Skip to main content
Terug

Reglement B6: erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen

B6.1. Uitgangspunten

 • a. Nieuwe opleidingen kunnen erkenningsaanvragen indienen vanaf het moment dat de CZO-eisen Toelichting en het aanvraagformulier van de betreffende opleiding op de website van het CZO zijn gepubliceerd.
 • b. Om in aanmerking te komen voor een CZO-diploma van de nieuwe opleiding zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Het cohort is gestart tegelijk met of nadat de CZO-eisen op de website zijn gepubliceerd, en
  • De instelling heeft binnen een half jaar na publicatie een erkenningsaanvraag ingediend voor de opleiding waarvoor de student in opleiding is.
 • c. Mocht er op het moment van afstuderen nog geen erkenning zijn en er wordt aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan garandeert het CZO een CZO-diploma zodra de erkenning verleend is. De datum van het CZO-diploma is overeenkomstig de datum van afgifte van de erkenning.
 • d. Indien niet wordt voldaan aan b, eerste bullit, komt de kandidaat niet in aanmerking voor een CZO-diploma.
 • e. Indien niet wordt voldaan aan b, tweede bullit, geldt de reguliere eis dat de instelling erkend moet zijn op het moment van diplomeren.
 • f. Indien tijdens het beoordelen van de erkenningsaanvraag blijkt dat een (externe) stage aan de opleiding moet worden toegevoegd, dan moeten ook de studenten die in het betreffende cohort opgeleid worden deze stage volgen (eventueel d.m.v. een verlenging). Deze mogelijkheid moet bij de start van de opleiding aan de studenten en zorginstellingen bekend worden gemaakt, zodat zij hier van tevoren rekening mee kunnen houden. Voor de nieuwe opleidingen is het eerste moment van diplomeren met een CZO-diploma minimaal de termijn van de standaardduur Toelichtingvan de opleiding na publicatie op de website.
 • g. Studenten van de nieuwe opleidingen die bezig zijn met de opleiding en afstuderen voorafgaand aan publicatie op de website komen sowieso niet in aanmerking voor een CZO-diploma.

B6.2. Werkwijze

B6.2.1. Erkenningsaanvragen

 • a. Een erkenningsaanvraag voor de theoriecomponent en de praktijkcomponent kan worden
 • ingediend vanaf het moment dat de CZO-eisen en het aanvraagformulier erkenningsaanvraag voor de betreffende de opleiding op de website van het CZO zijn gepubliceerd.
 • b. De erkenningsaanvragen van nieuwe opleidingen worden ingediend overeenkomstig de reguliere procedure.

B6.2.2. Inschrijving studenten

 • a. Studenten uit het cohort dat gelijk met of na publicatie op de website start kunnen zich inschrijvenToelichting.
 • b. Een student die gestart is met een nieuwe CZO-opleiding kan zich inschrijven bij het CZO zodra de erkenningsaanvraag van de zorginstelling en het opleidingsinstituut voor de betreffende opleiding in behandeling is. Inschrijving vindt dus – in tegenstelling tot de reguliere procedure – niet plaats voorafgaand of vlak na de start van de opleiding maar op het moment dat de CZO erkenningsaanvraag in behandeling is bij het CZO.

B6.2.3. CZO-diploma

 • a. Het CZO-diploma wordt gegarandeerd afgegeven aan de student als:
  • De erkenning zowel aan de zorginstelling als het opleidingsinstituut is afgegeven voorafgaand aan de diplomering van de student. Hierbij geldt dat de student minimaal twaalf maanden (of langer, afhankelijk van de duur van de opleiding) na de publicatie van de CZO-eisen en het aanvraagformulier op de website, diplomeert. De student ontvangt een CZO-diploma op de diplomadatum die is opgegeven bij de diploma-aanvraag.
  • De erkenningsaanvraag in behandeling is bij het CZO en is ingediend maximaal een half jaar na publicatie op de website en de student een startdatum heeft gelijk met of na de datum van publicatie. De student ontvangt het CZO-diploma zodra de erkenning zowel is afgegeven aan de zorginstelling als aan het opleidingsinstituut. De diplomeringsdatum op het CZO-diploma is overeenkomstig de datum afgifte erkenning.
 • b. De diploma-aanvraag is overeenkomstig de reguliere procedure. Indien de erkenning later wordt afgegeven, zoals beschreven bij a, tweede bullit, dient de diploma-aanvraag te worden ingediend na afgifte van de erkenning.
 • c. Het CZO-diploma wordt niet afgegeven als een van de volgende situaties van toepassing is:
  • De erkenning niet wordt afgegeven aan de zorginstelling en/of het opleidingsinstituut.
  • De student al gestart was met de opleiding (voor publicatiedatum Toelichting) en de erkenningsaanvraag niet een half jaar na publicatie was ingediend.
  • De student eerder dan ten minste de standaardduur van de opleiding Toelichting na de publicatie op de website van het CZO van het deskundigheidsgebied en eindtermen en het aanvraagformulier van de betreffende opleiding, diplomeert tenzij er is sprake is van een verkort opleidingstraject op basis van aantoonbare eerder verworven competenties.

B6.2.4. Slotbepalingen

 • a. Dit besluit is van kracht voor alle opleidingen die nieuw toetreden tot het CZO en geldt steeds voor de duur van één jaar vanaf de datum toetreding van de nieuwe opleiding.
 • b. Er is geen sprake meer van de status ‘nieuwe opleiding’ zodra de opleiding voor het eerste cohort dat in aanmerking komt voor een CZO-diploma is afgerond.
 • c. Indien er zich een situatie voordoet waarin dit besluit niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder.