Beschikbaarheidbijdrage NZa

Beschikbaarheidbijdrage NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

De NZa is verantwoordelijk voor het verstrekken van de Beschikbaarheidbijdrage. Het CZO heeft hier geen invloed op. Voor vragen over de uitkering van de Beschikbaarheidbijdrage verwijzen wij u naar de NZa.

Uitvoerende rol CZO

Het CZO is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen om de regie te voeren in de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de Beschikbaarheidbijdrage. Deze is bedoeld om ziekenhuizen en universitair medische centra meer te stimuleren in het opleiden van medewerkers voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige en medisch ondersteunende functies. Voor deze cruciale functies dreigen anders in de toekomst tekorten te ontstaan. ​

Binnen elke zorginstelling is een contactpersoon aangewezen door de raad van bestuur waarmee het CZO contacten onderhoudt. Deze contactpersoon is eindverantwoordelijk voor het accorderen van aanmeldingen en diploma aanvragen van studenten. De contactpersoon is ook door de raad van bestuur gemachtigd om de definitieve lijst instromers en gediplomeerden te ondertekenen alvorens het CZO deze lijst naar de NZa zendt voor de uitkering van de Beschikbaarheidbijdrage.
In de maand januari worden de definitieve lijsten met instromers en gediplomeerden van het voorafgaande kalenderjaar verstuurd met de verklaring ter ondertekening. Tijdends het kalenderjaar zijn er nog 2 controlemomenten. Wilt u de CZO-contactpersoon wijzigen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 030 273 92 08.

Vergoedingsbedragen per opleidingsplaats

De Beschikbaarheidbijdrage voor ziekenhuisopleidingen wordt verleend op basis van vergoedingsbedragen per opleidingsplaats, vastgesteld door het ministerie van VWS. De financiering geldt voor de opleidingen die door het ministerie zijn aangewezen in de subsidieregeling. Dit betekent dat niet voor alle CZO-opleidingen subsidie wordt uitgekeerd.

Verleende subsidies per opleiding


Aanvragen Beschikbaarheidbijdrage NZa

Het NZa heeft een informatiekaart uitgegeven waarin zij vertelt hoe zorginstellingen een Beschikbaarheidbijdrage NZa kunnen aanvragen. Bekijk de NZa kaart met acht stappen.
Voor vragen over het toelaten van nieuwe opleidingen en de Beschikbaarheidbijdrage kunt u bij het ministerie van VWS terecht.