VVT - opleidingen algemeen

VVT staat voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. U vindt hier alle informatie over de branche-erkende opleidingen. Branche-erkende opleidingen zijn erkend door de sociale partners - dat wil zeggen de werkgevers- en werknemersorganisaties - in de VVT en hebben daarmee een civiel effect in de branche.

In heel Nederland kan men met een branche-erkend diploma aantonen te beschikken over de competenties die door de branche noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de betreffende functie c.q. beroep. De opleidingen zijn een aanvulling op het reguliere beroepsonderwijs en bieden medewerkers mogelijkheden voor het ontwikkelen van hun loopbaan. Klik op een van de opleidingen voor meer informatie.

Branche-erkende opleidingen in de VVT:

Ontstaansgeschiedenis

In 2001 hebben sociale partners in het principeakkoord van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen (V&V) besloten meer doorstroom- en carrièremogelijkheden voor verzorgenden te creëren. Het doel hiervan was om het werken in de ouderenzorg aantrekkelijker te maken en hierdoor het beter behouden van de verzorgenden voor de branche. Hieruit is in 2004 de branche-erkende opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) ontstaan in 2009 de opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) en in 2017 de opleiding verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

De sociale partners werken binnen de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid in de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) samen aan een gezonde en aantrekkelijke arbeidsmarkt in de VVT. De uitvoering van de branche-erkenning vindt vanuit A+O VVT plaats.

Functiegerichte thuiszorgopleidingen

Naast de reeds genoemde branche-erkende opleiding kent de thuiszorg vijf op elkaar aansluitende functiegerichte opleidingen:

  • De opleidingen voor thuishulp A
  • Verzorgingshulp B
  • Verzorgende C en D
  • Gespecialiseerd gezinsverzorgende E

Ook deze opleidingen zijn door de sociale partners in de VVT erkend. De uitvoering hiervan is echter niet bij A+O VVT belegd, maar vindt direct plaats vanuit het Sociaal Overleg Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (SOVVT). De branche-erkenning is beschreven in de regeling 'Kwaliteitsborging Examinering van de functiegerichte thuiszorgopleidingen'. Meer informatie vindt u op de pagina Functiegerichte Thuiszorgopleidingen.

De uitvoering van de branche-erkenning

In de 'Regeling branche-erkende opleidingen in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg' staat beschreven aan de hand van welke criteria en langs welke weg de beoordeling door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) van opleidingsorganisaties en hun programma's plaatsvindt. Meer informatie over de erkenningsregeling vindt u hier.

Aan iedere branche-erkende opleiding ligt een profiel ten grondslag, waarin de kerntaken en de competenties van de EVV, GVP en GRZ beschreven staan. In de profielen zijn tevens de eisen beschreven die aan de betreffende kwalificatie worden gesteld (zoals de instroomeisen, studiebelasting, beroepspraktijkvorming). Het profiel vormt hiermee de basis voor de branche-erkende opleiding. De profielen voor EVV, GVP en zijn in nauwe samenwerking met het werkveld opgesteld. Ze zijn vastgesteld door de sociale partners in het SOVVT.