Skip to main content
Terug

Organisatiestructuur tot 1 mei 2022

Het CZO staat onder leiding van een directeur-bestuurder, met als toezichtsorgaan de raad van toezicht.

De directeur-bestuurder, de examencommissie en de opleidingscommissies bestaan uit professionals die vanuit hun werkveld de bestaande kwaliteit van zorgopleidingen in stand houden en waar nodig verbeteren en actualiseren. In totaal zijn zo’n 180 personen in het hele land intensief bij de organisatie betrokken.

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van de geformuleerde doelstellingen en op het anticiperen op landelijke ontwikkelingen. Beleidsbepaling en besturing vinden plaats op hoofdlijnen. De raad van toezicht bestaat uit twee leden op voordracht van het bestuur van de NFU en twee vanuit het bestuur van de NVZ.

De raad van toezicht houdt zich bezig met de volgende kerntaken:

  • Toezicht houden op het beleid en werkgeverschap van de directeur-bestuurder.
  • Het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
  • Het adviseren van de directeur-bestuurder.

Examencommissie

De examencommissie heeft ter ondersteuning van het CZO de wettelijke verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de kwaliteit van de examens van de opleidingen tot radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant wordt getoetst en bevorderd en adviseert de directeur-bestuurder hierover. De examencommissie is samengesteld uit leden van de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de brancheverenigingen (NFU en NVZ) zij vervullen het (vice)voorzitterschap.

Opleidingscommissies

De CZO-opleidingscommissies hebben tot taak toezicht uit te oefenen op de opleidingen en deze te bewaken met het oog op het landelijke civiele effect. Via deskresearch en peer review beoordelen de commissies erkenningsaanvragen en adviseren hierover aan de directeur-bestuurder. De opleidingscommissies zijn samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de NVZ en NFU. De twee laatstgenoemde brancheverenigingen vervullen het (vice)voorzitterschap. Deze manier van werken schept een breed draagvlak en garandeert dat het CZO op de hoogte is van ontwikkelingen in de praktijk.

Bureau

Het bureau ondersteunt het CZO beleidsmatig en administratief en vervult een intermediaire functie tussen de verschillende lagen van de organisatie. Meer informatie over de medewerkers vindt u hier.