Reglement C1: Tussentijdse wijzigingen in de praktijk- en/of theoriecomponent van de erkende opleiding

C1.1. De erkende instellingen zijn verplicht om belangrijke tussentijdse wijzigingen direct en uit eigen beweging aan het CZO te melden.

C1.2. Onder een belangrijke wijziging wordt verstaan een verandering die leidt tot een wijziging in de theorie – en/of praktijkopleiding dat tot gevolg heeft dat het deskundigheidsgebied en eindtermen mogelijk niet worden behaald of niet wordt voldaan aan de specifieke bepalingen van de opleiding. Belangrijke tussentijdse wijzigingen zijn in ieder geval:

a. Curriculumwijziging;
b. Aanzienlijke wijziging van de leermogelijkheden op de leerplaats;
c. Wijziging van de leerroute. Onder een wijziging van de leerroute wordt in ieder geval verstaan: Een verandering van de leerroute doordat er een andere afdeling als basisleerplaats of stageleerplaats wordt aangewezen of toegevoegd.
d. Toevoegen van extra praktijkleerplaats(en) aan de erkende leerroute(s);
e. Besluiten van de Inspectie van de Gezondheidszorg die van invloed zijn op de praktijkleersituatie;
f. Overige externe en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leersituatie.

C1.3. De instelling meldt de wijziging schriftelijk bij de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.

C1.4. Afhankelijk van de aard van de wijzigingen besluit de secretaris danwel de opleidingscommissie of de wijziging leidt tot een inhoudelijke beoordeling van de nieuwe opleidingssituatie en bepaalt op welke wijze de erkende instelling dient aan te tonen dat de wijziging niet tot gevolg heeft dat niet wordt voldaan aan de criteria genoemd in artikel B2 van dit reglement.

C1.5. Wijziging leerroute en/of leerplaatsen
Indien de wijziging een aanpassing en/of aanvulling van de leerplaats(en) en leerroute betreft (C1.2.b-d), dient de zorginstelling het volledige aanvraagformulier erkenning 2019 in te dienen.