Regels studentenregistratie

Regels studentenregistratie

Aanmelding

 • Om een student aan te kunnen melden, dient er een erkenning aanwezig te zijn of dient er een aanvraag voor erkenning bij het CZO ingediend te zijn.
 • De student kan zich - 2 maanden voor start tot maximaal 6 weken na start - van de opleiding aanmelden.
 • Wanneer een student zich niet binnen 6 weken na start heeft aangemeld c.q. de aanmelding is geaccordeerd door zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut, zijn er kosten verbonden aan het verwerken van de aanmelding. Deze kosten worden bij de zorginstelling in rekening gebracht:
  • tussen 6 weken en 3 maanden na start:        € 50,00
  • tussen 3 en 6 maanden na start:                      € 100,00
  • tussen 6 maanden en een jaar na start:        € 150,00
  • een jaar na start tot datum diplomering:      € 300,00
 • Bij een nieuwe CZO-opleiding, kan er een afwijkende regeling van toepassing zijn op de aanmelding. Wanneer dit van toepassing is, staat dit op onze website vermeld.
 • Nadat een student een ‘huisdiploma’ heeft ontvangen, kan de student zich niet bij het CZO aanmelden voor dezelfde opleiding bij dezelfde zorgorganisatie. Een uitzondering op deze regel zijn de opleidingen oncologieverpleegkundige en kinderoncologieverpleegkundige; een student met een huisdiploma kan zich dan wel aanmelden voor dezelfde opleiding bij dezelfde zorgorganisatie.
 • De aanmelding moet voldoen aan de - voor de opleiding geldende - specifieke bepalingen. U vindt deze bepalingen op onze website bij de desbetreffende opleiding.
 • Bij de startdatum dient de daadwerkelijke startdatum ingevuld te worden en niet, wanneer men later instroomt, met terugwerkende kracht de startdatum van de groep.
 • De startdatum wordt bij aanmelding automatisch op de eerste dag van de maand gezet.
 • Vrijstellingen dienen voorafgaand aan de opleiding, dus bij aanmelding, opgegeven te worden. Gedurende de opleiding is het niet meer mogelijk de opleidingsduur te verkorten. 
 • De voor- en inwerkperiode wordt door het CZO niet gezien als onderdeel van de opleiding. Er moet sprake zijn van een lerende context, waarbij gewerkt wordt aan het behalen van de eindtermen (overeenkomstig het door het CZO-erkende opleidingstraject). Dit kan pas als de opleiding gestart is. De enige mogelijkheid om een voor-/inwerkperiode in te zetten (ter verkorting van de opleiding) is om door middel van een EVC-procedure eerder behaalde competenties te toetsen en op basis daarvan vrijstelling te verkrijgen.
 • Een student mag voor maximaal 80% worden vrijgesteld van het praktijkgedeelte van de opleiding en voor maximaal 100% van het theoriegedeelte.
 • Voor de duale MBRT geldt dat men zich maar voor één opleidingsrichting kan aanmelden. Als men voor één richting is gediplomeerd, kan men zich vervolgens niet voor de opleiding van de andere richting aanmelden.
 • Het CZO kent geen combinatieopleidingen. De student kan dus maar voor één CZO-opleiding in opleiding zijn.

Overstap/wijziging instelling

 • Wanneer een student binnen een half jaar na beëindiging van de opleiding start met dezelfde opleiding bij een andere instelling, spreken wij van overstap. De student meldt de overstap bij het CZO. Na een periode van een half jaar is er geen sprake meer van een overstap en dient de student zich opnieuw aan te melden bij het CZO. Als de student zich opnieuw inschrijft kan hij zijn opleiding eventueel vervolgen met gebruikmaking van zijn eerder verworven competenties. Dit is ter beoordeling van de werkgever en het opleidingsinstituut.
 • Voor de opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker geldt dat de student eenmaal mag overstappen.

Verlenging

 • Voor de radiologie geldt dat een aanvraag van verlenging door het CZO akkoord moet worden bevonden.
 • Er mag meerdere malen verlenging worden aangevraagd. Bij de inservice en hbo-vt opleidingen operatieassistent en anesthesiemedewerker dient echter rekening te worden gehouden met een maximale verlengingsduur van één jaar.
 • Het is mogelijk om een verlengd traject te verkorten als de instelling vaststelt dat de student de eindtermen heeft behaald. Dit hoeft niet op individueel niveau verantwoord te worden maar is een onderdeel van de portfoliotoetsing tijdens een audit.
 • Een verlenging dient uiterlijk een maand na de oorspronkelijke verwachte einddatum/ diplomeringsdatum doorgegeven te zijn. Wanneer de verlenging meer dan een maand na verwachte diplomering wordt doorgegeven, wordt deze geweigerd en wordt de opleiding van de student als beëindigd beschouwd. De student kan dan ook geen aanspraak maken op een CZO-diploma.
 • Mocht er ten onrechte een CZO-diploma zijn afgegeven, omdat er sprake blijkt te zijn van verlenging, dan worden de kosten voor het aanmaken van een nieuw diploma doorberekend aan het opleidingsinstituut gelijktijdig met de reguliere facturering.

Tijdelijke onderbreking

 • Wanneer een student door overmacht tijdelijk de opleiding niet kan volgen, kan er voor de opleidingen (hbo-vt en inservice) operatieassistent, (hbo-vt en inservice) anesthesiemedewerker en medewerker operatieve zorg een tijdelijke onderbreking worden aangevraagd. In een dergelijke situatie kan hiervoor een verzoek worden ingediend bij de betreffende opleidingscommissie. 

Diploma-aanvraag en diplomering

 • Bij diplomering dient zowel de zorginstelling als het opleidingsinstituut erkend te zijn om in aanmerking te komen voor een CZO-diploma.
 • Een diploma kan maximaal 8 weken voor diplomering worden aangevraagd.
 • Een diploma-aanvraag voor de initiële opleidingen dient minimaal 6 weken en voor de vervolgopleidingen minimaal 3 weken voorafgaand aan de diplomadatum te worden geaccordeerd door de zorginstelling en het opleidingsinstituut.
 • Wanneer de diploma-aanvraag niet tijdig is aangevraagd en geaccordeerd, kan het CZO niet garanderen dat het diploma op tijd bij het opleidingsinstituut aanwezig is.
 • Een diploma-aanvraag dient uiterlijk een maand na diplomering door de zorginstelling en het opleidingsinstituut geaccordeerd te zijn. Na deze datum komt de student niet in aanmerking voor een CZO-diploma.
 • De diplomadatum kan niet eerder liggen dan de aanvraagdatum van het diploma of de datum waarop de diploma-aanvraag door alle partijen is geaccordeerd. Er worden geen diploma’s met data in het verleden afgegeven. Wanneer de diploma-aanvraag binnen een maand na diplomeren wordt geaccordeerd, dan wordt de datum van de laatste accordering aangehouden als diplomadatum.
 • De verwachte einddatum wordt bij de aanmelding automatisch op de laatste dag van de maand gezet.
 • De diplomadatum mag een maand afwijken van de bij aanmelding opgegeven verwachte einddatum of de aangepaste verwachte einddatum na verlenging (de maand voorafgaand en de maand na verwachte einddatum).
 • Wanneer blijkt dat bij aanmelding verkeerde gegevens zijn opgegeven, waardoor het diploma niet correct is, dan worden de kosten voor het aanmaken van een nieuw diploma doorberekend aan het opleidingsinstituut gelijktijdig met reguliere facturering.
 • De door het CZO aangemaakte diploma’s (en eventuele insignes) worden ter verdere afhandeling aan de opleidingsinstituten gestuurd.