Reglement A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit

A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit

Gegevens zoals verstrekt in de (her)erkenningsaanvraag, tijdens de audit en alle met de (her)erkenning samenhangende documenten worden vertrouwelijk behandeld door de directeur- bestuurder, leden van de raad van toezicht, de opleidingscommissies, de auditpanels en de medewerkers van het bureau CZO.

De directeur-bestuurder en leden van de raad van toezicht, de opleidingcommissies, de auditpanels en de medewerkers van het bureau CZO verplichten zich tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle mondelinge en schriftelijke informatie waarvan hij/zij direct of indirect kennis neemt in het kader van de beoordeling van een (her)erkenningsaanvraag en de praktijkleersituatie.

De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van die informatie die reeds publiekelijk bekend was op het moment van de openbaarmaking en ten aanzien van gegevens die op rechtmatige wijze zijn verkregen van een derde.

Tenslotte geldt de geheimhouding niet voor die gegevens waarvoor de directie/raad van bestuur van de aanvragende zorginstelling of opleidingsinstituut toestemming heeft gegeven om deze aan derden te verstrekken.