Vragenlijst

Aanvraagformulier erkenning zorginstellingHet CZO heeft per opleiding opleidingseisen geformuleerd. Om de kwaliteit van de opleiding te beoordelen, zijn criteria geformuleerd. Het uitgangspunt is dat de instelling een kwalitatieve goede leeromgeving met voldoende exposure garandeert. De instelling garandeert een praktijkleerroute aan de student die zodanig is vormgegeven dat aan het einde van de opleiding de CZO-eindtermen zijn behaald en de student het deskundigheidsgebied beheerst.
 
Criterium 1

Beschreven is hoe de kwaliteit van de opleiding op de praktijkleerplaats(en) wordt geborgd.

Handreiking
 • Wordt de kwaliteit van de opleiding gemonitord middels een kwaliteitscyclus/ kwaliteitssysteem?
 • Vindt op de praktijkleerplaats evaluatie plaats van de opleidingskwaliteit met de verschillende stakeholders (o.a. studenten, begeleiders, vakdocenten en het opleidingsinstituut)?
 • Geeft de instelling structureel tijd aan de student(en) om naast de functiegerichte activiteiten tijdens de dienst ook leergerichte activiteiten te ontplooien?
 • Heeft de instelling een Onderwijs en Examen Reglement (OER) volgens de CZO criteria?
 • Heeft de instelling een procedure ingericht voor studenten om bezwaar te maken tegen toetsresultaten en praktijkbeoordelingen?
 • Heeft de instelling een procedure voor het herkennen en erkennen van eerder verworven competenties voor de CZO-opleidingen?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 1.1
HIER VINDT U DE VEREISTE INFORMATIE DIE ALS BIJLAGE  GEUPLOAD DIENT TE WORDEN BINNEN DEZE ERKENNINGSAANVRAAG.


Vraag 1.1
Beschreven is hoe de kwaliteit van de opleiding op de praktijkleerplaats(en) wordt geborgd.
Vraag 1.2 Beschreven is hoe de instelling structureel leergerichte activiteiten faciliteert, tijdens de dienst van de student.
Vraag 1.3 Er is een OER* opgesteld volgens de criteria van het CZO met hierin beschreven het EVC-beleid en een bezwaar- en beroepsprocedure die aantoonbaar op individuele studenten wordt toegepast.
Criterium 2

Er is beschreven hoe de kwaliteit van de praktijk- en werkbegeleiders wordt gemonitord en geborgd.
 
Handreiking
 • Zijn praktijk- en werkbegeleiders didactisch geschoold en up-to-date vakbekwaam?
 • Wie op de praktijkleerplaats(en) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding?
 • Is de begeleiding van de student geborgd door minimaal een vaste werk- en praktijkbegeleider en portfolio?
 • Kan de student altijd een beroep doen op een werkbegeleider die gelijkwaardig is opgeleid?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 2.1 Beschreven is hoe en door wie de kwaliteit van de begeleiding op de praktijkleerplaats(en) wordt bewaakt.

NB.: Indien de opleiding op meerdere afdelingen c.q. praktijkleerplaatsen plaatsvindt, dient de begeleiding per praktijkleerplaats te worden verantwoord.
Criterium 3

De student wordt aantoonbaar opgeleid in de keten van het betreffende vakgebied c.q. specialisme. Met als doel het beheersen van het deskundigheidsgebied en het behalen van de eindtermen.
 
 • Is er een beschrijving gegeven van de praktijkleerroute(s) die doorlopen wordt tijdens de opleiding?
 • Zijn de afzonderlijke interne en externe praktijkleerplaatsen benoemd?
 • Is er beschreven welke eindtermen op welke praktijkleerplaats behaald worden?
 • Welke toetsvormen worden gehanteerd per praktijkleerplaats?
 • Zijn de praktijkuren per praktijkleerplaats beschreven?
 • Worden de minimale aantal praktijkuren verantwoord van de gehele opleiding?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 3.1 Beschreven is welke praktijkleerroute de student doorloopt gedurende de opleiding.

Als bijlage is een hulpmiddel toegevoegd: Inzichtelijk maken praktijkleersituatie.
Criterium 4

De zorginstelling garandeert dat de praktijkleersituatie voldoet aan de specifieke eisen en toont dit aan door de vereiste kritische beroepssituaties te onderbouwen met kwantitatieve gegevens uit het voorgaande kalenderjaar.
 
Handreiking
 • Komen studenten voldoende in aanraking met de juiste patiëntencategorieën c.q. ziektebeelden om het deskundigheidsgebied te beheersen en de eindtermen op het vereiste niveau van Miller te behalen?
 • Zijn er (externe) stages noodzakelijk om het deskundigheidsgebied te beheersen en de eindtermen op niveau ‘doet’ te behalen?
Doorlopen de studenten de verplichte stages die door het CZO zijn gesteld?
Nummer van de vraag Omschrijving
Vraag 4.1 Voldoet de instelling c.q. afdeling aan het eisenpakket van de praktijkleersituatie*?
Kunt u deze eisen per student bieden?

*De eisen van de praktijkleerstituatie kunt u per opleiding vinden in het document ‘Opleidingseisen’ onder de specifieke bepalingen op www.czo.nl/opleidingen