Reglement A2: Algemene bepalingen

A2: Algemene bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Aanvrager
Een zorginstelling of opleidingsinstituut die voor een bepaalde opleiding een schriftelijke digitale (her)erkenningsaanvraag bij het CZO heeft ingediend. De aanvraag wordt formeel ingediend door de directie/raad van bestuur van de zorginstelling of opleidingsinstituut.

Aanvrager erkenning (AE)
De aanvrager erkenning betreft een rol die in het digitale systeem door de contactpersoon erkenningen en audits (CEA) zelfstandig kan worden aangemaakt zodat een andere functionaris in de instelling de erkenningsaanvraag kan vullen zonder dat het mogelijk is zelfstandig een erkenningsaanvraag in te dienen bij het CZO. De aanvrager erkenning kan aan een of meerdere opleidingen gekoppeld worden.

Afzonderlijke erkenningsaanvraag
De erkenningsaanvraag die de instelling indient op een willekeurig tijdstip, niet gekoppeld aan een audit waarvoor de instelling is uitgenodigd. De erkenningsaanvraag wordt op eigen initiatief ingediend door de instelling omdat de opleiding niet erkend is.

Audit
Het bezoek van onafhankelijk auditoren aan de zorginstelling of het opleidingsinstituut die de kwaliteit van de CZO-opleidingen toetsen c.q. verifiëren en voorstellen voor verbetering kunnen aanreiken.

Auditpanel
Een panel van tenminste twee inhoudsdeskundigen, zitting hebbend in de CZO-opleidingscommissies, die een audit zullen afleggen in de zorginstelling of het opleidingsinstituut.

Appèl
Hoger beroep (in het civiel recht).

Appellant
De partij die in hoger beroep is gekomen.

Basisleerplaats
Een basisleerplaats is de afdeling waar de student (het grootste gedeelte van) de opleiding volgt. Meestal is dit de afdeling waar de student een leerarbeidsovereenkomst mee heeft.

Beschikbaarheidsbijdrage
Bijdrage zoals bedoeld in artikel 56a Wet marktordening gezondheidszorg.

Civiel effect 
Dit betekent dat de gediplomeerde is opgeleid in een zorginstelling en opleidingsinstituut die beiden voldoen aan de minimale eisen die het CZO landelijk stelt aan de kwaliteit van een zorgopleiding.

Cluster
Een verzameling van CZO-opleidingen die inhoudelijke verwantschap vertonen. Het CZO maakt onderscheid tussen het acute cluster, het OK-cluster, het langdurige zorg cluster, het moeder & kind cluster en het paramedische cluster.

Contactpersoon erkenningen en audits (CEA)
De functionaris van de aanvragende zorginstelling of het opleidingsinstituut die door de directie/raad van bestuur van de instelling is aangewezen als contactpersoon voor het auditproces en de erkenningsaanvragen en ook als zodanig door die directie/raad van bestuur de rol toegewezen heeft gekregen in het digitale systeem. De CEA kan zelf alle erkenningsaanvragen invullen of de erkenningsaanvraag toewijzen aan de aanvrager erkenning (EA).

CZO
De te Utrecht gevestigde Stichting College Zorg Opleidingen, ingesteld door de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), met de taak toezicht te houden op de kwaliteit en continuïteit van de medisch ondersteunende opleidingen en de verpleegkundige vervolgopleidingen.

CZO-diploma / CZO-certificaat
Het diploma/certificaat met het in Nederland geaccepteerde kwaliteitskeurmerk dat het CZO afgeeft aan de student die met succes een onder het CZO ressorterende opleiding heeft afgerond in een erkende zorginstelling en/of erkend opleidingsinstituut. 

Deskundigheidsgebied
Beschrijving van het vakmanschap van de functie, gebaseerd op informatie zowel over het beroep als over de functie.

Directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder van het College Zorg Opleidingen is verantwoordelijk voor de besluitvorming.

Duale opleiding
Onderwijs, waarbij competenties in onderlinge samenhang worden ontwikkeld in binnenschoolse en buitenschoolse werk-/leersituaties.

Eindtermen
Omschrijving van (componenten van) datgene waarvan studenten blijk geven te kunnen na voltooiing van de opleiding. Deze omschrijving is voor de opleidingen die onder het CZO ressorteren landelijk vastgesteld.

Erkenning
Het in Nederland geaccepteerde kwaliteitskeurmerk dat het CZO aan een opleiding van een zorginstelling of opleidingsinstituut verleent wanneer aan alle (her)erkenningseisen is voldaan.

Externe stage
Een stageleerplaats of oriënterende stage in een andere zorginstelling dan de zorginstelling waar de student wordt opgeleid. Indien de externe stage een stageleerplaats is, dient de stage door de aanvrager inhoudelijk te worden verantwoord in de erkenningsaanvraag.

Gediplomeerde
Natuurlijk persoon die blijkens een CZO-diploma met goed gevolg een opleiding heeft voltooid waarvoor op dat moment een erkenning is afgegeven.

Geschil
Onenigheid die ontstaat zodra één der partijen het niet eens is met het besluit of de uitkomst.

Herbeoordeling
Nadat een opleiding is beoordeeld/erkend volgt een periodieke herbeoordeling. Deze periode beslaat vijf jaar ten opzichte van het moment van toetsing, tenzij er sprake is van bindende voorwaarden. In dat geval kan er door het CZO zijn besloten dat de opleiding eerder opnieuw wordt beoordeeld ten behoeve van een hererkenning.

Huisdiploma
Een diploma dat behaald is bij een zorginstelling en opleidingsinstituut voor een CZO-opleiding maar waarvoor geen CZO-diploma is afgegeven omdat er geen sprake is van een erkende opleiding.

Instelling
De zorginstelling of het opleidingsinstituut dat de praktijkopleiding respectievelijk theorieopleiding verzorgt in overeenstemming met de voorwaarden voor erkenning.

Initiële opleiding
Een funderende, eerste beroepsvorming waarin de toekomstige beroepsbeoefenaars een brede professionele basisvorming opbouwen.

Nieuwe opleiding
Een nieuwe CZO-opleiding betreft een opleiding die:

 1. Als nieuwe opleiding/opleidingsvariant onder het toezicht van het CZO wordt/is gesteld.

 2. Een volwaardige opleiding is. Dit betekent dat de opleiding een eigen deskundigheidsgebied

  en eindtermen, specifieke bepalingen en aanvraagformulier erkenning heeft.

 3. Leidt tot een volwaardig CZO-diploma.

 4. Opleidt tot een zelfstandige functie.

Een zorgopleiding is een nieuwe CZO-opleiding vanaf het moment van publicatie op de website van het eerste CZO-deskundigheidsgebied en eindtermen en het aanvraagformulier op de website van het CZO totdat het eerste cohort (dat met een CZO-diploma kan diplomeren) is afgestudeerd overeenkomstig het besluit erkenningsaanvragen en diplomering nieuwe opleidingen.

OC Audit
Audit door (een deel van) de opleidingscommissie (OC) dat op twee momenten plaats kan vinden:

 1. Nadat de reguliere audit heeft plaatsgevonden of

 2. Nadat de instelling een afzonderlijke erkenningsaanvraag heeft ingediend.

Opleidingscommissie
Een door het CZO ingestelde commissie per opleiding, gevormd door een samengesteld multidisciplinair team van (inhouds)deskundigen dat tot taak heeft advies uit te brengen aan de directeur-bestuurder met betrekking tot het voldoen aan de gestelde CZO-eisen ten behoeve van de kwaliteit van de opleidingen.

Opleidingsinstituut
Het instituut dat het theoretische gedeelte van een opleiding verzorgt.

Opleidingsgegevens
Gegevens die betrekking hebben op de structuur, inhoud en verloop van de opleiding.

Oriënterende stageVoorheen gedefinieerd als snuffelstage
Een oriënterende stage is een kortdurende stage die niet wordt afgesloten met een beoordeling en er worden tijdens de stage geen eindtermen (tot op niveau ‘doet’ van Miller) behaald.
Indien tijdens de stage wel eindtermen behaald en getoetst worden, wordt dit aangemerkt als een stageleerplaats.

Partiële erkenning
Deelerkenning, verstrekt aan de opleidingsinstituten op basis van de erkenningen van de zorginstellingen die zijn afgegeven in de periode 2008 – 2015. In deze periode was de zorginstelling de instelling die de erkenning ontving op basis van het verantwoorden van de theorie- en de praktijkcomponent.

Praktijkcomponent
Het praktijkgedeelte van de opleiding.

Praktijkleerplaats
Een afdeling waar een student de opleiding of een deel van de opleiding volgt. Dit is dus een afdeling waar de student eindtermen behaalt. Een praktijkleerplaats kan een basisleerplaats en/of een stageleerplaats zijn.

1 Voorheen gedefinieerd als snuffelstage

Register
Digitaal overzicht van de erkenningen. Dit overzicht is openbaar en te vinden op de website van het CZO.

Samenwerkingsverband
Een formele samenwerking voor het opleiden van CZO-opleidingen tussen twee of meerdere zorginstellingen die gezamenlijk één leerroute aan de studenten van al deze zorginstellingen bieden, waarbij sprake is van een evenredige opleidingsinspanning.

Specialistisch centrum
Zorginstelling dat gespecialiseerd is in een specifieke patiëntencategorie, behandeling en/of aandoening zoals dialysecentrum, radiotherapeutische kliniek, verpleeghuis, revalidatiecentrum, ggz-instelling.

Stageleerplaats
Een praktijkleerplaats wordt als stageleerplaats aangemerkt als - gedurende een van te voren bepaalde korte periode – er een onderdeel van de opleiding wordt gevolgd met het doel bepaalde eindtermen te behalen.

Theorieaanbieder
Het opleidingsinstituut dat het theoriecomponent van de opleiding verzorgt.

Theoriecomponent
Het theoretisch gedeelte van de opleiding.

Theorie-uren
Opleidingsinstituten kunnen naast docentgebonden uren de volgende onderwijsleermiddelen, dan wel werkvormen toepassen, die gerekend kunnen worden als theorieuren:

 • E-learning modules;
 • Webinars;
 • Vaardigheidsonderwijs, skillslab;
 • Onbegeleide-uren, waaraan een onderwijsvorm is gekoppeld waarbij aantoonbaar het niveau “weet hoe” behaald.

Vervolgopleiding
Een meer volledige beroepsspecifieke vorming na een met succes afgesloten funderende, eerste beroepsvorming.

Zorginstelling
De instelling die het praktijkgedeelte van een opleiding verzorgt.