Skip to main content
Terug

Toezicht

College Zorgopleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgopleidingen. Zorgopleidingen worden aan studenten aangeboden door zorgorganisaties en opleidingsinstituten. De zorgorganisatie is de werkgever van de student én biedt de praktische leeromgeving: de werkplek waar de student leert. Het opleidingsinstituut verzorgt het theoretisch gedeelte van de opleiding, in nauwe samenwerking met de zorgorganisatie.

Om een opleiding CZO-erkend te krijgen, moeten beide organisaties worden erkend. Hiervoor doen zij een erkenningsaanvraag bij het CZO. Het CZO houdt toezicht op de kwaliteit van de erkende opleidingen, door middel van audits en bijbehorende her-erkenningen. 

Vernieuwd toezicht 

EPA-gericht opleiden op de werkplek betekent ook een andere manier van toezicht houden. CZO houdt vanaf 1 januari 2023 op een meer reflecterende manier toezicht en met een daarbij passende werkwijze. Een kritische zelfevaluatie door zorgorganisaties op de eigen opleiding(en) is daarvoor een belangrijk middel  

In de kritische zelfevaluatie beschrijft de zorgorganisatie de inhoud en de (didactische) vormgeving van de leerroute(s) aan de hand van de vier kwaliteitsdomeinen:

  1. Organisatie & ontwikkeling
  2. Leercultuur
  3. Professionaliseren van de begeleiding
  4. Competentieontwikkeling van de student 

Overgangsfase 

De inrichting en uitvoering van het integrale kwaliteitszorgsysteem vraagt ontwikkeltijd van de zorgorganisaties. Daarom is een overgangsfase naar het systeemtoezicht door het CZO ingesteld zodat zorgorganisaties de gelegenheid krijgen de integrale kwaliteitszorg in te richten. Mochten zorgorganisaties menen dat zij het integrale kwaliteitssysteem al hanteren, kunnen zij bij het CZO aan geven dat zij aantoonbaar voldoen aan de standaarden van het eerste kwaliteitsdomein: organisatie en ontwikkeling. Als het CZO, de peers en/of leden van het auditpanel en de zorgorganisatie constateren dat zij volledig voldoen aan het eerste kwaliteitsdomein en daarmee aantonen dat zij voldoen aan de andere drie kwaliteitsdomeinen (leercultuur, professionaliteit van de begeleiding en competentieontwikkeling van de student) dan hoeven zij voor de afzonderlijke opleidingen geen erkenningsaanvraag in te dienen. 

Systeemtoezicht 

Voor 2026 is het doel dat iedere zorgorganisatie een integraal, centraal kwaliteitszorgsysteem (plan-do-check-act) heeft opgezet, gericht op alle CZO-opleidingen. De zorgorganisatie evalueert dan - met alle bij de opleidingen betrokkenen - de vier kwaliteitsdomeinen en de bijbehorende standaarden en zet de verbetercyclus op basis van de evaluaties in. Hiermee heeft de zorgorganisatie een sturingsinstrument om systematisch de kwaliteit van opleiden (en daarmee zorg) in een continu proces met betrokkenen te monitoren en te verbeteren. Het CZO houdt na de overgangsfase toezicht op het integrale kwaliteitssysteem: systeemtoezicht.

Kritische zelfevaluatie onderdeel (her-)erkenningsaanvraag

De kritische zelfevaluatie is – in het vernieuwde toezicht - onderdeel van de erkenningsaanvraag. De erkenningsaanvraag geldt voor alle CZO-opleidingen: zowel de EPA-gerichte opleidingen als opleidingen die nog niet op EPA’s zijn gebaseerd.

Nadat een erkenningsaanvraag voor een opleiding is ingediend bij het CZO, volgt een waardering van het CZO en van de peers (inhoudelijke experts). De waardering leidt tot een van de volgende besluiten:

  • erkenning, of;
  • nog geen erkenning, want er moet eerst binnen de gestelde termijn (6 maanden of een jaar) aan - een door het CZO o.b.v. de erkenningsaanvraag gestelde - bindende voorwaarde worden voldaan, of;
  • geen erkenning.

Een erkenning door het CZO geldt voor onbepaalde tijd. Om de kwaliteit van de opleidingen en leerroutes te kunnen waarderen en zo te bewaken, voert het CZO een audit uit bij de zorgorganisatie. Ter voorbereiding op de audit doet de zorgorganisatie of het opleidingsinstituut her-erkenningsaanvragen voor de erkende opleidingen.

Bij een her-erkenningsaanvraag - onderdeel van een audit – leidt de audit tot een van de volgende besluiten:

  • her-erkenning van de opleidingen/zorgorganisatie, of;
  • nog geen her-erkenning want er moet eerst binnen de gestelde termijn (6 maanden of een jaar) aan - een door het CZO o.b.v. de erkenningsaanvraag gestelde - bindende voorwaarde worden voldaan, of;
  • geen her-erkenning.

Bij een (her-)erkenningsaanvraag geeft het CZO per kwaliteitsdomein een waarderend advies. Het waarderend advies bevat de argumentatie of de zorgorganisatie voldoet aan het kwaliteitsdomein. Een waarderend advies is opgesteld door het CZO en geeft de organisatie handvatten voor het verbeteren en versterken van de kwaliteit van de opleiding. Het waarderend advies is daarom ontwikkelingsgericht geschreven en doet een appèl op de motivatie en professionaliteit van de betrokkenen bij de opleiding om de kwaliteit te verbeteren.

Na een audit ontvangt de zorgorganisatie een waarderend advies over de audit.

Zorgorganisaties die denken klaar te zijn voor systeemtoezicht en die aan de standaarden van kwaliteitsdomein 1 voldoen, ook volgens het CZO, hoeven dus geen (her)erkenningsaanvragen meer in te dienen voor de afzonderlijke opleidingen. 

Bij een volgende erkenningsaanvraag gaat het CZO ervan uit dat de ontwikkelpunten aantoonbaar zijn meegenomen in de verbeterplannen en acties van de zorgorganisatie. Dit wordt gecheckt door de adviseur toezicht.