Reglement B1: Inleiding

De (her)erkenningen die door het CZO zijn afgegeven zijn doorlopend. Iedere vijf jaar vindt een (her)toetsing plaats.

De systematiek hiervoor bestaat voor de opleidingsinstituten uit één onderdeel, namelijk het invullen van een aanvraagformulier erkenning. Voor de zorginstellingen bestaat de systematiek uit twee onderdelen, namelijk het invullen van een aanvraagformulier erkenning door de aanvrager, gevolgd door een audit aan de zorginstelling door een afvaardiging van het CZO.

Tijdens de audit zullen meerdere opleidingen tegelijk getoetst worden, het aantal opleidingen dat per audit getoetst wordt, is afhankelijk van het aantal CZO-opleidingen per zorginstelling. De gestelde vragen worden met
jaof neebeantwoord. Voor het aantonen van de antwoorden maakt de aanvrager (grotendeels) gebruik van eigen documenten. Nadat de opleidingscommissie de erkenningsaanvraag heeft beoordeeld en zo nodig aanvullende vragen heeft gesteld, vindt (uitsluitend bij zorginstellingen) een audit door een afvaardiging van het CZO plaats. Dit bezoek heeft waarheidsvinding tot doel en is tevens bedoeld om verdieping aan te brengen in de aanvraag door met alle betrokkenen hierover in gesprek te gaan.

Na de audit wordt door het auditpanel een eindrapport opgesteld, dat ter advisering aan de directeur-bestuurder wordt gestuurd. In dit eindrapport kunnen naast het besluit van het CZO ook adviezen (vrijblijvend) en/of bindende voorwaarden (verplichtend) worden meegeven. De directeur-bestuurder laat vervolgens de aanvrager weten wat de uitkomst van het toetsingsonderzoek is inclusief het besluit met betrekking tot de verlenging/verlening van de doorlopende (her)erkenning.