Beschikbaarheidbijdrage NZa

Vanaf 2014 is de NZa verantwoordelijk voor het verstrekken van de Beschikbaarheidbijdrage voor de ziekenhuisopleidingen (opleidingen tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerd verpleegkundigen), voorheen Fonds Ziekenhuisopleidingen.

De Beschikbaarheidbijdrage is bedoeld om ziekenhuizen en universitair medische centra meer te stimuleren in het opleiden van medewerkers voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Voor deze cruciale functies dreigen anders in de toekomst tekorten te ontstaan.

De Beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen wordt verleend op basis van vergoedingsbedragen per opleidingsplaats, vastgesteld door de Minister van VWS. De financiering geldt voor de opleidingen die door het ministerie zijn aangewezen in de subsidieregeling. Dit betekent dat niet voor alle CZO-opleidingen subsidie wordt uitgekeerd. Hier vindt u het overzicht van de subsidiestroom.

Het CZO is door VWS aangewezen om de regie te voeren in de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage. Om dit te realiseren, is binnen elke instelling een contactpersoon aangewezen door de Raad van Bestuur van de instelling waarmee het CZO contacten onderhoudt en die eindverantwoordelijk is voor het accorderen van aanmeldingen en diploma aanvragen. Ook is de contactpersoon namens de Raad van Bestuur gemachtigd om de verklaring waarin het aantal instromers en gediplomeerden over een bepaald kalenderjaar wordt vastgesteld en op basis waarvan de Beschikbaarheidbijdrage wordt uitgekeerd, te ondertekenen. Heeft u vragen over of dient de contactpersoon gewijzigd te worden, neem dan telefonisch contact met ons op.

Per 1 januari 2015 vindt de toewijzing van subsidie plaats per kalenderjaar. Dit betekent dat in januari de definitieve lijsten met instromers en gediplomeerden  van het voorgaande kalenderjaar worden verstuurd met daarbij een verklaring ter ondertekening. Lopende het jaar zijn er nog twee controlemomenten.

Voor vragen over de uitkering van de Beschikbaarheidbijdrage verwijzen wij u naar de NZa. Wat betreft vragen met betrekking tot het toelaten van nieuwe opleidingen voor de Beschikbaarheidbijdrage kunt u bij het Ministerie van VWS terecht.