Toelichting CanMEDS en taxonomie van Miller

CanMEDS [1]
De eindtermen waarmee de competenties [2] beschreven worden die student dient te beheersen, zijn opgebouwd uit de volgende competentiegebieden; vakinhoudelijk handelen, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. De professionaliteit is gebaseerd op de specifieke combinatie van kennis, kunde, attitude en specifieke persoonskenmerken die nodig zijn om te functioneren volgens de professionele standaard. De professionaliteit omvat naast de taakuitvoering ook het functioneren binnen een organisatie, de ontwikkeling van het beroep en de eigen professionele ontwikkeling.
 
Het deskundigheidsgebied en eindtermen geeft richting aan de door de student te behalen kwalificatieniveau als beginnend beroepsbeoefenaar tijdens het leren in theorie en praktijk.
Om te beoordelen of de deskundige infectiepreventie verantwoord kan worden ingezet, zijn in het kader van het bekwaamheidsbeleid de antwoorden op de volgende vragen van belang: - Is de benodigde theoretische kennis aanwezig? - Heeft de student voldoende inzicht om de samenhang te begrijpen tussen het verrichten van de handeling en de context waarbinnen de handeling plaatsvindt? - Zijn de praktische vaardigheden aanwezig en worden deze op peil gehouden?
 
Taxonomie van Miller
Voor de niveau typering van de CZO-eindtermen wordt gebruikt gemaakt van de Taxonomie van Miller.  In de eindtermen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt of vaardigheden op niveau ‘Weten hoe’ of op niveau ‘Doet’ behaald moeten worden door studenten van de opleiding tot deskundige infectiepreventie.
 

Figuur 1 taxonomie van Miller 1990

Het piramidemodel van Miller (1990) beschrijft de ontwikkeling van een student tot en met het niveau van beroeps bekwaam. Het geeft de opbouw van de complexiteit van een competentie weer, oplopend van relatief eenvoudig tot complex. De piramide bestaat uit 4 lagen waarbij de onderliggende lagen het fundament vormen voor de bovenliggende lagen.
 
[1] CanMEDS of wel CanMEDS-rollen of competenties, is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Met competentie wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat een professional voldoende kennis en vaardigheden heeft op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk. De CanMEDS rollen werden in Canada ontwikkeld voor de medische opleidingen en zijn in navolging daarvan ook in Nederland ingebed in o.a. de verpleegkundige, paramedische en medisch ondersteunende (vervolg) opleidingen. De CanMEDS vormen het kader voor de CZO-opleidingseisen.
 
 
[2] Het begrip ‘competentie’ verwijst naar het vermogen om bepaalde taken uit te kunnen voeren en de daarbij optredende beroep specifieke vraagstukken of problemen op te lossen binnen een beroeps- specifieke context. Onder competentie wordt verstaan: “Een persoonlijke bekwaamheid die gevormd wordt door een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude die nodig is om in een bepaalde taak- of werksituatie adequaat, effectief en efficiënt te handelen”.