Skip to main content
Terug

CZO Flex Level

Met het programma CZO Flex Level worden CZO-erkende opleidingen onderdeel van een flexibel en samenhangend stelsel. Met het nieuwe stelsel wordt opleiden efficiënter, ontstaan meer in- en doorstroommogelijkheden en gepersonaliseerde leerroutes.

Overgangsregeling

Nu de eerste CZO-opleidingseisen van de opleidingen, ingericht met entrustable professional activities (EPA’s) vanuit het programma CZO Flex Level, zijn gepubliceerd, start ook de overgangsfase bij het CZO. Voor zorgorganisaties en opleidingsinstituten die de CZO-opleidingen vormgeven volgens het nieuwe stelsel op basis van de herziene opleidingseisen (versie 2.0), geldt een overgangsregeling. De overgangsfase geldt in ieder geval tot het programma CZO Flex Level eindigt op 1 januari 2023.

Twee kaders van toezicht

Het CZO heeft, ook tijdens deze overgangsfase, de opdracht om toezicht te houden op de kwaliteit van alle CZO-opleidingen met als belangrijk uitgangspunt de borging van het civiel effect. Het CZO zal hiervoor twee systemen naast elkaar gebruiken. Enerzijds de huidige erkenningssystematiek ten behoeve van het toezicht op de opleidingseisen die niet zijn opgenomen in het programma CZO Flex Level en anderzijds een systeem van monitoring voor de zorgorganisaties en opleidingsinstituten die de opleidingen inrichten volgens de herziene opleidingseisen, voortvloeiend uit de inrichting en ontwikkeling van de EPA’s.

Bekostiging en inschrijving vernieuwde EPA-gerichte opleidingen en opleidingen ‘oude stijl’

Ook vernieuwde EPA-gerichte CZO-erkende opleidingen komen in aanmerking voor de
beschikbaarheidbijdrage van de NZa. De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor CZO-erkende opleidingen blijft in 2022 ongewijzigd. Deze bijdrage geldt voor CZO-erkende opleidingen die nog niet zijn vernieuwd én dus voor opleidingen die vernieuwd – op EPA’s gebaseerd – worden aangeboden.
De NZa heeft aangegeven dat ook de vernieuwde opleiding in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsbijdrage als: 

  • de ‘opleiding nieuwe stijl’ leidt tot een volwaardig en erkend CZO-diploma, én 
  • aan de voorwaarden wordt voldaan zoals in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen staat beschreven. 

Het is belangrijk dat opleidingsinstellingen studenten inschrijven bij het CZO voor de juiste opleidingsvariant: voor de vernieuwde EPA-gerichte opleiding of voor de opleiding ‘oude stijl’. Alleen zo ontvangen studenten straks het juiste diploma.
 
Ook zal er in 2022 nog niets wijzigen aan de scope van de beschikbaarheidbijdrage. Dit betekent dat opleidingen die nú niet onder de beschikbaarheidbijdrage vallen, daar ook in 2022 niet voor in aanmerking komen. CZO Flex Level is met VWS en NZa in overleg over de vraag hoe de bekostigingssystematiek vanaf 1 januari 2023 kan aansluiten op het nieuwe opleidingsstelsel.

Correctie ingeschreven studenten in CZO-register

Opleidingsinstellingen die studenten per ongeluk voor de verkeerde variant hebben ingeschreven, vragen we hierbij om de inschrijving te veranderen. Hiervoor kan de opleidingsinstelling contact opnemen met het CZO via studentenregistratie@czo.nl.
Alleen als een student voor de juiste opleidingsvariant staat ingeschreven, krijgt de student te maken met de passende opleidingseisen en uiteindelijk het goede CZO-diploma.

Monitor CZO

In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van een monitor. Deze monitor wordt door een werkgroep, bestaande uit leden van CZO-opleidingscommissies, vormgegeven.
  
Het CZO zal gedurende de overgangsfase de erkende zorgorganisaties en opleidingsinstituten, die de EPA’s implementeren, monitoren. Het CZO biedt enerzijds de zorgorganisaties en opleidingsinstituten de ruimte om de herziene opleidingseisen goed te implementeren en houdt anderzijds via de monitor toezicht op de borging van het civiel effect. Mocht het civiel effect niet volledig worden geborgd, zal het CZO de organisatie adviseren op welke wijze hierin kan worden bijgestuurd. De monitor is ontwikkelingsgericht en zal niet leiden tot intrekking van de erkenning(en).

Het CZO hanteert bij de monitor vier kwaliteitsdomeinen. Ieder kwaliteitsdomein heeft een aantal standaarden.

Wat betekent dit voor mijn (her)erkenning?

De erkenningen van het CZO zijn doorlopend. Dit betekent dat de huidige erkenningen geldig blijven totdat een herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Een herbeoordeling zal plaatsvinden zodra, naast de opleidingseisen, ook de erkenningssystematiek is herzien. Deze herziening vindt de komende twee jaar plaats. Het is dus pas mogelijk een CZO-hererkenning aan te vragen voor de opleiding die ingericht is/wordt met de EPA’s zodra het vernieuwde toezichtskader is vastgesteld.  

Een erkende zorgorganisatie en opleidingsinstituut dat op gaat leiden op basis van de EPA’s, ontvangt een CZO Flex Level erkenning gedurende de overgangsfase nadat hiervan melding is gedaan bij het CZO.

Meldingsformulier

Heeft uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut op dit moment een erkenning voor een of meerdere CZO-opleidingen en gaat u opleiden met EPA’s? Laat dit ons zo snel mogelijk weten via het meldingsformulier.

Heeft uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut op dit moment een erkenning voor de BAZ? Laat dit ons zo snel mogelijk weten via het meldingsformulier.

Deze melding is nodig zodat de studenten zich voor de juiste opleidingsvariant (opleiding o.b.v. de EPA’s of niet) inschrijven en het juiste CZO-diploma ontvangen. Hoe werkt het dan?  

  • De contactpersoon erkenningen en audits (CEA) meldt bij het CZO, middels het meldingsformulier, voor welke opleidingen de zorgorganisatie of opleidingsinstituut volgens het nieuwe opleidingsstelsel gaat opleiden en per wanneer.  
  • Het CZO controleert of de zorgorganisatie of opleidingsinstituut op dit moment een erkenning heeft voor de betreffende opleiding.  
  • Op basis van de erkenningscontrole wordt er in het CZO-registratiesysteem een CZO Flex Level erkenning aangemaakt. De organisatie ontvangt hiervoor geen erkenningsbewijs.  
  • De datum afgifte van de erkenning is de datum die in het meldingsformulier is aangegeven als startdatum van de opleiding.   

Voorbeeld: 
Uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut gaat opleiden met de EPA’s voor de opleidingen kinderverpleegkundige en intensivecareverpleegkundige. Voor deze opleidingen heeft uw zorgorganisatie of opleidingsinstituut een erkenning. De CEA vult het meldingsformulier in door bij vraag 1 deze twee opleidingen aan te vinken. Bij vraag 2 geeft de CEA aan wanneer er wordt gestart met de opleidingen op basis van de EPA’s. (Vraag 2 is een open vraag omdat het mogelijk is verschillende startdata te hanteren). De start van de opleiding kinderverpleegkundige is op 1 maart 2021 en voor de intensivecareverpleegkundige op 1 september 2021. Het CZO registreert in het erkenningssysteem een CZO Flex Level erkenning kinderverpleegkundige per 1 maart 2021 en een CZO Flex Level erkenning intensivecareverpleegkundige per 1 september 2021 voor de zorgorganisatie of opleidingsinstituut die de melding heeft gedaan.

Nog geen erkenning? 

Wordt er gestart met een opleiding op basis van de EPA’s waarvoor nog geen erkenning is. De zorgorganisatie of opleidingsinstituut dient een erkenningsaanvraag in volgens het Reglement Erkenning Opleidingen CZO. Deze opleiding moet voldoen aan de reguliere erkenningscriteria in combinatie met de herziene opleidingseisen (versie 2.0). Deze opleidingseisen zijn herzien op basis van de EPA’s en zijn te vinden onder het overzicht opleidingen. U gaat dan naar de CZO Flex Levelopleiding (onder opleidingen CZO Flex level).

Inschrijving en diplomering studenten

De inschrijving en diplomering gaat volgens de reguliere regels die gelden voor de studentenregistratie. Een belangrijk aandachtspunt is dat de student zich inschrijft voor de juiste opleidingsvariant, ofwel de al bestaande opleidingsvariant ofwel de opleiding, op basis van de EPA’s. Deze laatste opleidingen zijn te herkennen doordat hier CZO Flex Level is toegevoegd. Beide opleidingsvarianten blijven gedurende de overgangsfase mogelijk.  

De zorgorganisaties en opleidingsinstituten geven met het meldingsformulier aan wanneer er wordt gestart met de herziene opleiding. Vanaf dat moment geldt (ook) de CZO Flex Level erkenning en kunnen studenten zich inschrijven.  

Voorbeeld:

De student gaat de opleiding spoedeisendehulpverpleegkundige doen op basis van de EPA’s, de student schrijft zich in voor: CZO Flex Level spoedeisendehulpverpleegkundige.

Het is belangrijk dat de studenten goed worden geïnstrueerd door zowel de praktijk- als theoriecomponent voor welke opleidingsvariant ze zich inschrijven. Op het CZO-diploma is zichtbaar aan welke opleidingseisen de kandidaat voldoet. Ofwel de reguliere opleidingseisen (versie 1.0) ofwel de opleidingseisen die zijn herzien op basis van de EPA’s (versie 2.0 CZO Flex Level opleiding). Inschrijven voor de juiste opleidingsvariant is dus noodzakelijk om het juiste CZO-diploma te ontvangen.

Wat betekent deze overgangsregeling voor de CZO-opleidingen die niet onder het programma vallen?

Voor de CZO-opleidingen, die op dit moment niet zijn ingericht volgens de EPA’s en ook niet binnen deze fase (B) van het programma worden ontwikkeld, gelden de reguliere criteria en regels voor het erkennen, het auditproces en de studentenregistratie.  

Meer informatie over het proces vindt u in het stroomschema overgangsfase.