Overgangsregeling VVT-branche

Overgangsregeling VVT-branche

Vanaf 1 januari 2020 is de CZO-erkenningssystematiek van kracht voor de CZO-erkende opleidingen in de VVT-branche (Verzorging Verpleging en Thuiszorg). Deze systematiek vervangt de oude erkenningssystematiek van Calibris Contract. Hiervoor is het Reglement Erkenning Opleidingen CZO van toepassing.
  • De vernieuwde opleidingseisen (deskundigheidsgebied, eindtermen en specifieke bepalingen) van de opleidingen tot eerst verantwoordelijk verzorgende (evv), de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (gvp) en de gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg (grz) zijn de basis, waaraan deze opleidingen moeten voldoen om voor een erkenning in aanmerking te komen.
  • Erkenningsaanvragen kunnen vanaf 1 januari 2020 alleen nog ingediend worden via 'Mijn CZO'.
  • Alleen studenten van erkende CZO-opleidingsinstituten komen in aanmerking voor een CZO- diploma.
  • Studenten kunnen zich via de website van het CZO registreren, nadat het opleidingsinstituut een erkenning heeft ingediend en deze in behandeling is genomen door het CZO.
  • De opleidingsinstituten hebben tot eind december 2020 de tijd om een aanvraag in te dienen voor een CZO-erkenning. Een overzicht van de opleidingsinstituten die tot 2020 een branche-erkenning hebben, vindt u hier.
  • Indien nodig kunnen de opleidingsinstituten oude cohorten (opleidingen die niet op de CZO-opleidingseisen zijn gebaseerd) tot eind 2021 laten doorlopen. Deze studenten ontvangen geen CZO-diploma.
  • Het CZO geeft geen diploma’s af met terugwerkende kracht (retrograde erkennen) omdat de opleidingen voorheen wel branche-erkend zijn op basis van de oude Calibris Contract reglementen maar niet volgens de CZO-systematiek.