​CZO Opleidingscommissies: profielen en informatie

CZO opleidingscommissie vacature profiel vice voorzitterOver CZO opleidingscommissies

Op deze pagina leest u informatie over de opleidingscommissies van het College Zorg Opleidingen. Voor elke rol in de commissie kunt u in het profiel lezen wat de verwachtingen zijn. Daarnaast vindt u op deze pagina vraag en antwoorden uitgewerkt.

Profielen CZO opleidingscommissies:

Binnen onze opleidingscommissies komen professionals samen die zich met hart en ziel inzetten voor goede zorgopleidingen. Samen het gesprek aangaan over de toekomst van zorg en de arbeidsmarkt. Dit is vaak inspirerend en verfrissend… En noodzakelijk.

Gaat u de uitdaging aan?

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen gericht aan Joyce Deggens (directeur-bestuurder CZO per september 2018) via info@czo.nl. Het CZO geeft uw bericht door aan de NFU, de NVZ, de betreffende opleidingsinstituten (via VBG) en/of relevante beroepsvereniging voor verder contact met u.

  Interesse in de rol? Mail CZO
 
 

Vragen en antwoorden over CZO opleidingscommissies (oc's)

 

Wat zijn de taken van een CZO opleidingscommissie?

De CZO opleidingscommissie ondersteunt de directeur-bestuurder in haar taak om toezicht te houden op de kwaliteit van de zorgopleidingen en deze te bewaken met het oog op het landelijke civiele effect. Via deskresearch en peer review beoordelen de commissies erkenningsaanvragen en adviseren hierover aan de directeur-bestuurder. De CZO opleidingscommissies zijn gemandateerd door NVZ en NFU om opleidingseisen vast te stellen voor de CZO erkende beroepsopleidingen in de zorg. Het gaat daarbij om het vaststellen van het deskundigheidsgebied, de opleidingseisen en de criteria voor beroepspraktijkvorming en de praktijkleerplaatsen. Verder worden commissieleden afgevaardigd om deel te nemen aan audits. Deze taken zijn uitgebreider beschreven in het Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies en auditpanels.

Wat is de samenstelling van een CZO opleidingscommissie?

De opleidingscommissies zijn samengesteld uit leden die worden voorgedragen door de desbetreffende beroepsverenigingen, de opleidingsinstituten en de NVZ en NFU. De twee laatstgenoemde brancheverenigingen vervullen het (vice-)voorzitterschap. Deze manier van werken schept een breed draagvlak en garandeert dat het CZO op de hoogte is van ontwikkelingen in de praktijk. De (vice-)voorzitter leidt de commissievergaderingen en incidenteel een audit; vaak vanuit een brede kennis over de ontwikkelingen in de zorg en de wens om zorgopleidingen te laten aansluiten bij die ontwikkelingen op de zorgarbeidsmarkt. Commissieleden zijn veelal zorgprofessionals van diverse specialismen die inhoudelijk willen bijdragen aan de bewaking van de kwaliteit van hun opleiding. Elke opleidingscommissie krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris van het College Zorg Opleidingen. Uitgebreide informatie over de samenstelling is te vinden in het Huishoudelijk Reglement van de opleidingscommissie.

Hoeveel tijd kost deelname aan een opleidingscommissie?

Een opleidingscommissielid heeft veelal twee opleidingscommissievergaderingen per jaar, daarnaast doet hij/zij mee aan minimaal één audit. Naast deze activiteiten onderhoudt het commissielid digitaal en persoonlijk contact met anderen. De taak is begroot op 40 uur per jaar. Sommige commissies vragen om meer tijdsinvestering dan andere, afhankelijk van hoeveel opleidingen eronder vallen, wat er speelt op de arbeidsmarkt en/of lopende opleidingseisen, leermethoden en stages herzien worden. De vergaderingen vinden plaats op de Oudlaan 4 te Utrecht.

Wie benoemt de leden van de opleidingscommissie?

De voorzitters, vice-voorzitters en leden worden door de directeur-bestuurder benoemd op voordracht van de betreffende vereniging(en) die zij vertegenwoordigen. 

Voor hoeveel jaren geldt de benoeming?

Benoeming vindt plaats voor de termijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden.