Organisatie

Het CZO staat onder leiding van een bestuur: het College. Onder het College ressorteren de examencommissie voor radiologisch laboranten, de opleidingscommissies en een bureau.

Het College, de examencommissie en de opleidingscommissies bestaan uit professionals die vanuit hun werkveld de bestaande kwaliteit van zorgopleidingen in stand houden en waar nodig verbeteren en actualiseren. In totaal zijn zo’n 150 personen in het hele land intensief bij de organisatie betrokken.

College

Het College heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorgopleidingen die vallen onder het CZO. Het heeft tot taak de doelstellingen van het CZO te bepalen en te anticiperen op landelijke ontwikkelingen, zodat organisatie en beleid tijdig hierop bijgesteld kunnen worden. Beleidsbepaling en besturing vinden plaats op hoofdlijnen. Het College bestaat uit twee leden die afkomstig zijn van het bestuur van de NFU en twee van het bestuur van de NVZ. Het voorzitterschap van het College wordt alternerend bekleed door de NFU en de NVZ. De directeur van het bureau verleent ambtelijke ondersteuning.

Examencommissie

De examencommissie heeft ter ondersteuning van het College de wettelijke verantwoordelijkheid er op toe te zien dat de kwaliteit van de examens van de opleidingen tot radiodiagnostisch laborant en radiotherapeutisch laborant wordt getoetst en bevorderd en adviseert het College hierover. De examencommissie is samengesteld uit leden van de desbetreffende beroepsverenigingen en de opleidingsinstituten.

Opleidingscommissies

De opleidingscommissies hebben tot taak toezicht uit te oefenen op de opleidingen en deze te bewaken met het oog op het landelijke civiele effect. Via deskresearch en peer review beoordelen de commissies erkenningsaanvragen en adviseren hierover aan het College. De opleidingscommissies zijn samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de NVZ en NFU. De twee laatstgenoemde brancheverenigingen vervullen het (vice)voorzitterschap. Deze manier van werken schept een breed draagvlak en garandeert dat het CZO op de hoogte is van ontwikkelingen in de praktijk.

Bureau

Het bureau ondersteunt het CZO beleidsmatig en administratief en vervult een intermediaire functie tussen de verschillende lagen van de organisatie. Meer informatie over de medewerkers vindt u hier .