Skip to main content
Terug

NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen

Een aantal CZO-opleidingen hebben al een NLQF-niveau. NLQF is een Nederlands kwalificatieraamwerk dat onderdeel is van het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Dit raamwerk biedt inzicht, duidelijkheid en zekerheid over het kwalificatieniveau van initiële opleidingen en vervolgopleidingen.

Het NLQF hanteert acht kwalificatieniveaus, uiteenlopend van basis- tot universitair niveau. Het raamwerk beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Het CZO is sinds 2014 door het NLQF gevalideerd om inschaling van CZO-opleidingen aan te vragen. De afgelopen jaren zijn twaalf CZO-opleidingen NLQF ingeschaald en met bijbehorend NLQF-niveau opgenomen in het register van het nationaal coördinatiepunt (NCP) NLQF.

Vergelijken opleidingen

Gebleken is dat de combinatie van CZO-credits en een NLQF-inschaling de vergelijking tussen CZO-opleidingen onderling en tussen CZO-opleidingen en mbo-, hbo- en wo-opleidingen objectiveert en vereenvoudigt. De NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen zijn daarmee vergelijkbaar voor het formeel en informeel onderwijs en moedigt loopbaanontwikkeling, een betere doorstroming op de arbeidsmarkt en een leven lang leren aan.

Belangrijk om te weten: de inschaling van een opleiding op bijvoorbeeld NLQF-niveau 6 betekent dat het uitstroomniveau van de betreffende CZO-opleiding vergelijkbaar is met een hbo-bacheloropleiding. Echter: NLQF-niveau 6 is niet hetzelfde is als een hbo-diploma. Het CZO verstrekt dus ook geen hbo-diploma’s. Het opleidingsinstituut bepaalt zelf, mede aan de hand van de CZO-opleidingseisen, EPA’s, EOL, behaalde CZO-credits, het toegekende NLQF-niveau van de CZO-opleiding, eigen regelgeving en bestaande wet- en regelgeving of u toelaatbaar bent. Om inzicht te krijgen in de vrijstellingsmogelijkheden kunt u het beste contact opnemen met het opleidingsinstituut waar u de opleiding wil volgen.

NLQF-inschalingsniveau op CZO-diploma

Vanaf de datum dat het NCP NLQF de NLQF-inschalingkwalificatie aan een CZO-opleiding heeft toegekend, wordt dit NLQF-niveau vermeld in de CZO-opleidingseisen en op het CZO-diploma van de betreffende opleiding. Een student kan voor een eerder ontvangen CZO-diploma niet met terugwerkende kracht een NLQF-waardering aanvragen. NLQF-inschaling van ‘losse’ CZO-(EPA)certificaten is niet mogelijk.

Voortzetting NLQF-inschalingen 2022-2025

De NLQF-inschalingen van de CZO-opleidingen zijn in 2018 on hold gezet in verband met de start van het programma CZO Flex Level en de daarmee samenhangende stelselwijziging. Vanaf september 2022 hervatten we het inschalingsproces van CZO-opleidingen weer volgens een meerjarenplanning. Na de toekenning van het NLQF-kwalificatieniveau aan een CZO-opleiding vindt om de zes jaar een herbeoordeling plaats. Elke CZO-opleiding wordt afzonderlijk ingeschaald. Het proces van inschaling is intensief en duurt gemiddeld 6 maanden per opleiding.

Planning NLQF-inschalingen per cluster

Voor de CZO-opleidingen die al NLQF ingeschaald zijn, heeft het CZO de wijzigingen, ontstaan door het flexibiliseren van de opleiding in CZO Flex Level, gemeld aan het NLQF. De wijzigingen zijn akkoord bevonden: de bestaande inschalingsniveaus blijven ongewijzigd. Voor alle nog niet ingeschaalde CZO-opleidingen geldt:

Periode september 2022–2023
Alle verpleegkundige opleidingen van het moeder-kind cluster.

Periode 2024–2025
Alle opleidingen cluster langdurige zorg en medisch ondersteunend (MOO).
Nog niet NLQF ingeschaalde opleidingen in het cluster acute zorg en verzorgende opleidingen.

Vanaf 2026
Inschaling van nieuwe flexibele CZO-opleidingen.

Herbeoordelingen 2022 en verder
Dit is een continue cyclisch proces. Wordt conform planning NLQF uitgevoerd.

Communicatie over NLQF-inschaling

Het toegekende NLQF-niveau vermelden we op czo.nl, in de CZO-opleidingseisen van de betreffende opleiding en op het CZO-diploma. Via de CZO-nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte.

Een toelichting op de werkwijze en gehanteerde methodieken voor inschaling van het NLQF vindt u op NLQF.nl. In de database NLQF-kwalificaties zijn kwalificaties te vinden en te vergelijken. Ook de NLQF ingeschaalde CZO-opleidingen zijn hierin opgenomen.

NLQF-ingeschaalde CZO-opleidingen

NLQF-niveau 6:
Ambulanceverpleegkundige cardiaccare tranche
Ambulanceverpleegkundige korte tranche
Ambulanceverpleegkundige lange tranche
Anesthesiemedewerker
Hbo-vt anesthesiemedewerker
Operatieassistent
Hbo-vt operatieassistent
Dialyseverpleegkundige
Cardiaccareverpleegkundige
Intensivecareverpleegkundige
Kinderverpleegkundige
Mediumcareverpleegkundige
Recoveryverpleegkundige
Spoedeisendehulpverpleegkundige
Radiodiagnostisch laborant
Radiotherapeutisch laborant

NLQF-niveau 7:
Klinisch perfusionist

Meer informatie over NLQF

De betekenis van de NLQF-kwalificatie vindt u op www.nlqf.nl. Zie ook de onderstaande NLQF-animatie of kijk op www.nlqf.nl.

Bekijk de veelgestelde vragen over NLQF.

NLQF: het Nederlands Kwalificatieraamwerk