Skip to main content
Terug

Toezicht

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten moeten door het CZO worden erkend om CZO-opleidingen aan te mogen bieden. Hiervoor doen zij een erkenningsaanvraag bij het CZO. Door middel van erkenningsaanvragen, audits en her-erkenningen houdt het CZO toezicht op de kwaliteit van de CZO-opleidingen in erkende organisaties.

Vernieuwd toezicht: systeemtoezicht

 
Het CZO houdt vanaf 1 januari 2023 op een meer ontwikkelingsgerichte manier toezicht en gaat over naar systeemtoezicht. Het doel is dat iedere organisatie een integraal kwaliteitszorgsysteem (plan-do-check-act) heeft voor alle CZO-opleidingen die de organisatie aanbiedt. Een integraal kwaliteitszorgsysteem is een sturingsinstrument om systematisch de kwaliteit van opleiden (en daarmee zorg) te monitoren en te verbeteren - in een continu proces met betrokkenen. Een organisatie die beschikt over een integraal kwaliteitszorgsysteem, voldoet aan de eisen van systeemtoezicht en wordt daarmee erkend op organisatieniveau. 

Overgangsfase 

Het CZO houdt vanaf 1 januari 2023 systeemtoezicht. Vanaf 15 mei 2023 is dat vernieuwde toezicht geïntegreerd in het nieuwe ICT-systeem. Vanaf 1 januari 2026 moeten alle organisaties die EPA-gericht opleiden, voldoen aan de eisen van het systeemtoezicht. Tot 1 januari 2026 geldt een overgangsfase. 

Erkenningen 

Het CZO geeft in het systeemtoezicht twee soorten erkenningen af: ‘erkenning op opleidingsniveau’ en ‘erkenning op organisatieniveau’. 

1. Erkenning op opleidingsniveau 

Voor organisaties die alleen niet-EPA-gerichte opleidingen aanbieden (dat geldt bijvoorbeeld voor veel VVT-opleidingen en de kraamzorg) blijft er sprake van ‘erkenning op opleidingsniveau’. Deze organisaties vragen vooralsnog per CZO-opleiding een erkenning aan. 

2. Erkenning op organisatieniveau  

Het CZO geeft aan organisaties die EPA-gericht opleiden per 15 mei 2023 een ‘erkenning op organisatieniveau’ en niet langer op opleidingsniveau of praktijkleerplaatsniveau (of afdelingsniveau). Een ‘erkenning op organisatieniveau’ betekent dat de organisatie alle kernleerroutes en EPA’s mag aanbieden. Uiteraard moeten de praktijkleerplaatsen van de aangeboden kernleerroutes en EPA’s wél passen bij de context zoals die is beschreven in de CZO-opleidingseisen.  

Voorwaardelijke erkenning op organisatieniveau voor CZO-erkende organisaties die EPA-gericht opleiden 

Per 15 mei 2023 geeft het CZO aan alle organisaties die nu één of meer erkende EPA-gerichte leerroutes aanbieden een voorwaardelijke erkenning op organisatieniveau. De voorwaarde die het CZO stelt, is dat de organisatie actief aan de slag gaat en het CZO inzicht geeft in de ontwikkeling van het integrale kwaliteitszorgsysteem. Dit doet een organisatie door kwaliteitsdomein 1: organisatie & ontwikkeling in de erkenningsaanvraag in te vullen. Dit doet een organisatie pas ná een expliciet verzoek van het CZO, in de overgangsfase.  

Erkenningsaanvraag  

Een belangrijk onderdeel van de erkenningsaanvraag is een kritische zelfevaluatie. De organisatie evalueert de inhoud en de (didactische) vormgeving van de opleidingen of leerroute(s). Afhankelijk van het soort erkenning vult de organisatie alleen kwaliteitsdomein 1 (organisatieniveau) of daarnaast ook de kwaliteitsdomeinen 2, 3 en 4 (opleidingsniveau) in.  

Organisatieniveau: 
1. Kwaliteitsdomein 1: organisatie & ontwikkeling 

Opleidingsniveau:  
2. Kwaliteitsdomein 2: Leercultuur 

3. Kwaliteitsdomein 3: Professionaliseren van de begeleiding 

4. Kwaliteitsdomein 4: Competentieontwikkeling van de student   

Hier leest u meer over het aanvragen van erkenningen. 

Audits 

Organisaties met een (voorwaardelijke) CZO-erkenning worden ge-audit door het CZO.