Reglement B8: Diplomabesluit

B8.1. CZO-diploma
Het CZO-diploma is het diploma dat de Stichting College Zorg Opleidingen verstrekt aan individuele kandidaten die een zorgopleiding – door het CZO erkend – succesvol hebben voltooid. Het CZO-diploma heeft civiel effect wat inhoudt dat de gediplomeerde is opgeleid in een zorginstelling en opleidingsinstituut die beide voldoen aan de minimale eisen die het CZO landelijk stelt aan de kwaliteit van een zorgopleiding. De gediplomeerde beheerst het vastgestelde deskundigheidsgebied en heeft de eindtermen behaald die het CZO stelt aan de betreffende zorgopleiding.

B8.2. CZO-erkenning
Een CZO-diploma wordt afgegeven aan de kandidaat indien de zorginstelling en het opleidingsinstituut, waar de opleiding wordt gevolgd, beiden beschikken over een CZO erkenning voor de betreffende opleiding.

B8.3. Inschrijving CZO
Om in aanmerking te komen voor een CZO-diploma dient de kandidaat ingeschreven te staan bij het CZO:

 • 1. Bij de start van de opleiding dient de kandidaat zich in te schrijven bij het CZO.
 • 2. Inschrijving geschiedt indien is voldaan aan de procedurele eisen van inschrijving en indien het CZO heeft vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen voor instroom.
 • 3. Nadat een student een ‘huisdiploma’ heeft ontvangen, kan de student zich niet bij het CZO aanmelden voor dezelfde opleiding bij dezelfde zorginstelling en hetzelfde opleidingsinstituut.

B8.4. Voorwaarden afgifte CZO-diploma
Ingeschreven kandidaten komen in aanmerking voor het CZO-diploma indien:

 • 1. De zorginstelling is erkend door het CZO op het moment van diplomeren.
 • 2. Het opleidingsinstituut is erkend door het CZO op het moment van diplomeren.
 • 3. De diploma-aanvraag van de individuele kandidaat op correcte wijze is ingediend overeenkomstig de daarvoor gestelde eisen.
 • 4. De gegevens in de diploma-aanvraag overeenkomen met de gegevens in zowel de erkenningsaanvraag van de zorginstelling als de erkenningsaanvraag van het opleidingsinstituut op grond waarvan het CZO de erkenning heeft afgegeven.
 • 5. Het CZO behoudt zich het recht voor extra informatie op te vragen wanneer de diploma-aanvraag gegevens bevat, die niet in overeenstemming zijn of lijken met de gegevens waarop het CZO de erkenning heeft verstrekt aan de zorginstelling en/of opleidingsinstituut.
 • 6. Het CZO uitzonderingen op bovenstaande regels heeft vastgesteld die het mogelijk maken voor specifieke (groepen) kandidaten onder voorwaarden mogelijk een CZO- diploma te verwerven. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
 • 7. Het CZO gaat niet over tot afgifte van het CZO-diploma indien:
  • a. Niet is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden.
  • b. De kandidaat (middels een EVC procedure) een verkort traject heeft doorlopen waarvoor geldt dat meer dan 80% Het betreft 80% van het minimale aantal praktijkuren dat het CZO heeft vastgesteld.van de praktijkopleiding is vrijgesteld.
  • c. De vrijstellingen gebaseerd zijn op een eerder behaald (huis)diploma voor dezelfde opleiding, voltooid in dezelfde instelling. Hierbij geldt de volgende uitzondering:
   • Bij een gefuseerde instelling is een verkort opleidingstraject op basis van EVC/ vrijstellingen wel mogelijk nadat de kandidaat al een huisdiploma heeft behaald mits de instelling waar de  kandidaat is opgeleid, voorafgaand aan de (juridische) fusie, niet in staat was om zelfstandig op te leiden volgens de CZO-eisen.

B8.5. Rechtsgeldigheid CZO-diploma

 • 1. Met het indienen van een diploma-aanvraag verklaren de kandidaat en de betrokken functionarissen van de instellingen, die de opleiding verzorgen, dat de opleiding succesvol is voltooid conform de bepalingen die het CZO stelt aan de opleiding.
 • 2. Een ondertekende diploma-aanvraag staat garant voor een volledig afgeronde opleiding door de kandidaat. Door de beoordelaars van de zorginstelling en het opleidingsinstituut is de kandidaat als voldoende gekwalificeerd en voldoet aan de CZO-eisen van een beginnend beroepsbeoefenaar (conform de CZO-eisen).
 • 3. Een diploma-aanvraag kan (achteraf) worden ingetrokken door de aanvragende instellingen als voorafgaand aan de diplomering blijkt dat niet alle onderdelen van de opleiding met een voldoende zijn afgerond.
 • 4. De afgifte van het CZO-diploma is gedelegeerd aan de betreffende opleidingscommissie.
 • 5. Het CZO-diploma wordt afgegeven namens de opleidingscommissie en wordt ondertekend door de secretaris van de desbetreffende opleidingscommissie. Bij afwezigheid van de secretaris is de directeur-bestuurder bevoegd tot ondertekening van het CZO-diploma
 • 6. Het CZO-diploma is rechtsgeldig op het moment dat het hoofd van het opleidingsinstituut, de directie van de zorginstelling en de kandidaat het CZO-diploma mede hebben ondertekend.