
  Dit is niet aan het CZO maar de werkgever zelf.
 • Gaan de audits door?
  Ja, deze vinden online via ZOOM plaats. De auditsecretaris stemt dit af met de instellingen en de panelleden.
 • Gaan de OC-vergaderingen door?
  Ja, maar de opleidingscommissie-vergaderingen (OC’s) vinden momenteel digitaal via Zoom plaats.
 • Ik heb mijn fysieke CZO-diploma nog niet ontvangen maar ben wel recentelijk CZO-gediplomeerd. Mag ik ingezet worden?
  Ja dit mag. Wanneer een diploma goedgekeurd is door het CZO verandert de status van de registratie naar ‘diploma goedgekeurd’ (in het studentenregistratiesysteem van het CZO). De kandidaten ontvangen dan ook een melding/bevestiging dat het diploma goedgekeurd is door het CZO. Op deze wijze is in ieder geval inzichtelijk dat de kandidaat CZO-gediplomeerd is. Het feitelijke CZO-diploma wordt, zodra het weer mogelijk is, zo spoedig mogelijk gemaakt en naar de opleidingsinstituten verzonden.
 • Ik kan mijn erkenningen voor een geplande audit niet tijdig indienen. Wat nu te doen?
  Dit kunt u afstemmen met de auditsecretaris. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.
 • Ik kan mijn leerdoelen door de coronacrisis halen binnen mijn eigen instelling/afdeling. Moet ik dan nog verplicht een (externe) stage lopen?
  Door de tijdelijke verplaatsing van vitaal bedreigde patiënten gedurende de coronacrisis, is het mogelijk dat studenten gestelde leerdoelen binnen de eigen instelling/ -afdeling kunnen behalen. Hiermee vervalt tijdelijk de noodzaak voor een externe stage. De behaalde leerdoelen moeten aantoonbaar zijn in het portfolio zoals vermeld in de opleidingseisen per opleiding onder specifieke bepalingen. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de borging van de praktijkleerroute. Momenteel geldt dit voor:
  • ambulanceverpleegkundige
  • anesthesiemedewerker
  • intensivecareverpleegkundige
  • cardiaccareverpleegkundige
  • mediumcareverpleegkundige
  • recoveryverpleegkundige
  • spoedeisendehulpverpleegkundige
  Bekijk ook de veelgestelde vraag over stages in de ketenzorg
 • Ik kan momenteel mijn leerdoelen binnen mijn eigen instelling halen. Moet ik dan nog stage lopen in de keten?
  Het gaat hier om de stages waarvoor geldt dat aan de eisen van de praktijkleersituatie voldaan moet worden (zoals genoemd onder de specifieke bepalingen van de CZO-opleidingseisen). Wanneer de leerdoelen op dit moment behaald kunnen worden binnen de eigen zorginstelling, is het volgen van stages in de ketenzorg niet meer nodig.
  Alle studenten die onderstaande opleidingen komen hiervoor in aanmerking:
  • ambulanceverpleegkundige
  • anesthesiemedewerker
  • intensivecareverpleegkundige
  • cardiaccareverpleegkundige
  • mediumcareverpleegkundige
  • recoveryverpleegkundige
  • spoedeisendehulpverpleegkundige
  • operatieassistent
  • medewerker operatieve zorg
 • Kom ik in aanmerking voor verlenging van de opleiding?
  Ja. Studenten die niet binnen de verwachte termijn de opleiding kunnen afronden, komen zonder consequenties, in aanmerking voor verlenging van de opleiding. Dus ook wanneer er vanuit het CZO een maximale duur van verlenging van toepassing is, zullen wij hier in deze situatie flexibel mee omgaan. De verlenging kan door de contactpersoon studentenregistratie van de zorginstelling via “Mijn CZO” worden doorgegeven met als reden COVID-19.

  Zodra de opleidingstrajecten vervolgd kunnen worden (op instellingsniveau) kunt u, indien nodig of gewenst, alsnog contact opnemen met het CZO. Wij zullen dan bekijken hoe we instellingen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, zodat zij in staat zijn om het opleidingstraject te kunnen vervolgen of afronden.
   
  Het CZO kan en zal gegevens die aangepast moeten worden als vertraagde/gewijzigde start- en einddata van opleidingstrajecten achteraf corrigeren. Het is niet nodig om hierover contact op te nemen met het CZO.
 • Krijg ik mijn CZO-diploma toegestuurd?
  Vanaf 1 juni 2020 kan het CZO weer diploma's versturen. Wanneer u als instelling geopend bent en graag de diploma’s ontvangt, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar studentenregistratie@czo.nl. Gezien de hoeveelheid diploma’s dient u wel rekening te houden met een langere verwerkingstijd. Als wij geen mail van u ontvangen, zullen wij tot nader order nog niet overgaan tot het versturen van de diploma’s. Wij versturen geen diploma’s naar privéadressen.

  De diploma-aanvragen worden door het CZO geaccordeerd in het studentenregistratiesysteem. De studenten, de opleidingsinstituten en de zorginstellingen ontvangen een bevestiging dat het diploma goedgekeurd is door het CZO. Met deze bevestiging is inzichtelijk dat de student CZO-gediplomeerd is en formeel ook inzetbaar is vanaf de diplomadatum.
 • Mijn opleiding staat niet tussen het rijtje van de maatregel dat in- externe stages niet verplicht zijn door de coronacrisis. Geldt dit dan mogelijk niet voor mijn opleiding?
  Het is minder aannemelijk dat dit bij overige vervolgopleidingen in deze mate aan de orde is. Mochten (externe) stages op dit moment niet mogelijk zijn of afgeweken worden van de door het CZO erkende praktijkleerroute, is het zaak om de elders behaalde eindtermen goed vast te leggen in het portfolio.
  We hebben begrip voor een (lichte) afwijking van de erkende praktijkleerroute. Echter willen we dat studenten wel een volwaardig leertraject doorlopen. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van de opleiding.
   
  Deze afspraak geldt vanaf 15 maart 2020 tot een nader te bepalen datum, zolang de coronacrisis duurt en voor alle zorginstellingen.
 • Wat gebeurt er met de erkenningsaanvragen?
  Ingediende en lopende erkenningsaanvragen worden zoveel mogelijk in behandeling genomen.

  Opleidingen die nog niet CZO-erkend zijn en tijdens een opgeschorte audit getoetst moeten worden, zullen wij erkennen op basis van de erkenningsaanvraag. Hierdoor kan de student de opleiding vervolgen en (bij goed resultaat) afsluiten met een CZO-diploma. Tijdens de eerstvolgende (mogelijke) audit vindt dan de definitieve toetsing plaats, zoals bij elke reguliere audit van de (her)erkenningen.

  Doordat de focus op andere prioriteiten ligt, kunnen OC-leden erkenningsaanvragen momenteel niet altijd beoordelen. Hierdoor kan er vertraging optreden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Als dit consequenties heeft voor een student in opleiding, zullen wij samen met u naar een passende oplossing kijken.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de auditsecretaris/beleidsadviseur van het CZO.

(Nieuwe) Opleidingen

 • Op welke wijze kan een opleiding aan het CZO worden toegevoegd?

  Een instelling, beroepsvereniging of branchevereniging kan contact opnemen met de directeur van het CZO ten behoeve van een oriënterend gesprek. Om als nieuwe opleiding toegelaten te worden tot het CZO moet aan een aantal criteria worden voldaan. Indien is vastgesteld dat aan de criteria wordt voldaan, wordt een opleidingscommissie in oprichting ingesteld. Deze opleidingscommissie zal de landelijke CZO eisen ontwikkelen. Zodra de eisen zijn ontwikkeld volgt publicatie op de website en kunnen er erkenningsaanvragen worden ingediend. Hier vindt u meer informatie.

   

Zorginstelling - Algemeen

 • Waar vind ik instructies voor gebruik van het online CZO-systeem voor audits en erkenningen?
  Het CZO biedt uitleg en instructievideo's over het gebruik van het online systeem voor audits en erkenningen. De instructiepagina over digitaal indienen, vertelt u meer. Inloggen doet u via de Homepage: 'Inloggen'.
 • Wat gebeurt er als de zorginstelling waar een student in opleiding is fuseert?
  Als er sprake is van een fusie tussen zorginstelling A en ziekenhuis B, waarbij de zorginstellingen verder gaan onder de naam van zorginstelling A is de situatie als volgt:
  • Als zorginstelling A een erkende CZO-opleiding heeft en fuseert met zorginstelling B die niet erkend is voor die betreffende opleiding, dan dient zorginstelling A een wijziging praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute in. Er wordt dan binnen de erkenning van zorginstelling A een extra praktijkleerplaats aangevraagd voor zorginstelling B.
  • Als zorginstelling A en zorginstelling B beide erkend zijn en er geen wijzigingen optreden in de praktijkleerplaatsen en/of de praktijkleerroute, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden, voor wat betreft de erkenningen. De fusie van de zorginstellingen zelf dient wel gemeld te worden bij het CZO. Zie procedure.

Vrijstellingen en EVC's

 • Hoe kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en)?
  Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de instelling en/of het opleidingsinstituut.
 • Ik heb een mail gekregen met definitieve inschrijving. Echter, ik heb vrijstellingen die niet bij mijn aanmelding opgenomen zijn. Hoe kan dat?
  Staan de vrijstellingen niet bij je aanmelding? Neem voor praktijkvrijstellingen contact op met de contactpersoon van je zorginstelling en theorievrijstellingen met de contactpersoon van het opleidingsinstituut. Let op: tot een maand na de startdatum van je opleiding (mits de aanmelding later binnenkomt dan de startdatum) kunnen vrijstellingen doorgegeven worden. Gedurende de opleiding is het niet meer mogelijk vrijstellingen door te geven.

Beschikbaarheidbijdrage

 • Wat is de beschikbaarheidbijdrage?

  De beschikbaarheidbijdrage vloeit voort uit de subsidieregeling Fonds Ziekenhuis Opleidingen die in 2010 van kracht is geworden. Deze subsidieregeling had als doel om het opleiden te stimuleren daar waar er sprake was van marktfalen of marktverstoring. Het ministerie heeft een aantal opleidingen aangewezen die voor subsidie in aanmerking komen, mits deze ook aan de eisen van het CZO voldoen. Aan de zorginstelling die opleidt, wordt voor meerjarige (> 2 jaar) opleidingen instroomsubsidie en diplomasubidie uitgekeerd. Voor opleidingen die korter dan 2 jaar duren wordt diplomasubisie uitgekeerd.

  De subsidieregeling is per 1 januari 2014 vervallen en vervangen door de beschikbaarheidbijdrage. De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage wordt jaarlijks per instelling bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de hand van de aantallen instromers en gediplomeerden die in het CZO registratiesysteem zijn opgenomen. Het ministerie heeft de Nederlandse Zorgautoriteit aangewezen als verantwoordelijke voor de toekenning van de beschikbaarheidbijdrage.

Erkenningen

 • Aan welke eisen moet de CZO-opleiding voldoen om in aanmerking te komen voor een erkenning?

  Om in aanmerking te komen voor een CZO erkenning moet de opleiding voldoen aan een set van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De criteria zijn vastgelegd in het Reglement Erkenning Opleidingen en de opleidingseisen van de opleiding. Kijk op de pagina opleidingen voor meer informatie.

 • De opleidingscommissie heeft een positief advies afgegeven voor erkenning, wat betekent dit?

  Dit betekent dat de opleidingscommissie de directeur-bestuurder adviseert de erkenning af te geven. De besluitvorming ligt dus formeel bij de directeur-bestuurder. 

 • Er is sprake van een wijziging in mijn erkende opleiding, wat moet ik doen?

  Indien er sprake is van een wijziging in de opleiding die consequenties kan hebben voor het kunnen beheersen van het deskundigheidsgebied en/of het behalen van de eindtermen dient u deze wijziging te verantwoorden bij de secretaris van de opleidingscommissie. De secretaris beoordeelt, al dan niet in overleg met de opleidingscommissie, of deze wijziging mogelijke consequenties heeft voor de erkenning en of u als instelling de wijziging inhoudelijk moet verantwoorden om de erkenning te behouden.

  Bij wijzigingen die consequenties hebben voor het behalen van de eindtermen kunt u o.a. denken aan curriculumwijzigingen, wijzigingen in de leerroute of het patiënten- en/of begeleidingsaanbod op de praktijkleerplaats. Lees er meer over in ons Reglement Erkenning Opleidingen CZO.

  Voor een concrete beantwoording van deze vraag adviseren wij u contact op te nemen met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

 • Hoe kan een erkenning worden aangevraagd?

  Een erkenning kan op twee manieren worden aangevraagd. Als onderdeel van een geplande audit of als een afzonderlijke erkenningsaanvraag. Deze laatste kunt u gebruiken indien uw opleiding niet erkend is en er niet binnen een half jaar een audit plaatsvindt voor de opleiding. Een erkenning kunt u digitaal aanvragen. Een instructie hiervoor vindt u hier: https://www.czo.nl/instructie-aanvragen-losse-erkenning-en-rollen

 • Hoe lang duurt het voordat een erkenning wordt afgegeven?

  Als de opleiding onderdeel is van een audit wordt tien weken na de audit een besluit genomen door de directeur-bestuurder. Als er een afzonderlijke (losse) erkenningsaanvraag is ingediend, is het afhankelijk van een aantal factoren zoals de volledigheid van de erkenningsaanvraag, het eerste moment waarop de opleidingscommissie samenkomt nadat de aanvraag is binnengekomen, de hoeveelheid erkenningsaanvragen die in behandeling zijn bij de betreffende opleidingscommissie en de meetbare kwaliteit van de opleiding waarvoor de erkenningsaanvraag is ingediend.

  Het CZO streeft ernaar binnen een half jaar na indiening de aanvraag volledig te hebben beoordeeld. Voor een concrete beantwoording van deze vraag adviseren wij u contact op te nemen met de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

 • Wanneer word ik als zorginstelling geaudit?
  De zorginstellingen worden een jaar van tevoren schriftelijk geïnformeerd over de datum van de daadwerkelijke audit en de voorbereidingsprocedure. Lees meer over audits en de planning.
 • Wat gebeurt er als de zorginstelling waar een student in opleiding is fuseert?
  Als er sprake is van een fusie tussen zorginstelling A en ziekenhuis B, waarbij de zorginstellingen verder gaan onder de naam van zorginstelling A is de situatie als volgt:
  • Als zorginstelling A een erkende CZO opleiding heeft en fuseert met zorginstelling B die niet erkend is voor die betreffende opleiding dan dient zorginstelling A een wijziging praktijkleerplaats(en)/praktijkleerroute in. Er wordt dan binnen de erkenning van zorginstelling A een extra praktijkleerplaats aangevraagd voor zorginstelling B.
  • Als zorginstelling A en zorginstelling B beide erkend zijn en er geen wijzigingen optreden in de praktijkleerplaatsen en/of de praktijkleerroute, hoeft er verder geen actie ondernomen te worden, voor wat betreft de erkenningen. De fusie van de zorginstellingen zelf dient wel gemeld te worden bij het CZO. Zie procedure.

NLQF

 • Ik heb een diploma behaald van een specialistische vervolgopleiding die is ingeschaald op NLQF niveau 6. Ik heb echter geen Bachelordiploma. Kan ik met het NLQF-diploma worden toegelaten tot een Master aan de universiteit?
  Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. De universiteit bepaalt zelf, op basis van bestaande wet- en regelgeving, of u toelaatbaar bent. U kunt derhalve het beste contact opnemen met de universiteit waar u de Master zou willen volgen. 
 • Ik heb mijn diploma behaald voordat de NLQF-inschaling van toepassing was. Kan ik de NLQF- waardering nog met terugwerkende kracht aanvragen?
  Nee dit is helaas niet mogelijk. Een NLQF-inschaling heeft een ingangsdatum. Het is het CZO niet toegestaan het NLQF-niveau op eerder behaalde diploma’s te vermelden.
  Dat betekent dat alleen op diploma’s van de ingeschaalde kwalificatie die worden uitgegeven ná de datum van inschaling, het betreffende NLQF-niveau mag worden vermeld. 
 • Is mijn diploma met NLQF-niveau 6 inschaling nu een hbo-diploma geworden?
  Nee, NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen bachelordiploma behaald.

  Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen

Project CZO Flex Level

 • Blijft het CZO de komende periode erkenningen afgeven?
  Ja, erkenningsaanvragen voor geregistreerde CZO-opleidingen kunnen gewoon worden ingediend en worden conform reguliere werkwijze afgehandeld.
 • Blijven de CZO opleidingscommissies in hun huidige vorm bestaan?
  In navolging van de themaclusters binnen CZO Flex Level is het CZO voornemens opleidingscommissies te clusteren. In deelproject 3 wordt in afstemming met CZO en haar achterban verkend hoe de opleidingscommissies goed kunnen worden vormgegeven, zodat het aansluit bij de wijze waarop het CZO toezicht gaat houden op het nieuwe opleiden.

   
 • Wat betekent het flexibel opleiden voor de erkenning door het CZO?
  Het CZO blijft verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en bijdragen aan een samenhangende voorzieningenstructuur ten behoeve van de opleidingen. Ons deelproject 3 gaat over de wijze van accreditatie en registratie door het CZO, die het gevolg zijn van de veranderingen aan de opleidingsstructuur en werkwijze. Deze zullen we over en weer op elkaar blijven afstemmen.
   
 • Wat gaat het CZO doen?
  Het CZO blijft haar reguliere werkzaamheden uitoefenen zoals het accrediteren van opleidingen, diploma’s afgeven en het registeren van studenten. Het CZO zal de komende 2 jaar gebruiken om zich op dit nieuwe stelsel voor te bereiden. 
 • Wilt u meer weten over het programma CZO Flex Level?
  Op de website van het programma CZO Flex Level kunt u antwoorden vinden op andere veelgestelde vragen.


   

Student - Aanmelden voor een opleiding

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een opleiding?

  Maak een account aan bij Mijn CZO. Pas wanneer je account actief is, kun je je aanmelden voor een opleiding. Wanneer je je aangemeld hebt voor een opleiding moeten je zorginstelling en opleidingsinstituut akkoord geven op je aanmelding. Pas dan ben je succesvol aangemeld. Je krijgt hiervan een bevestiging via e-mail. 
  Hiervoor hebben wij ook een instructie geschreven. Klik hier om deze instructie te lezen.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en)?

  Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de theorie- en/of praktijkaanbieder. Vrijstellingen dienen bij de digitale aanmelding van de student doorgegeven te worden aan het CZO. Dit gebeurt door de instelling en/of het opleidingsinstituut.

 • Ik ben ingelogd, ik zie mijn persoonsgegevens, hoe kan ik mij nu aanmelden voor een opleiding, een diploma aanvragen of een wijziging doorgeven?

  Voor het aanmelden van een opleiding klik je op de link 'Aanmelden voor een opleiding'. Voor het aanvragen van een diploma of het wijzigen van de zorginstelling of opleidingsinstituut ga je naar Mijn CZO, dat staat bovenin het scherm. Wanneer je hierop klikt zie je je opleidingen. Hier kun je de genoemde acties uitvoeren.
   

 • Ik heb een mail gekregen met definitieve inschrijving. Echter, ik heb vrijstellingen die niet bij mijn aanmelding opgenomen zijn. Hoe kan dat?

  Staan de vrijstellingen niet bij je aanmelding? Neem voor praktijkvrijstellingen contact op met de contactpersoon van je zorginstelling en theorievrijstellingen met de contactpersoon van het opleidingsinstituut. Let op: tot een maand na je de startdatum van je opleiding (mits de aanmelding later binnenkomt dan de startdatum) kunnen vrijstellingen ingevoerd worden door de zorginstelling en opleidingsinstituut. Daarna kunnen vrijstellingen niet meer worden ingevoerd.

 • Ik heb een mail gekregen met een bevestiging van mijn aanmelding voor een opleiding, maar ik zie dat er zaken niet kloppen.

  Een aantal zaken kun je zelf aanpassen. Deze zijn in je mail aangemerkt als 'Zelf aan te passen'. Log hiervoor in bij www.czo.nl en ga naar Mijn CZO. Een aantal zaken kun je niet zelf aanpassen omdat ze zijn ingevuld door de zorginstelling of het opleidingsinstituut, zoals startdatum, verwachte einddatum of uren dienstverband. Staan hier zaken in die niet goed zijn? Neem dan contact op met de contactpersoon van je zorginstelling of opleider. Zij kunnen eventuele correcties doorgeven door ze te mailen naar studentenregistratie@czo.nl. Let op: wijzigingen moeten een maand na de inschrijfdatum binnen zijn, anders worden ze niet meer meegenomen. 

 • Ik heb mij al een tijdje geleden aangemeld voor een opleiding. Ik kreeg wel een bevestiging van mijn aanmelding via de mail, maar nu hoor ik niks meer. Hoe kan dat?

  Je aanmelding moet geaccordeerd worden door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Zij moeten ook een aantal gegevens invullen bij de aanmelding. 
  Wil je weten of je inschrijving geaccordeerd is, log dan in en ga naar 'Mijn CZO'. Je kunt onder de opleidingsgegevens zien of en wie je aanmelding heeft geaccordeerd. Staan er geen gegevens? Dan heeft nog niemand akkoord gegeven, neem dan contact op met de contactpersoon van de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt. 

 • Ik voldoe niet aan de vooropleidingseis, kan ik ontheffing hiervan krijgen?

  Voor een aantal opleidingen liggen de instroomeisen vast. Om te kijken of je voor ontheffing in aanmerking komt vind je hier de procedure.

 • Ik wil mij aanmelden voor een opleiding, maar het systeem geeft de melding dat ik eerst mijn inschrijving van een andere opleiding moet afronden.

  Er is nog een openstaande registratie voor een opleiding gevonden. Deze kan alleen afgesloten worden door een zorginstelling (uw werkgever). Neem contact op met de contactpersoon van de zorginstelling of het opleidingsinstituut zodat zij uw registratie kunnen afronden of beëindigen. Wanneer de registratie is afgerond of beëindigd, kun je je opnieuw inschrijven voor een nieuwe opleiding.

 • Ik wil mij inschrijven voor een opleiding maar ik word gevraagd om een BIG registratienummer. Ik weet niet zeker of ik een BIG registratienummer heb. Hoe kom ik daarachter?

  In ons systeem wordt automatisch gezocht naar een inschrijving. Je kunt echter ook handmatig zoeken op de website van het BIG register

 • Ik wil mijn inschrijven voor een opleiding, maar ik zie mijn zorginstelling en/of opleidingsinstituut niet in de lijst staan.

  Wellicht is de zorginstelling of het opleidingsinstituut bezig met een erkenning te ontvangen voor deze opleiding. Vraag dit na bij de zorginstelling of het opleidingsinstituut. Mocht de erkenning in orde zijn volgens deze partijen, neem dan contact op met studentenregistratie@czo.nl of 030 - 307 20 30.
   

 • Ik word tijdens de aanmelding voor een opleiding gevraagd om een geboortenaam (meisjesnaam). Waarom moet dit?

  Omdat het CZO diploma eenmalig wordt uitgegeven gebruiken wij de geboortenaam van studenten om te vermelden op het diploma. Zo kan een diploma altijd geldig blijven.

 • Kan het CZO mij aan een opleidingsplaats helpen?

  Nee, dat kan het CZO niet. Op onze website vindt u de ziekenhuizen die voor diverse opleidingen zijn erkend. U kunt zelf bij een ziekenhuis van uw keuze informeren of een opleidingsplaats beschikbaar is.

 • Nadat ik mijn BIG registratienummer invoer zie ik de melding 'Naam wordt niet herkend'.

  Indien je niet alleen met je geboortenaam geregistreerd staat bij het BIG register neem dan contact op met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl of bel met 030 307 20 30.

 • Telt de voorwerk/inwerkperiode mee als onderdeel van de opleiding?
  Nee, de voorwerk/inwerkperiode wordt door het CZO niet gezien als onderdeel van de opleiding. Er moet sprake zijn van een lerende context, waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de eindtermen (overeenkomstig het door het CZO-erkende opleidingstraject). Dit kan pas als de opleiding gestart is.

  De enige mogelijkheid om een voor-/inwerkperiode in te zetten (ter verkorting van de opleiding) is om door middel van een EVC-procedure eerder behaalde competenties te toetsen en op basis daarvan vrijstelling te verkrijgen.
 • Tijdens het online inschrijven moet ik mijn BIG registratienummer invoeren maar ik krijg na het opslaan de melding 'Uw BIG registratienummer klopt niet'.

  Dit BIG registratienummer wordt na het invoeren extern gecontroleerd bij het BIG register. Hierbij wordt ook rekening gehouden met je geboortedatum. Controleer of je je geboortedatum goed ingevuld hebt, daar houdt het BIG register rekening mee. Blijft het probleem zich voordoen? Stuur een mailtje naar studentenregistratie@czo.nl of bel met 030 - 307 20 30.

 • Waarom moet ik mij inschrijven bij het CZO?

  Als je bent ingeschreven bij het CZO en de instelling waar je wordt opgeleid, erkend is op het moment van diplomeren, dan kun je een CZO-diploma aanvragen. Het CZO-diploma heeft een civiel effect. Dit betekent dat de opleiding die je hebt gevolgd voldoet aan de landelijk gestelde eisen voor de opleiding. Dit heeft voordelen indien je in de toekomst van baan c.q. werkgever wilt wisselen.

 • Wanneer kan ik me inschrijven bij het CZO?

  Inschrijving is alleen mogelijk als de zorginstelling, waar je het praktijkgedeelte van de opleiding volgt, en met het opleidingsinstituut, waar je het theorie gedeelte volgt, is erkend voor de opleiding die je gaat volgen. Of indien er een erkenningsaanvraag voor de desbetreffende opleiding in behandeling is bij het CZO.

  Op het moment dat je gaat starten of gestart bent met de opleiding kunt je je inschrijven. Inschrijving is mogelijk tot zes weken na de start van de opleiding.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me inschrijf bij het CZO?

  Je persoonlijke en opleidinggegevens worden geregistreerd in het CZO studentenregistratiesysteem. Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en deze worden niet aan derden verstrekt. Je persoonlijke gegevens gebruikt het CZO om de juiste gegevens op het CZO-diploma te vermelden. Jouw opleidingsgegevens worden gebruikt voor managementdoeleinden. Wel wordt jaarlijks melding gemaakt van de aantallen studenten per instelling aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gebeurt op basis van aantallen instromers en gediplomeerden dus zonder dat je persoonlijke gegevens aan derden worden verstrekt.  Op basis van deze aantallen ontvangt de zorginstelling afhankelijk van de opleiding een beschikbaarheidbijdrage voor de opleidingsinspanning die zij heeft geleverd.

Student - Diplomeren

 • Er ontbreken handtekeningen op mijn diploma. Is dit diploma dan wel geldig?

  Een CZO-diploma is alleen geldig wanneer er handtekeningen van alle partijen op staan, zowel van de student, de zorginstelling, het opleidingsinstituut en het CZO.

 • Ik heb een diploma behaald van een specialistische vervolgopleiding die is ingeschaald op NLQF niveau 6. Ik heb echter geen Bachelordiploma. Kan ik met het NLQF-diploma worden toegelaten tot een Master aan de universiteit?
  Aan het NLQF zijn geen instroomrechten verbonden. De universiteit bepaalt zelf, op basis van bestaande wet- en regelgeving, of u toelaatbaar bent. U kunt derhalve het beste contact opnemen met de universiteit waar u de Master zou willen volgen. 

  Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen 
 • Ik heb mijn diploma behaald voordat de NLQF-inschaling van toepassing was. Kan ik de NLQF- waardering nog met terugwerkende kracht aanvragen?
  Nee dit is helaas niet mogelijk. Een NLQF-inschaling heeft een ingangsdatum. Het is het CZO niet toegestaan het NLQF-niveau op eerder behaalde diploma’s te vermelden.
  Dat betekent dat alleen op diploma’s van de ingeschaalde kwalificatie die worden uitgegeven ná de datum van inschaling, het betreffende NLQF-niveau mag worden vermeld. 


  Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen
 • Ik wil mijn (buitenlandse) diploma laten vergelijken bij het CZO, maar ik zie deze dienst niet meer als optie staan bij het CZO, hoe kan dat?
  Dat klopt, deze dienst bieden wij vanaf 1 februari 2020 niet meer aan. Meer informatie over de reden, aanleiding en consequenties kunt u vinden in deze berichten:
 • Ik wil mijn diploma aanvragen, maar ik zie nergens deze mogelijkheid.

  Je aanmelding moet geaccordeerd worden door de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Zij moeten ook een aantal gegevens invullen bij de aanmelding. Wanneer dit is afgerond is je aanmelding pas definitief en krijg je hier ook een melding van (een mailtje met als onderwerp 'Bevestiging: definitieve aanmelding CZO'). 
  Wil je weten of je aanmelding geaccordeerd is, log dan in en ga naar 'Mijn CZO'. Je kunt onder de opleidingsgegevens zien of en wie je aanmelding heeft geaccordeerd. Staan er geen gegevens? Dan heeft nog niemand akkoord gegeven, neem dan contact op met de contactpersoon van de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut waar je je opleiding volgt. 

 • Is het mogelijk als student de vermelding 'cum laude' op het diploma te krijgen?
  Nee, dat is niet mogelijk. Het CZO beschikt niet over cijferlijsten.
 • Is mijn diploma met NLQF-niveau 6 inschaling nu een hbo-diploma geworden?
  Nee, NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen bachelordiploma behaald.

  Meer informatie over NLQF en CZO-opleidingen
 • Wanneer komen studenten in aanmerking voor een CZO-diploma?

  Studenten die de CZO-opleiding succesvol voltooien bij een instelling die erkend is met het CZO-erkende opleidingsinstituut, ontvangen een CZO-diploma. Op de dag van diplomering dienen beide instellingen CZO-erkend te zijn. Uitzondering op deze regel is van toepassing voor studenten die een opleiding hebben voltooid dat een nieuwe CZO-opleiding is. Studenten van nieuwe CZO-opleidingen kunnen diplomeren met een CZO-diploma mits is voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen.

Student - Inloggen

 • Ik heb een user account aangevraagd, maar krijg geen bevestigingsmail.

  De gegevens zijn opgestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het aanmaken van een user account. De e-mail is geautomatiseerd verstuurd vanaf het e-mailadres studentenregistratie@czo.nl. Je kunt op dit e-mailadres zoeken in je mailbox. Het komt soms ook voor dat de bevestigingsmail blijft hangen in de 'spam' of 'ongewenste mail' van je e-mail programma. Mocht de e-mail hier ook niet te vinden zijn, neem dan contact met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl.

 • Ik heb een user account, maar ik ben mijn wachtwoord kwijt.

  Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op de pagina 'Nieuw wachtwoord aanvragen'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

 • Ik heb mijn wachtwoord opnieuw aangevraagd, maar krijg geen e-mail binnen

  De gegevens zijn opgestuurd naar het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het aanmaken van een user account. Het mailtje is geautomatiseerd verstuurd vanaf het mailadres studentenregistratie@czo.nl. Je kunt op dit e-mailadres zoeken in je mailbox. Het komt soms ook voor dat de bevestigingsmail blijft hangen in de 'spam' of 'ongewenste mail' van je e-mail programma. Mocht de e-mail hier ook niet te vinden zijn, neem dan contact met de studentenregistratie via studentenregistratie@czo.nl.
   

 • Ik probeer een user account aan te maken, maar het systeem geeft aan dat ik al een user account heb.

  Je hebt al een account. Wij zullen zorgen voor de samenvoeging van je accounts en nemen binnen een week contact met je op. Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar studentenregistratie@czo.nl

 • Ik probeer in te loggen, maar het systeem geeft aan dat mijn wachtwoord niet geldig is.

  Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen op de pagina 'Nieuw wachtwoord aanvragen'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Student - Na de opleiding

 • Ik ben gestopt met mijn opleiding maar ik wil weer opnieuw beginnen (met dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling). Kan dit?

  Dit kan niet. Er moet een periode van zes maanden gewacht worden tussen beëindiging en opnieuw starten van dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling.

 • Ik ben mijn diploma kwijt. Wat moet ik doen?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Deze kun je aanvragen via studentenregistratie@czo.nl. Let op: voor een duplicaat diploma worden kosten in rekening gebracht. Na betaling van deze kosten duurt het verwerken van een duplicaat diploma maximaal 10 werkdagen. Lees eventueel hier meer

 • Ik ben opgeleid in het buitenland, hoe wordt mijn diploma gewaardeerd?

  Het CZO is daarvoor niet de aangewezen instantie. Diplomawaardering kan worden aangevraagd bij het IDW. 

 • Ik ga naar het buitenland. Kan ik een verklaring krijgen dat ik gediplomeerd ben en sta ingeschreven bij het CZO?

  Ja, het CZO kan een verklaring afgeven. Hieraan zijn kosten verbonden.

 • Ik wil een duplicaat van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

  Je kunt een duplicaat diploma aanvragen. Deze kun je aanvragen via studentenregistratie@czo.nl. Let op: voor een duplicaat diploma worden kosten in rekening gebracht (€ 52,50 excl. BTW). Na betaling van deze kosten duurt het verwerken van een duplicaat diploma maximaal 10 werkdagen. Lees hier meer

 • Ik wil een gewaarmerkt kopie van mijn diploma aanvragen. Wat moet ik doen?

  Wij geven geen gewaarmerkte kopieën van diploma's af. Je kunt een duplicaat aanvragen die u zelf in bewaring stelt bij een notaris. 

 • Ik wil naar het buitenland, kan ik een vertaling van mijn diploma/getuigschrift krijgen?

  Ja, u kunt een kopie en/of een Engelse vertaling van uw diploma aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 • Kan het CZO een gewaarmerkte kopie van mijn diploma verstrekken

  Een gewaarmerkte kopie kan het CZO niet afgeven in verband met de diverse handtekeningen die op het CZO-diploma staan. Voor het waarmerken van een kopie van uw CZO-diploma verwijzen wij u naar een notaris.

 • Kan ik bij het CZO legalisatie van mijn diploma aanvragen?

  In veel gevallen volstaat uw CZO-diploma in combinatie met de verklaring van inschrijving. Door de wijze waarop het afgegeven CZO-diploma wordt vormgegeven (ondertekening door vier partijen), kan het CZO niet aan het verzoek voldoen.

Student - Wijzigingen doorvoeren

 • Ik doe langer over mijn opleiding dan aangegeven bij de verwachte einddatum, wat moet ik doen?

  Neem contact op met de contactpersoon van de zorginstelling. Zij kunnen een verlenging aanvragen bij het CZO. 

 • Ik ga minder uren werken. Wat moet ik doen?

  Je moet in ieder geval aan het minimale aantal uren dienstverband voldoen. Kijk voor het minimaal aantal uren bij de specifieke bepalingen van de opleiding die je volgt. Een wijziging van het aantal uren dienstverband kan de contactpersoon van je zorginstelling via de mail aan het CZO doorgeven. Blijf je boven het aantal uren dienstverband, hou er dan wel rekening mee dat je opleiding langer kan duren. Is dit het geval dan moet je hiervoor verlenging aanvragen via de contactpersoon van je zorginstelling.

 • Ik heb een ander mailadres of postadres gekregen.

  Je kunt deze gegevens zelf aanpassen in je account. Log in op www.czo.nl en ga naar 'Mijn account'. Klik op 'Bewerken'. Op deze pagina kun je je mailadres wijzigen in het tabblad 'Account'. Je postadres (postcode en huisnummer) kun je wijzigen in het tabblad 'Persoonsgegevens'.