Reglement A1: Inleiding

A1: Inleiding

Zorginstellingen dragen de verantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief verantwoorde zorg. Goed gekwalificeerde medewerkers zijn daarvoor van groot belang. De zorginstellingen bieden verschillende basisopleidingen, vervolgopleidingen en duale hbo varianten aan, die zich kenmerken door de combinatie van werken en leren.

Het CZO is in 2003 in het leven geroepen door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) als College Ziekenhuis Opleidingen. NVZ en NFU hebben het CZO de taak opgedragen toezicht te houden op de kwaliteit van diverse ziekenhuisopleidingen voor medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige functies. In de loop van de tijd is het College Ziekenhuis Opleidingen verstevigd door en uitgebreid met andere branches in de gezondheidszorg met het gevolg dat op 1 oktober 2010 de naam is gewijzigd in College Zorg Opleidingen. Het CZO is een initiatief vanuit Nederlandse zorgbranches zelf. Derhalve is het CZO niet publiekrechtelijk van aard.

Erkenning door het CZO is zonder meer een kwaliteitskeurmerk. Diploma’s van de CZO erkende opleidingen worden in heel Nederland geaccepteerd. Omdat (her)erkenning van een opleiding door het CZO van groot belang is voor studenten, zorginstellingen en de opleidingsinstituten, dienen de procedures met betrekking tot (her)erkenning helder te zijn. In dit reglement worden deze procedures beschreven.

Dit reglement is van toepassing voor alle zorginstellingen en opleidingsinstituten die een (her)erkenningsaanvraag in willen dienen voor één of meerdere opleidingen die onder het CZO ressorteren. Voor leden die lid zijn van de NVZ, NFU en Ambulancezorg Nederland (AZN) zijn hieraan geen kosten verbonden.
Voor leden die geen lid zijn van de NVZ, NFU of AZN gelden ook de Algemene Voorwaarden CZO (her)erkenningsaanvraag (B10).