Skip to main content
Terug

CZO Flex Level

EPA-gerichte, CZO-erkende opleidingen zijn onderdeel van een flexibel en samenhangend stelsel. Met het nieuwe stelsel wordt opleiden efficiënter, ontstaan meer in- en doorstroommogelijkheden en individuele leerroutes.

Overgangsregeling

Nu de (herziene) opleidingseisen van veel CZO Flex Level (EPA-gerichte) opleidingen zijn gepubliceerd, start ook de overgangsfase bij het CZO. Voor zorgorganisaties en opleidingsinstituten die EPA-gericht opleiden, geldt een overgangsregeling. De overgangsfase geldt in ieder geval tot het programma CZO Flex Level eindigt op 1 januari 2023.

Bekostiging en inschrijving EPA-gerichte opleidingen en opleidingen ‘oude stijl’

Ook de EPA-gerichte CZO-erkende opleidingen komen in aanmerking voor de
beschikbaarheidbijdrage van de NZa. De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor CZO-erkende opleidingen blijft in 2023 ongewijzigd. De bijdrage blijft beschikbaar voor de 15 CZO-opleidingen (zowel de ‘oude’ als de vernieuwde flexibele opleiding) die daar ook nu onder vallen en waarvoor het CZO een diploma afgeeft. De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage blijft tijdens de overgangsregeling ongewijzigd.
De NZa heeft aangegeven dat ook de vernieuwde opleiding in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsbijdrage als: 

  • de ‘opleiding nieuwe stijl’ leidt tot een volwaardig en erkend CZO-diploma, én 
  • aan de voorwaarden wordt voldaan zoals in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen staat beschreven. 

Het is belangrijk dat opleidingsinstellingen studenten inschrijven bij het CZO voor de juiste opleidingsvariant: voor de vernieuwde EPA-gerichte opleiding of voor de opleiding ‘oude stijl’. Alleen zo ontvangen studenten straks het juiste diploma.
 
VWS gaf in het laatste kwartaal van 2022 de NZa een opdracht om te onderzoeken of en hoe de huidige beschikbaarheidbijdrage kan worden aangepast. Doel is om de beschikbaarheidbijdrage los te koppelen van het behalen van een diploma voor een CZO-opleiding. In plaats daarvan wordt het mogelijk om een beschikbaarheidbijdrage toe te kennen na afronding van een specifieke EPA of set EPA's die leiden tot een door het CZO afgegeven certificaat. Bij deze aanpassing van de bekostiging blijft het uiteraard mogelijk om op basis van een set EPA’s een volwaardig diploma te behalen. De NZa zal onderzoeken wat de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage zal zijn en of deze wordt gerelateerd aan het aantal behaalde CZO-Credits die bij de behaalde modules horen.

Voordat het zover is, moet een aantal stappen zorgvuldig worden doorlopen. Zo zal de NZa een uitvoerbaarheidstoets, een marktverstoringstoets en een financiële doorrekening gaan doen. Als alle toetsen positief worden afgerond, dan zal er hogere regelgeving moeten worden aangepast, waaronder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De NZa zal de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen aanpassen op het moment dat de wet- en regelgeving wijzigt.

Correctie ingeschreven studenten in CZO-register

Opleidingsinstituten die studenten per ongeluk voor de verkeerde variant hebben ingeschreven, vragen we hierbij om de inschrijving te veranderen. Hiervoor kan het opleidingsinstituut contact opnemen met het CZO via studentenregistratie@czo.nl.
Alleen als een student voor de juiste opleidingsvariant staat ingeschreven, krijgt de student te maken met de passende opleidingseisen en uiteindelijk het goede CZO-diploma.

Wat betekent dit voor mijn (her)erkenning?

De erkenningen van het CZO zijn doorlopend. Dit betekent dat de huidige erkenningen geldig blijven totdat een herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Een herbeoordeling zal plaatsvinden zodra, naast de opleidingseisen, ook de erkenningssystematiek is herzien. Deze herziening vindt de komende twee jaar plaats. Het is dus pas mogelijk een CZO-hererkenning aan te vragen voor de opleiding die ingericht is/wordt met de EPA’s zodra het vernieuwde toezichtskader is vastgesteld.  

Meldingsformulier

Heeft uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut op dit moment een erkenning voor een of meerdere CZO-opleidingen en gaat u opleiden met EPA’s? Het CZO zet alle actieve erkenningen om naar erkenningen voor CZO Flex Level-opleidingen (inclusief OA, AM, RDL en RTL). Dit geldt voor CZO Flex Level-opleidingen waarvoor de opleidingseisen al gepubliceerd zijn en ook voor de CZO Flex Level-opleidingen waarvoor we tussen 1 december 2022 en 8 mei 2023 de opleidingseisen publiceren. 

Zorgorganisaties en opleidingsinstituten die nu geen actieve CZO Flex Level-erkenning hebben, kunnen die aanvragen zodra het nieuwe ICT-systeem van het CZO in gebruik is – in het eerste kwartaal van 2023 (exacte datum volgt).

Inschrijving en diplomering studenten

De inschrijving en diplomering gaat volgens de reguliere regels die gelden voor de studentenregistratie. Een belangrijk aandachtspunt is dat de student zich inschrijft voor de juiste opleidingsvariant, ofwel de al bestaande opleidingsvariant ofwel de opleiding, op basis van de EPA’s. Deze laatste opleidingen zijn te herkennen doordat hier CZO Flex Level is toegevoegd. Beide opleidingsvarianten blijven gedurende de overgangsfase mogelijk.  

Voorbeeld:

De student gaat de opleiding spoedeisendehulpverpleegkundige doen op basis van de EPA’s, de student schrijft zich in voor: CZO Flex Level spoedeisendehulpverpleegkundige.

Het is belangrijk dat de studenten goed worden geïnstrueerd door zowel de praktijk- als theoriecomponent voor welke opleidingsvariant ze zich inschrijven. Op het CZO-diploma is zichtbaar aan welke opleidingseisen de kandidaat voldoet. Ofwel de reguliere opleidingseisen (versie 1.0) ofwel de opleidingseisen die zijn herzien op basis van de EPA’s (versie 2.0 CZO Flex Level opleiding). Inschrijven voor de juiste opleidingsvariant is dus noodzakelijk om het juiste CZO-diploma te ontvangen.

Wat betekent deze overgangsregeling voor de CZO-opleidingen die niet onder het programma vallen?

Voor de CZO-opleidingen, die op dit moment niet zijn ingericht volgens de EPA’s en ook niet binnen deze fase (B) van het programma worden ontwikkeld, gelden de reguliere criteria en regels voor het erkennen, het auditproces en de studentenregistratie.  

Meer informatie over het proces vindt u in het stroomschema overgangsfase.