Reglement B2b: Auditprocedure specialistisch centrum

Op deze pagina leest u over de auditprocedure. 

Inhoudsopgave auditprocedure specialistisch centrum

 1. inleiding en reikwijdte
 2. doel audit
 3. voorbereiding
 4. uitvoering bezoek
 5. beoordeling
 6. afronding
 7. besluit

Inleiding en reikwijdte

Deze procedure is van toepassing op de audits die plaatsvinden in gespecialiseerde centra waar slechts één CZO-opleiding getoetst wordt. Vooralsnog zijn de instellingen waar de ambulanceopleidingen plaatsvinden uitgezonderd van deze procedure.

De erkenningssystematiek is gebaseerd op het principe van high trust, high penalty en bestaat uit een inzichtelijke schriftelijke aanvraagprocedure in combinatie met een systeem van audits.Voorafgaand aan de audit dient de instelling het Aanvraagformulier Erkenning in. Het aanvraagformulier bestaat uit vragen over kritische voorwaarden voor de opleiding.  Per opleiding zijn minimale voorwaarden geformuleerd.

De aanvragende instelling dient aan alle minimale voorwaarden te voldoen. Op basis van het toevoegen van noodzakelijke eigen documenten wordt de aanvraag beoordeeld. Hier is dus sprake van het high trust principe.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling bezocht door een auditpanel van het CZO. Tijdens de audit wordt aandacht besteed aan de zaken die verantwoord zijn in het aanvraagformulier, het opleidingsbeleid en de (opleidings)organisatie, het leerklimaat en de zorg in de keten of in het netwerk.

Terug naar top

Doel audit

Het CZO heeft op basis van de audit inzicht in en kan beoordelen hoe de student tijdens de betreffende opleiding de eindtermen op de betreffende afdeling(en) op ‘doet’ niveau behaalt, hoe dit wordt beoordeeld en door wie, hoe het leerklimaat en het leerproces van de student op de betreffende afdeling(en) vorm krijgt en hoe de kwaliteitsborging hiervan tot stand komt. Daarnaast heeft de audit tot doel om continue kwaliteitsverbetering, inspiratie en bewustwording te bewerkstelligen.

Terug naar top

Voorbereiding

Opleidingen waarvoor niet wordt opgeleid

1. Indien uit de CZO-registratie blijkt dat er voor de opleiding minimaal anderhalf jaar niet is opgeleid vanaf de datum waarop de audit plaatsvindt, zal het CZO de instelling vragen naar de planning voor de opleiding in de toekomstige anderhalf jaar. Indien de instelling niet zal opleiden, wordt de erkenning ingetrokken. Indien de instelling wel zal opleiden, wordt de audit, in overleg met de instelling uitgesteld, totdat er studenten in opleiding zijn.

Werkwijze voorbereiding

2. Tenminste 26 weken voorafgaand aan de, door het CZO geplande audit, ontvangt de directie/Raad van Bestuur van de instelling een aankondiging van het CZO. Hierin staat de digitale werkwijze geformuleerd zodat het voor de zorginstelling mogelijk wordt om digitaal de erkenningsaanvragen in te vullen, te accorderen en te verzenden aan het CZO.

3. Tenminste 23 weken voorafgaand aan de audit stuurt het CZO de, door de directie/ Raad van Bestuur, aangewezen contactpersoon erkenningsaanvragen en audits (CEA) van de instelling een uitnodiging tot digitale indiening van de erkenningsaanvragen van de opleidingen van één of meerdere clusters.

4. Voorafgaand aan de uiterlijke datum waarop de erkenningsaanvragen moeten zijn ingediend (uiterlijk 18 weken voorgaand aan de audit), wordt een voorbereidingsgesprek gepland tussen de ambtelijk secretaris van het auditpanel en de contactpersoon erkenningsaanvragen en audits (CEA), de aanvrager erkenning (AE) en overige betrokkenen van de instelling.

5. Het doel van het voorbereidingsgesprek is bespreking van de wijze van indiening van de erkenningsaanvragen, de beoordelingsprocedure, de inhoudelijke beoordeling en het auditprogramma.

6. De audit vloeit voort uit de beoordeling van de schriftelijke erkenningsaanvraag.

7. De ambtelijk secretaris van het auditpanel bepaalt voorafgaand aan de audit welke (opleidings)functionarissen vanuit de instelling gesprekspartners van het auditpanel zijn.

8. De ambtelijk secretaris van het auditpanel bepaalt voorafgaand aan de audit op basis van de CZO-studentenregistratie welke studenten en recent afgestudeerden de gesprekpartners van het auditpanel zijn.

9. De ambtelijk secretaris van het auditpanel bepaalt op basis van de CZO- studentenregistratie met welke studenten het portfolio’s wordt doorgenomen en besproken.

10. De instelling wordt uiterlijk drie maanden van tevoren op de hoogte gebracht van bovenstaande bepalingen. De beoordeling van de erkenningsaanvragen kan leiden tot een wijziging en/of aanvulling van de gegevens in de drie voorgaande bepalingen. Indien dit van toepassing is wordt de contactpersoon van de instelling uiterlijk vier weken voorafgaand aan de audit geïnformeerd door de secretaris van het auditpanel.

Terug naar top

Uitvoering bezoek

11. De audit is in eerste instantie gebaseerd op het principe van waarheidsvinding van de informatie uit het Aanvraagformulier Erkenning. Daarnaast  wordt tijdens de audit aandacht besteed aan:

 • het opleidingsbeleid en de (opleidings)organisatie,
 • het leerklimaat,
 • zorg in de keten of in het netwerk.

De audit is tevens gebaseerd op het principe een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de verbetering van de opleidingssituatie. Mocht echter tijdens het bezoek blijken dat de instelling niet voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden, kan dit leiden tot intrekking van de erkenning. Hier komt dus het high penalty principe tot uiting.12. De audit vindt in principe plaats op de hoofdvestiging van de instelling tenzij de erkenningsaanvragen en/of de historie aanleiding geven om de audit op een nevenvestiging plaats te laten vinden.

13. Het auditpanel bestaat uit een ambtelijk secretaris ten behoeve van procesbegeleiding en verslaglegging, deze rol wordt vervuld door een CZO-beleidsadviseur, en tenminste één auditor ten behoeve van de inhoudelijke toetsing.

14. Bij de samenstelling van het auditpanel wordt, ten behoeve van de waarborg van de onafhankelijkheid, zoveel mogelijk gestreefd naar een samenstelling van auditoren die werkzaam zijn in andere regio’s dan de vestigingsplaats van de instelling.

15. Het auditpanel is gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de gegevens die gepresenteerd worden tijdens de audit.

16. Het auditpanel dat de instelling bezoekt, toetst of de garanties die de instelling heeft gegeven in het aanvraagformulier worden waargemaakt in de praktijkleersituatie.

17. De audit vindt plaats op de datum zoals voorgesteld in de uitnodiging tot (her)erkenning, die de instelling uiterlijk 36 weken voorafgaand aan de audit van het CZO heeft ontvangen.

18. De audit neemt één dagdeel in beslag.

19. Het standaard dagprogramma van de audit ziet er als volgt uit:

 • 10.00 - 10.15: ontvangst auditpanel
 • 10.15 - 10.30: bespreking dagprogramma
 • 10.30 - 11.10: portfoliotoetsing*(* in aanwezigheid van de betreffende studenten/ recent afgestudeerden)
 • 11.10 - 11.40: plenair gesprek met studenten
 • 11.40 - 12.10: rondleiding op de praktijkleerplaats(en)
 • 12.10 - 12.40: gesprek met praktijkbegeleider(s) en werkbegeleider(s)
 • 12.40 - 13.10: pauze/lunch
 • 13.10 - 13.45: gesprek met leidinggevende van de praktijkleerplaats en hoofd opleidingen 13.45 - 14.15: het auditpanel formuleert een eerste en voorlopig oordeel
 • 14.15 - 14.45: terugkoppeling bevindingen van het auditpanel aan instelling

20. Het standaardprogramma is richtinggevend; hiervan mag worden afgeweken door het auditpanel.

21. Het doel van het auditpanel is tweeledig. Ten eerste waarheidsvinding door te achterhalen of de gegeven garanties door de instelling overeenkomen met de werkelijke praktijksituatie en ten tweede adviseren over mogelijke verbeteringen.

22. vervallen

23. Het auditpanel toetst tijdens de audit steekproefsgewijs de opleidinggegevens door beoordeling van documentatie en interviews met de betrokkenen en beoordeelt op grond van deze gegevens of de instelling daadwerkelijk voldoet aan de CZO-eisen.

24. Het auditpanel gaat uit van een gerechtvaardigd vertrouwen.

25. De bevindingen van het auditpanel in de praktijksituatie worden beoordeeld als de werkelijkheid c.q. waarheid.

26. Als onderzoekcriteria gelden de geformuleerde voorwaarden in het Aanvraagformulier Erkenning en de Reglement Erkenning Opleidingen CZO. Zowel het bureau CZO als de opleidingscommissie(s) kunnen het auditpanel (extra) aandachtspunten aanreiken ten behoeve van de (her)beoordeling middels de audit.

27. Aansluitend aan de audit bespreekt het auditpanel de bevindingen met de betrokkenen uit de instelling. De bedoeling hiervan is dat de aanvrager een idee heeft hoe, weliswaar onder voorbehoud, het oordeel van de commissie globaal zal luiden. Hiervoor is een formulier ontwikkeld, uitsluitend bestemd voor gebruik binnen het auditpanel. Dit formulier wordt niet aan de betrokkenen uit de instelling overhandigd.

Terug naar top

Beoordeling

28. vervallen

29. Het auditpanel beoordeelt of de gegeven garanties overeenkomen met de werkelijke praktijksituatie aan de hand van:

 • Portfolio-onderzoek van studenten en recent afgestudeerden;
 • Persoonlijke gesprekken met studenten, recent afgestudeerden, opleiders, werkbegeleiders, praktijkopleiders en (operationeel) management.

30. vervallen

Terug naar top

Afronding

31. vervallen.

32. Het auditpanel zal binnen tien weken haar advies middels het beoordelingskader voorleggen aan de directeur-bestuurder.

Terug naar top

Besluit

Besluitvorming

33. De directeur-bestuurder neemt een besluit dat is gebaseerd op het rapport van het auditpanel.

34. De directeur-bestuurder kan besluiten tot:a. Behoud of afgifte van de erkenning.

b. Behoud van de erkenning met bindende voorwaarden voor aanpassing of verbetering van (een deel van) de opleiding waarbij een afwijkende termijn voor hererkenning wordt gesteld.

c. Behoud van de erkenning met bindende voorwaarden voor aanpassing of verbetering waarbij geen afwijkende termijn voor hererkenning is gesteld.

d. Intrekken van de erkenning. 

Advisering

35. Als onderdeel van het besluit kunnen er, afhankelijk van de beoordeling en besluitvorming, drie soorten adviezen worden afgegeven:a. De instelling voldoet ruim aan de CZO-eisen: De erkenning blijft behouden of wordt afgegeven. Er kan een vrijblijvend advies worden gegeven met het doel de kwaliteit van de opleiding te verbeteren of te optimaliseren.

b. De instelling voldoet minimaal aan de CZO-eisen: Er kan een advies worden gegeven met het doel de volgende erkenningsronde hieraan te voldoen.

c. De instelling voldoet niet aan de CZO-eisen; De eerste erkenning wordt afgewezen en een hererkenning blijft behouden met bindende voorwaarden. Er zal een bindend advies worden afgegeven met het doel erkend te kunnen worden respectievelijk te blijven.36. Afhankelijk van de uitkomst en wijze van advies worden, indien noodzakelijk, verdere afspraken gemaakt tussen de instelling en het CZO op basis van de reglementen en procedures.

37. Over de betreffende bindende voorwaarde(n), moet de aanvrager binnen een half jaar of binnen één jaar terug rapporteren, afhankelijk van de geschatte omvang om de voorwaarde(n) te kunnen realiseren. Indien er op het moment van het besluit sprake is een actieve erkenning voor de betreffende opleiding, wordt deze erkenning verlengd tot de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Terug naar top