Reglement: E1 Slotbepalingen


E1.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder.

E1.2. Dit reglement treedt voor onbepaalde tijd in werking op 1 september 2015 en vervangt het Reglement Erkenning Opleidingen CZO 2008 inclusief alle aanvullingen en bijbehorende documenten.