Overgangsregeling CZO Flex Level versie 1.1

Overgang van de oude naar de nieuwe opleidingseisen 

Inleiding

CZO Flex Level, het programma van de NVZ en de NFU, is volop aan het werk om een toekomstbestendig, flexibel en samenhangend opleidingsstelsel te ontwikkelen waarin opleidingen snel kunnen meebewegen met de (arbeids)marktontwikkelingen.
 
De afgelopen periode heeft het CZO, in nauwe samenwerking met CZO Flex Level, de opleidingseisen ontwikkeld voor de opleidingen in het cluster moeder-kindzorg en acute zorg. 
 
De opleidingseisen van de onderstaande opleidingen zijn ontwikkeld of herzien zodat deze aansluiten bij het opleidingsstelsel. Vanaf het moment van publicatie kan worden opgeleid op basis van deze nieuwe opleidingseisen (op basis van Entrustable Professional Activities (EPA’s)) en kan de specialisatie of opleiding worden afgesloten met een CZO-certificaat of CZO-diploma. Het CZO certificeert vooralsnog alleen de basis- en de kern-EPA’s. Het CZO houdt dus geen toezicht op de specifieke EPA’s en een student kan zich niet bij het CZO inschrijven voor een specifieke EPA.
 
Opleidingen die zijn geformuleerd volgens het nieuwe opleidingsstelsel:
 • basis acute zorg
 • ambulanceverpleegkundige
 • cardiaccareverpleegkundige
 • dialyseverpleegkundige
 • endoscopieverpleegkundige
 • geriatrieverpleegkundige
 • highcare-kinderverpleegkundige
 • highcare-neonatologieverpleegkundige
 • intensivecareverpleegkundige
 • intensivecare-kinderverpleegkundige
 • intensivecare-neonatologieverpleegkundige
 • kinderverpleegkundige
 • mediumcareverpleegkundige
 • obstetrieverpleegkundige
 • oncologieverpleegkundige
 • recoveryverpleegkundige
 • spoedeisendehulpverpleegkundige

 
Voor zorgorganisaties en opleidingsinstituten die de CZO-opleidingen vormgeven volgens het nieuwe opleidingsstelsel, geldt een overgangsperiode en een overgangsregeling.
 
Voor bovenstaande opleidingen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023[1]. Dit is het moment waarop CZO Flex Level het beheer van het opleidingsstelsel overdraagt aan het CZO. Tot 2023 geldt voor alle CZO-opleidingen, die zijn of worden vormgegeven met EPA’s, onderstaande overgangsregeling.
 
Voor de CZO-opleidingen, die op dit moment niet zijn ingericht volgens de EPA’s, gelden de reguliere opleidingseisen (versie 1), erkenningscriteria en regels van de studentenregistratie.
 
Overgangsregeling

Reikwijdte en duur

 1. Deze overgangsregeling geldt voor alle onderstaande CZO-opleidingen die zijn vormgegeven met de EPA’s op basis van het programma CZO Flex Level (hierna het programma).
 • basis acute zorg
 • ambulanceverpleegkundige
 • cardiaccareverpleegkundige
 • dialyseverpleegkundige
 • endoscopieverpleegkundige
 • highcare-kinderverpleegkundige
 • highcare-neonatologieverpleegkundige
 • intensivecareverpleegkundige
 • intensivecare-kinderverpleegkundige
 • intensivecare-neonatologieverpleegkundige
 • kinderverpleegkundige
 • mediumcareverpleegkundige
 • obstetrieverpleegkundige
 • oncologieverpleegkundige
 • recoveryverpleegkundige
 • spoedeisendehulpverpleegkundige
 1. Deze overgangsregeling geldt tot het einde van het programma CZO Flex Level van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie Universitair Medisch Centra (NFU) per 1 januari 2023.

Erkenningen

 1. Alle zorgorganisaties en opleidingsinstituten die erkend zijn voor één of meerdere opleidingen, behouden in ieder geval de erkenning tot een herbeoordeling heeft plaatsgevonden overeenkomstig de vernieuwde toezichtskader en opleidingseisen.  
 2. Voor alle opleidingen geldt dat de zorgorganisaties en opleidingsinstituten gedurende de overgangsfase, tot de herbeoordeling na 1 januari 2023 moeten blijven voldoen aan de huidige erkenningscriteria.

Monitor CZO

 1. Het CZO richt een monitor in voor de zorgorganisaties en opleidingsinstituten die het opleidingsstelsel implementeren.
 2. De monitor is in de eerste helft van 2021 ingericht door het CZO.
 3. De monitor is tweeledig:
 1. De monitor is ontwikkelingsgericht; het meet in hoeverre de herziene opleidingseisen zijn geïmplementeerd in de organisatie, en
 2. het beoordeelt de borging van het civiel effect van de opleiding(en) gedurende de overgangsfase.
 1. De monitor heeft niet het doel de erkenning in te trekken. De zorgorganisatie of opleidingsinstituut wordt in de gelegenheid gesteld de herziene opleidingseisen zo zorgvuldig mogelijk te implementeren met behoud van civiel effect. Het CZO stelt zich adviserend op. 

Melding opleiden volgens de herziene opleidingseisen

 1. De erkende zorgorganisaties en opleidingsinstituten die starten met de implementatie van het opleidingsstelsel van CZO Flex Level, dienen dit bij het CZO te melden via het meldingsformulier.
 2. Deze melding is noodzakelijk voor de monitor, een correcte registratie van de studenten en afgifte van het juiste CZO-diploma of -certificaat.
 3. De melding dient voorafgaand aan de start van de opleiding bij het CZO te zijn gedaan door de erkende zorgorganisatie en het erkende opleidingsinstituut.
 4. Op basis van het meldingsformulier krijgt de organisatie een administratieve CZO Flex Level- erkenning. Op basis van deze geregistreerde erkenning kunnen studenten zich inschrijven en diplomeren.

Niet erkende CZO-opleidingen

 1. Zorgorganisaties en opleidingsinstituten die nog niet voor deze opleidingen zijn erkend, kunnen tot 1 januari 2023, een erkenningsaanvraag indienen volgens het Reglement Erkenning CZO Opleidingen 2015.
 2. De opleiding wordt beoordeeld op basis van de huidige erkenningscriteria en de opleidingseisen die passend zijn bij de opleidingsvariant:

        a.  Opleidingseisen versie 1.0 e.v. - de opleidingseisen op basis waarvan het CZO
            de opleidingseisen in de afgelopen periode heeft getoetst (vanaf 2015).
        b.  Opleidingseisen versie 2.0 e.v. - de opleidingseisen ingericht op basis van de EPA’s.

      15. Over lopende erkenningsaanvragen dient uiterlijk voor 1 juli 2023 een besluit te zijn
            genomen. 
      16. Indien het erkenningsdossier niet kan worden afgerond voor 1 juli 2023, wordt het
           erkenningsdossier gesloten, tenzij belemmering van de voortgang verwijtbaar is aan het CZO. 

Studentenregistratie

 1. Studenten die starten met de opleidingen volgens de herziene opleidingseisen, gebaseerd op de EPA’s (versie 2.0 e.v.), kunnen zich inschrijven zodra de erkende zorgorganisatie, waar zij de praktijkcomponent volgen, en het erkende opleidingsinstituut, waar zij de theoriecomponent volgen, zich bij het CZO hebben aangemeld middels het meldingsformulier en een CZO Flex Level-erkenning hebben ontvangen.
 2. Het CZO-diploma of CZO-certificaat staat voor het behalen van de opleiding, overeenkomstig de herziene opleidingseisen (versie 2.0 e.v.). Dit is zichtbaar op het CZO-diploma of -certificaat. 
 3. In 2021 zal de studentenregistratie eenmaal een controle uitvoeren bij de zorgorganisaties en de opleidingsinstituten ten behoeve van een juiste registratie.

Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur-bestuurder van het CZO.
 2. Deze overgangsregeling treedt in werking vanaf 12 januari 2021 en wordt tussentijds aangevuld en/of aangepast op basis van de ontwikkelingen in het programma en/of publicatie van de opleidingseisen van de overige CZO-opleidingen.
 
 
 
[1] Voor de CZO-opleidingen die op dit moment niet in het programma zijn opgenomen, geldt indien nodig een andere einddatum van de overgangsperiode.