Reglement D1: Protest

D1.1. Tegen een schriftelijke beslissing van de directeur-bestuurder dat een erkenning niet wordt verleend of verlengd, respectievelijk wordt ingetrokken, kan de aanvrager binnen een termijn van een maand na dagtekening van de beslissing, schriftelijk protest aantekenen bij het CZO.

D1.2. Het protestschrift bevat tenminste:

  • de naam en vestigingsplaats van de aanvrager;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het protest is gericht;
  • de gronden van het protest;
  • een handtekening door of namens de directie/Raad van Bestuur.
D1.3. Indien de protestbrief niet tijdig wordt ingediend en niet voldoet aan de eisen uit lid D1.2., kan het CZO het protest niet-ontvankelijk verklaren.

D1.4. Het CZO zal - indien het protestschrift ontvankelijk wordt verklaard - opnieuw nagaan of aan de voorwaarden is voldaan en neemt op grond daarvan opnieuw een gemotiveerde beslissing.

D1.5. Het CZO brengt de aanvrager binnen zestien weken na ontvangst van het protestschrift op de hoogte van de beslissing op het protest.