Beschikbaarheidbijdrage NZa

Doelstelling Beschikbaarheidbijdrage NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

De Beschikbaarheidbijdrage is bedoeld om ziekenhuizen en universitair medische centra meer te stimuleren in het opleiden van medewerkers voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Voor deze cruciale functies dreigen anders in de toekomst tekorten te ontstaan. 

Vergoedingsbedragen per opleidingsplaats

De Beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen wordt verleend op basis van vergoedingsbedragen per opleidingsplaats, vastgesteld door de Minister van VWS. De financiering geldt voor de opleidingen die door het ministerie zijn aangewezen in de subsidieregeling. Dit betekent dat niet voor alle CZO-opleidingen subsidie wordt uitgekeerd.

Verleende subsidies per opleiding

 

Aanvragen Beschikbaarheidbijdrage NZa

Het NZa heeft een informatiekaart uitgegeven waarin zij vertelt hoe zorginstellingen een Beschikbaarheidbijdrage NZa kunnen aanvragen. Bekijk de NZa kaart met acht stappen.

Uitkering van de subsidie

Vanaf 2014 is de NZa verantwoordelijk voor het verstrekken van de Beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen), voorheen Fonds Ziekenhuisopleidingen. Voor vragen over de uitkering van de Beschikbaarheidbijdrage verwijzen wij u naar de NZa. Per 1 januari 2015 vindt de toewijzing van subsidie plaats per kalenderjaar. Dit betekent dat in januari de definitieve lijsten met instromers en gediplomeerden van het voorgaande kalenderjaar worden verstuurd met daarbij een verklaring ter ondertekening. Lopende het jaar zijn er nog twee controlemomenten. Voor wat betreft vragen over het toelaten van nieuwe opleidingen voor de Beschikbaarheidbijdrage kunt u bij het Ministerie van VWS terecht.

Uitvoerende rol CZO

Het CZO is door VWS aangewezen om de regie te voeren in de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage. Om dit te realiseren, is binnen elke instelling een contactpersoon aangewezen door de Raad van Bestuur van de instelling waarmee het CZO contacten onderhoudt en die eindverantwoordelijk is voor het accorderen van aanmeldingen en diploma aanvragen. Ook is de contactpersoon namens de Raad van Bestuur gemachtigd om de verklaring waarin het aantal instromers en gediplomeerden over een bepaald kalenderjaar wordt vastgesteld en op basis waarvan de Beschikbaarheidbijdrage wordt uitgekeerd, te ondertekenen.

Wijzigen CZO contactpersoon

Heeft u vragen over de Beschikbaarheidbijdrage of wilt u de CZO contactpersoon wijzigen? Neem dan telefonisch contact met ons op via (030) 273 92 08.