Reglement B3: Afzonderlijke aanvraag zorginstelling

B3.1. Zorginstellingen dienen digitaal een afzonderlijke erkenningsaanvraag uit eigen beweging in. Dit kan op twee momenten:

  • 1. Ten tijde van de geplande audit van de instelling waarvoor de betreffende opleiding van toepassing is. In dat geval wordt de aanvraag in behandeling genomen overeenkomstig de reguliere auditprocedure.
  • 2. Op elk moment indien er geen audit gepland staat.

B.3.2. Indien de aanvraag op een willekeurig moment wordt ingediend door de zorginstelling wordt de aanvraag in behandeling genomen mits:

  • 1. de audit voor de betreffende opleiding in de zorginstelling langer dan zes maanden in het verleden heeft plaatsgevonden;
  • 2. de audit voor de betreffende opleiding in de zorginstelling niet binnen zes maanden plaatsvindt.

B3.3. Indien de audit binnen zes maanden plaatsvindt, zal de erkenningsaanvraag overeenkomstig de reguliere auditprocedure in behandeling worden genomen.

B.3.4. Indien de audit - op het moment van indienen- later dan zes maanden is gepland wordt de aanvraag per direct in behandeling genomen. Voor deze erkenningsaanvragen geldt dat het besluit tot erkenning wordt gedaan op grond van de uitkomsten van het aanvraagformulier.

B.3.5. Voor indiening van een afzonderlijke erkenningsaanvraag is de procedure ‘afzonderlijke erkenningsaanvraag zorginstellingen’ van toepassing.

B.3.6. Een afzonderlijke erkenningsaanvraag wordt altijd beoordeeld door de opleidingscommissie.

B.3.7. De opleidingscommissie heeft het recht aanvullende informatie en documentatie op te vragen ten behoeve van de beoordeling van de opleiding.

B.3.8. De opleidingscommissie van het CZO beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan de directeur-bestuurder .

OC audit

B.3.9. Afhankelijk van de uitkomsten van het aanvraagformulier kan door de opleidingscommissie worden besloten een separate OC audit in te stellen.

B.3.10. Tot een afwijzing van een afzonderlijke erkenningsaanvraag kan slechts worden besloten indien er een audit heeft plaatsgevonden.

Afgifte erkenning zonder audit

B.3.11a. Indien de erkenning is afgegeven op basis van het aanvraagformulier, geldend bij de erkenningssystematiek dat per 1 september 2015 van kracht is, wordt dit aanvraagformulier onderdeel van de geplande reguliere audit. Indien tussen het moment van de afgifte van de erkenning en de reguliere audit een langere termijn van tweeëneenhalf jaar van toepassing is, dient de instelling voorafgaand aan de audit het aanvraagformulier te updaten.

B.3.11b. Indien de erkenningsaanvraag onder de voorgaande systematiek is ingediend, zal er voorafgaand aan de geplande reguliere audit wel een nieuwe erkenningsaanvraag moeten worden ingediend, ongeacht de lengte van de tussenliggende periode.

Sluiting dossier

B.3.12. Sluiting van het erkenningsdossier vindt plaats:

  • a. Indien een half jaar na het verzoek om aanvullende informatie geen aanvullende informatie is verstrekt door de instelling.
  • b. Indien de opleidingscommissie een kalenderjaar na indiening van de erkenningsaanvraag nog niet tot een volledige beoordeling heeft kunnen komen doordat de informatie in de erkenningsaanvraag en/of aanvullende informatie onvolledig en/of onduidelijk is en blijft.

B. 3.13. Als er sprake is van een actieve erkenning wordt de erkenning ingetrokken. De zorginstelling mag een half jaar nadat het dossier is gesloten opnieuw een erkenningsaanvraag indienen voor de betreffende opleiding(en).