Reglement Bijlage 1

Checklist Audit (t.b.v. evaluatie en terugkoppeling bevindingen)

Onderwerp Bevindingen van het auditpanel
Organisatie van de opleiding
 • Is de opleiding efficiënt en effectief georganiseerd?
 • Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk?
Ja/nee

 

Leerplan en leerklimaat
 • Heerst er op de leerplaats een positief leerklimaat?
 • Is er een duidelijk omschreven leerplan?
Ja/nee

 

Leerplaatsprofiel(en) en ketenzorg
 • Voldoet/voldoen de leerplaats(en) aan de gestelde CZO-eisen?
 • Kan de student de eindtermen op kwantitatief en kwalitatief voldoende niveau behalen?
Ja/nee

 

 

Leerproces en begeleiding
 • Wordt de student in voldoende mate begeleid?
Ja/nee

 

Beoordeling en toetsing
 • Is de wijze waarop de student beoordeeld wordt duidelijk?
 • Zijn de criteria waarop de student beoordeeld wordt duidelijk?
 • Zijn de momenten waarop de student beoordeeld wordt duidelijk?
Ja/nee

 

 

 

Kwaliteitsborging
 • Wordt er methodisch en continue aan de kwaliteit van de opleiding gewerkt?
Ja/nee