Reglement B3a: Procedure afzonderlijke erkenningsaanvraag

Inleiding en reikwijdte

Deze procedure is van toepassing voor zorginstellingen die een erkenningsaanvraag indienen voor een opleiding waarvoor op dat moment geen doorlopende erkenning is. Dit kan een eerste aanvraag zijn of een aanvraag van een opleiding die in het verleden niet voor erkenning in aanmerking is gekomen.

Indiening aanvraag

 • 1. De zorginstelling dient op eigen initiatief een digitale erkenningsaanvraag in door het indienen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier voor een afzonderlijke aanvraag bestaat uit deel 2a en deel 2b. Deel 1 (instellingsniveau) is alleen een onderdeel van de erkenningsaanvraag wanneer er sprake is van een audit. Nadat de erkenningsaanvraag door het CZO ontvangen is, controleert het CZO de auditplanning van de opleiding in de betreffende instelling. Op basis van de auditplanning wordt bepaald of:
  • a. De aanvraag direct in behandeling wordt genomen. De audit voor het betreffende cluster opleidingen heeft in het afgelopen half jaar niet plaatsgevonden. Tevens zal de audit niet in het komende half jaar plaatsvinden. Zie 2 e.v.
  • b. De aanvraag in behandeling wordt genomen gelijktijdig met de aanvragen voor de audit. De audit voor het cluster van opleidingen staat gepland in het komende half jaar. De aanvraag wordt in behandeling genomen overeenkomstig de reguliere erkenningsprocedure waarmee de aanvraag onderdeel wordt van de geplande audit. Zie 10 e.v.
  • c. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen. De audit voor het betreffende cluster opleiding heeft in het afgelopen half jaar plaatsgevonden. Zie 14 e.v.

Directe behandeling aanvraag

 • 2. De aanvraag wordt direct in behandeling genomen zoals gesteld bij 1a.
 • 3. De secretaris van de opleidingscommissie legt de erkenningsaanvraag tijdens de eerstvolgende commissievergadering voor aan de opleidingscommissie.
 • 4. De opleidingscommissie beoordeelt de erkenningsaanvraag op basis van de criteria gesteld in het beoordelingskader.
 • 5. De aanvrager ontvangt uiterlijk zes maanden na indiening een reactie. De reactie kan bestaan uit het verlenen van een erkenning, een verzoek om aanvullende informatie, advies tot aanpassing of een gemotiveerde afwijzing.
 • 6. Indien het CZO om aanvullende informatie vraagt, dient de gevraagde informatie binnen zes maanden te worden overlegd, anders wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen en is de aanvraagprocedure daarmee geëindigd.
 • 7. De opleidingscommissie kan besluiten een OC audit in te stellen ter beoordeling van de specifieke opleiding (zie procedure OC audit).
 • 8. Op basis van de documentatie en een eventuele audit brengt de opleidingscommissie een advies uit aan de directeur-bestuurder.
 • 9. De directeur-bestuurder neemt een besluit op basis van het advies van de opleidingscommissie. De directeur-bestuurder kan besluiten tot:
  • a. Afgifte van de erkenning.
  • b. Behoud van de erkenning met bindende voorwaarden voor aanpassing of verbetering waarbij een afwijkende termijn wordt gesteld waarop dat deel van de opleiding opnieuw wordt beoordeeld.
  • c. Afwijzing van de erkenning.

Behandeling aanvraag in de reguliere erkenningsprocedure

 • 10. De aanvraag wordt in behandeling genomen zoals gesteld bij 1b.
 • 11. De secretaris van de opleidingscommissie legt de erkenningsaanvraag tijdens de eerstvolgende commissievergadering voor aan de opleidingscommissie.
 • 12. De opleidingscommissie beoordeelt de erkenningsaanvraag op basis van de criteria gesteld in het beoordelingskader ten behoeve van de reguliere audit.
 • 13. De beoordeling van de erkenningsaanvraag vindt (verder) plaats overeenkomstig de reguliere

Geen behandeling aanvraag

 • 14. De aanvraag wordt niet in behandeling wordt genomen zoals gesteld bij 1c.
 • 15. Indiening is mogelijk bij een volgende reguliere audit of een half jaar nadat de audit heeft plaatsgevonden voor het betreffende cluster van opleidingen waaronder de opleiding valt.

* lees ook de erkenningsprocedure en de auditprocedure, zie de inhoudsopgave onder: