Reglement B10: Algemene voorwaarden erkenningsaanvraag niet-leden NVZ, NFU of AZN

B.10.1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de zorginstellingen die geen lidmaatschap hebben bij de brancheorganisaties de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) of de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Ambulancezorg Nederland (AZN) en hiervoor wel de mogelijkheid hebben.

B.10.2. Definities; in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

B.10.2.1. Stichting College Zorg Opleidingen (CZO), vertegenwoordigd door haar
directeur-bestuurder: opdrachtnemer.

B.10.2.2. opdrachtgever: de zorginstelling, niet zijnde lid van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) of Ambulancezorg Nederland (AZN), die de opdracht geeft.


B.10.2.3. overeenkomst: de wederzijdse overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van een (her)erkenning voor een zorgopleiding die ressorteert onder het CZO.

B.10.3. Algemeen

B.10.3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere afzonderlijke overeenkomst met betrekking tot een (her)erkenningsaanvraag en de mogelijke daaruit voortvloeiende diploma-afgifte en -registratie tussen College Zorg Opleidingen, hierna te noemen CZO, en de opdrachtgever waarop CZO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

B.10.3.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CZO en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

B.10.3.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

B.10.4. Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

B.10.4.1. De opdrachtgever stuurt CZO een opdracht tot beoordeling van de kwaliteit van één of meerdere CZO opleidingen door het aanvraagformulier erkenning van de betreffende opleiding(en) in te dienen. CZO stuurt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging inclusief een factuur.

B.10.4.2. Het CZO stuurt de instelling overeenkomstig de reguliere erkenningsprocedure een aankondiging voor herbeoordeling van de reeds erkende opleidingen. CZO stuurt de opdrachtgever gelijktijdig met de opdracht een factuur.

B.10.4.3. Zodra de opdrachtgever de factuur heeft betaald is de overeenkomst tot stand gekomen en wordt de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding(en) gestart.

B.10.4.4. De opdrachtgever gaat akkoord dat de (her)erkenningsaanvraag wordt behandeld door de vertegenwoordigers van CZO en dat er aansluitend een audit plaatsvindt, zoals reglementair is vastgelegd.

B.10.4.5. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard vanaf het moment dat de overeenkomst is overeengekomen.

B.10.4.6. De overeenkomst tussen CZO en opdrachtgever wordt aangegaan per (her)erkenningsaanvraag voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

B.10.4.7. De opdrachtgever dient de (her)erkenningsaanvraag in conform de regels opgenomen in het ‘Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen 2015’ Het Reglement (her)erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen 2015 bestaat uit het Reglement (her)erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen 2015 en bijbehorende regelingen en procedures., hierna te noemen ‘het reglement’.

B.10.4.8. De behandeling van de (her)erkenningsaanvraag eindigt op het moment dat de directeur-bestuurder tot een beoordeling van de (her)erkenningsaanvraag is gekomen en de beoordeling schriftelijk heeft gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

B.10.5. Verplichtingen CZO

B.10.5.1. CZO voert haar werkzaamheden uit naar het beste inzicht en vermogen en
conform de regels opgenomen in het reglement.

B.10.5.2. CZO heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle aangeleverde documenten en gegevens van de opdrachtgever.

B.10.5.3. De te verrichten werkzaamheden door het CZO betreffen een inspanningsverplichting.

B.10.6. Verplichtingen opdrachtgever

B.10.6.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten en gegevens, waarvan CZO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het correct en volledig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CZO worden verstrekt.

B.10.6.2. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en de juistheid van de aangeleverde gegevens en documenten, ook indien deze afkomstig zijn van derden.

B.10.6.3. Het niet tijdig aanleveren van gegevens aan CZO leidt tot sluiting van het (her)erkenningendossier en daarmee tot beëindiging van de overeenkomst.

B.10.6.4. De opdrachtgever stemt in met de audit en draagt zorg voor:

  • volledige en juiste documentatie voor de beoordeling van de erkenningsaanvraag en
  • de aanwezigheid van de juiste documenten en zorgprofessionals tijdens de audit.

B.10.6.5. De opdrachtgever heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle aangeleverde documenten en gegevens van CZO.

B.10.7. Kosten

B.10.7.1. Alle overeengekomen kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
bepaald, exclusief BTW en andere onkosten.

B.10.7.2. Kosten voor de diploma-afgifte en -registratie worden apart geoffreerd.

B.10.8. Betaling

B.10.8.1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door CZO aangewezen rekening. Bezwaar tegen de hoogte van de betalingen schort de betalingsverplichting niet op.
B10.8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 30 dagen te voldoen dan is er geen overeenkomst overeen gekomen.

B10.8.3. Restitutie van betaling is niet mogelijk, indien het dossier wordt gesloten doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen of de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding niet het gewenste resultaat van de opdrachtgever is.

B.10.9. Levertijd

B.10.9.1. De termijn van behandeling gaat in op het moment dat in de betaling is
voorzien door de opdrachtgever.

B.10.9.2. Overeenkomstig het reglement dient CZO een uitkomst van de beoordeling te hebben gegeven aan de opdrachtgever.

B.10.11. Opzegging

B.10.11.1. De overeenkomst kan eenzijdig worden opgezegd door CZO bij het in gebreke
blijven van het nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever.

B.10.11.2. De overeenkomst kan eenzijdig worden opgezegd door de opdrachtgever bij het in gebreke blijven van het nakomen van de verplichtingen door CZO.

B.10.12. Aansprakelijkheid

B.10.12.1. CZO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die
opdrachtnemer als gevolg van enig handelen van CZO leidt.

B.10.12.2. Indien CZO niettemin aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is haar schadevergoedingsverplichting beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In ieder geval is de vergoedingsverplichting steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van CZO ter zake uitkeert.

B.10.13. Overmacht

B.10.13.1. CZO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CZO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CZO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CZO, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel daaronder begrepen.

B.10.13.2. CZO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel CZO als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

B.10.14. Toepasselijk recht

B.10.14.1. Op de overeenkomst tussen partijen is het Nederlands Recht van toepassing.

B.10.15. Geschillen

B.10.15.1. Tegen een schriftelijke beoordeling van CZO kan de opdrachtgever binnen een termijn van een maand na dagtekening van de beslissing, schriftelijk protest aantekenen bij CZO.

B.10.15.2. Tegen de beslissing op het protest kan de opdrachtgever schriftelijk appèl aantekenen bij de daarvoor ingestelde geschillencommissie binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de beslissing op het protest.

B.10.15.3. De eisen voor onder B9.15.1 en 2 genoemde handelingen zijn opgenomen in het reglement Deel D.

B.10.16. Slotbepalingen

B.10.16.1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst tussen de
opdrachtnemer en opdrachtgever.

B.10.16.2. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij de directeur-bestuurder.