​CZO-opleidingscommissies: profielen en informatie

CZO opleidingscommissie vacature profiel vice voorzitterOver CZO-opleidingscommissies

Op deze pagina leest u informatie over de opleidingscommissies van het College Zorg Opleidingen. Voor elke rol in de commissie kunt u in het profiel lezen wat de verwachtingen zijn. Daarnaast vindt u op deze pagina vragen en antwoorden uitgewerkt.

Profielen CZO-opleidingscommissies:

Binnen onze opleidingscommissies komen professionals samen die zich met hart en ziel inzetten voor goede zorgopleidingen. Samen het gesprek aangaan over de toekomst van zorg en de arbeidsmarkt. Dit is inspirerend en noodzakelijk.

 

Vragen en antwoorden over CZO-opleidingscommissies (oc's)

 

Wat zijn de taken van een CZO-opleidingscommissie?

De CZO-opleidingscommissie ondersteunt de directeur-bestuurder in haar taak om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorgopleidingen en deze te bewaken met het oog op het landelijke civiele effect. Via deskresearch en peer review beoordelen de commissies erkenningsaanvragen en adviseren hierover aan de directeur-bestuurder. De CZO-opleidingscommissies zijn gemandateerd door de NVZ en NFU om opleidingseisen vast te stellen voor de CZO-erkende beroepsopleidingen in de zorg. Het gaat daarbij om het vaststellen van het deskundigheidsgebied, de opleidingseisen en de criteria voor beroepspraktijkvorming en de praktijkleerplaatsen. Verder worden commissieleden afgevaardigd om deel te nemen aan audits. Deze taken zijn uitgebreider beschreven in het Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies en auditpanels. Dit reglement kunt u bij interesse opvragen via info@czo.nl.
 

Wat is de samenstelling van een CZO-opleidingscommissie?

De opleidingscommissies zijn samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de brancheverenigingen. Het (vice-)voorzitterschap wordt vervuld door leden van de brancheverenigingen. Deze manier van werken schept een breed draagvlak en garandeert dat het CZO op de hoogte is van ontwikkelingen in de praktijk.

Rolverdeling
De (vice-)voorzitter: leidt de commissievergaderingen en incidenteel een audit; vaak vanuit een brede kennis over de ontwikkelingen in de zorg en de wens om zorgopleidingen te laten aansluiten bij die ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt. 
Commissieleden: zijn veelal zorgprofessionals van diverse specialismen die inhoudelijk willen bijdragen aan de bewaking van de kwaliteit van hun opleiding.
Ambtelijk secretaris: elke opleidingscommissie krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris van het College Zorg Opleidingen. 

Hoeveel tijd kost deelname aan een opleidingscommissie?

Een opleidingscommissielid heeft veelal twee opleidingscommissievergaderingen per jaar, daarnaast doet hij/zij mee aan minimaal één audit. Naast deze activiteiten onderhoudt het commissielid digitaal en persoonlijk contact met anderen. De taak is begroot op 40 uur per jaar. Sommige commissies vragen om meer tijdsinvestering dan andere, afhankelijk van hoeveel opleidingen eronder vallen, wat er speelt op de arbeidsmarkt en/of lopende opleidingseisen, leermethoden en stages herzien worden. De vergaderingen vinden plaats op de Oudlaan 4 te Utrecht.

Wie benoemt de leden van de opleidingscommissie?

De voorzitters, vice-voorzitters en leden worden door de directeur-bestuurder benoemd op voordracht van de betreffende vereniging(en) die zij vertegenwoordigen. 

Voor hoeveel jaren geldt de benoeming?

Benoeming vindt plaats voor de termijn van 4 jaar. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden.