Toelating nieuwe opleiding tot het CZO

Heeft u als beroepsvereniging, branchevereniging of instelling een zorgopleiding waaraan u graag een diploma met landelijk civiel effect koppelt? Dan is het wellicht een mogelijkheid deze opleiding onder het CZO te laten vallen.

Meld uw voornemen bij CZO
 

Procedure erkenning van nieuwe opleiding

In het proces van geen erkende opleiding naar een erkende CZO-opleiding zijn drie stappen van belang:

 1. Welke opleidingen worden toegelaten tot het CZO?
 2. Wat zijn de eisen die aan een erkenning door het CZO moeten worden gesteld?
 3. Welke instellingen voldoen aan de eisen voor een erkenning van het CZO?

Deze stappen staan uitgewerkt in onderstaand schema:

  1 2 3
  Welke opleidingen worden toegelaten voor een CZO-erkenning? Wat zijn de eisen voor een CZO-erkenning? Welke instelling krijgt een CZO-erkenning?
Spelers NVZ, NFU, andere branches, CZO, beroepsvereniging en VBG Raad van Toezicht, beroepsvereniging, ziekenhuizen en opleidingsinstituten
 • Directeur CZO
 • Opleidingscommissie
Kaders Criteria Erkenningssystematiek
 • Erkenningssystematiek,
 • Opleidingseisen per opleiding
Proces

Aanvraag via CZO i.o.m. beroepsvereniging

Bespreking in NVZ- en NFU Bestuur

Opstarten van een opleidingscommissie

(deelnemers van NVZ, NFU,  beroepsvereniging, VBG en CZO)
 • Indienen
 • Beoordelen
 • Advies
 • Besluit
Besluiten

Instellen opleiding

Vaststellen erkenningssystematiek

Bekostiging (contributie/ retributive)

Instellen opleidingscommissie

Vaststellen opleidingseisen per opleiding
Erkenning of afwijzing opleiding

Spelers

 1. NVZ en NFU als vertegenwoordigers van de zorginstellingen en financiers van de systematiek. Eventueel andere brancheorganisaties als het een opleiding betreft buiten de ziekenhuizen.
 2. Beroepsvereniging als vertegenwoordiger van de professionals.
 3. De VBG als vertegenwoordigers van de opleiders.
 4. CZO als verantwoordelijke voor het uitvoeren van de regeling. Nieuwe opleidingen moeten ook uitvoerbaar en inpasbaar zijn binnen het CZO.

Criteria

 1. De opleiding is een zorgopleiding.
 2. De opleiding leidt op tot een functie die in brede zin essentieel is voor zorginstellingen.
 3. De opleiding leidt op tot een functie die een belangrijke toegevoegde waarde in het zorgproces ten aanzien van de kwaliteit en/of veiligheid en/of doelmatigheid van de zorg heeft.
 4. De opleiding leidt op voor een cruciale zorgfunctie. Dat wil zeggen de functionaris is niet direct vervangbaar door anders opgeleiden.
 5. De opleiding overlapt niet met andere, reeds toegelaten opleidingen. Indien er wel sprake is van overlapping, dan kan gekeken worden in hoeverre de opleiding ondergebracht kan worden bij een andere opleiding, bijvoorbeeld als uitstroomprofiel.
 6. De opleiding heeft zijn waarde al bewezen en er is al praktijkervaring met de opleiding opgedaan. Een beroeps(deel)profiel bestaat.
 7. De duur van de opleiding is zodanig dat het een essentiele opleiding betreft. Het betreft dus geen bij- of nascholing of verdergaande kortdurende specialisatie.

Proces

 1. De beroepsvereniging/opleidingsinstelling doet een aanvraag bij het CZO.
 2. CZO onderzoekt de aanvraag aan de hand van de criteria, bureaus NVZ en NFU ondersteunen hierbij. CZO geeft een advies aan NVZ en NFU.
 3. CZO brengt operationele en financiële consequenties in kaart.
 4. NVZ en NFU maken een bestuurlijke afweging op basis van de criteria. Besluiten lopen via commissies en besturen.
 5. CZO voert besluit uit.

Randvoorwaarden
Bij het besluit tot toelating tot het CZO moet ook gekeken worden naar de operationele en financiële consequenties voor het CZO.

Kanttekeningen salarisschalen
Over de inschaling van medewerkers met een CZO erkende opleiding beslist de organisatie op basis van FWG 3.0 en de CAO Ziekenhuizen.

Richtlijnen
Impliciet of expliciet kan het beeld ontstaan dat op een bepaalde afdeling alleen nog gewerkt kan worden door functionarissen met een bepaalde opleiding.
In een uiterst geval kunnen in wetenschappelijke richtlijnen bepaalde minima vastgesteld worden. Het wel of niet inzetten van medewerkers met een CZO erkende opleiding is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de zorginstelling.
Bij de ontwikkeling van richtlijnen die consequenties hebben voor de organisatie van de zorg moeten de NVZ en de NFU betrokken worden.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het Reglement Erkenning Opleidingen CZO B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen.