Werkwijze Studentenregistratie

Vast contactpersoon per opleidingsinstituut

Namens elk opleidingsinstituut is door het hoofd opleidingsinstituut een contactpersoon aangewezen voor de studentenregistratie. De contactpersoon heeft van het CZO inloggegevens ontvangen en is eindverantwoordelijke voor het accorderen van aanmeldingen en diploma-aanvragen. Heeft u vragen over de CZO studentenregistratie of wilt u de vaste contactpersoon wijzigen, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen.

Regels studentenregistratie

Voor de studentenregistratie geldt een aantal regels met betrekking tot de inschrijving, wijzigingen en diploma-aanvragen. Deze regels worden altijd door het CZO toegepast. Bekijk de regels studentenregistratie.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dient de student zichzelf aan te melden. Door deze digitale aanmelding geeft de student direct toestemming voor het registreren van zijn/haar gegevens. De student dient zich maximaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding tot maximaal 6 weken na start van de opleiding aan te melden.

Vrijstellingen die invloed hebben op de opleidingsduur, dienen altijd bij aanmelding voor de opleiding (dus vooraf) opgegeven te worden. Gedurende de opleiding kunnen geen vrijstellingen meer worden afgegeven. Lees meer over vrijstellingen en EVC's.

Zijn er gedurende de opleiding wijzigingen die invloed hebben op de eerdere inschrijving, bijvoorbeeld stopzetting, wijziging instelling of wijziging verwachte einddatum, dan kan dit digitaal worden opgegeven. Zie hiervoor ook de Instructie studentenregistratie.

Het CZO verwerkt geen nieuwe aanmeldingen die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, lees de tips van het CZO om verkeerde invoer, door studenten of instellingen, te voorkomen. 

Geldige aanvraag CZO-diploma door student

Om in aanmerking te komen voor een CZO-diploma dient de zorginstelling erkend te zijn voor de gevolgde opleiding. Mocht u twijfelen aan het feit of een instelling een erkenning heeft, check het overzicht erkenningen

Het CZO-diploma dient door de student zelf aangevraagd te worden. De student kan inloggen met eigen e-mailadres en wachtwoord en vervolgens een diploma aanvragen.

Nadat de student de aanmelding of CZO-diploma aanvraag heeft gedaan, dient de contactpersoon van het opleidingsinstituut  de aanmelding of diploma-aanvraag te accorderen. Dit geldt ook voor de zorginstelling. Het is van groot belang dat de contactpersoon geregeld inlogt om te accorderen, zodat aanmeldingen en diploma-aanvragen tijdig verwerkt kunnen worden. Diploma's worden niet met terugwerkende kracht verstrekt.

Deadlines voor aanvraag CZO-diploma

Voor de opleidingen tot anesthesiemedewerker, operatieassistent, radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant geldt dat de aanvraag uiterlijk 6 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding ontvangen moet zijn. Voor de inservice opleidingen radiodiagnostisch of radiotherapeutisch laborant dient tevens de machtiging ‘betaling examengeld’ opgestuurd te worden. Voor de overige opleidingen dient de aanvraag uiterlijk 3 weken voor de definitieve einddatum van de opleiding ontvangen te zijn.

Bij het aanvragen van het CZO-diploma is het van belang dat nogmaals goed de persoonlijke gegevens  - achternaam (geboortenaam), voorletters, geboortedatum en -plaats/-land - worden gecontroleerd, om te voorkomen dat het CZO-diploma wordt afgegeven met foutieve gegevens. Mocht bij diplomering blijken dat de gegevens niet correct zijn ingevoerd, dan dient er een nieuw CZO-diploma te worden afgegeven. Hiervoor is het CZO genoodzaakt kosten in rekening te brengen.