Kraamverzorgende (achtergrondinformatie)

Achtergrondinformatie

De belangenorganisatie, voor ondernemers in de zorg, Bo-Geboortezorg, heeft de branche-erkenning geregeld voor de verkorte opleiding tot kraamverzorgende. Het toezicht hiervan is ondergebracht bij het CZO. Dit maakt het mogelijk dat leerlingen, behalve via de differentiatie kraamzorg van de reguliere mbo-opleiding tot verzorgende, via verkorte leren-werken routes kunnen worden opgeleid. Wanneer de opleiding voldoet aan de erkenningseisen, krijgen de studenten die met succes de verkorte opleiding afronden het branche-erkende diploma ‘kraamverzorgende’, inclusief een bijbehorende speld.

Branche erkenning

De branche en het CZO streven met haar belangenbehartiging naar een bijdrage aan de arbeidsmarkt voor kraamzorg, waarin vraag en aanbod zowel in kwantiteit als kwaliteit in balans is. Goed opgeleide en voldoende kraamverzorgenden zijn van groot belang. Met een branche-erkenning wordt de kwaliteit van de opleiding respectievelijk  van de opleidingsinstelling geborgd. Dit betekent dat het verstrekte diploma garandeert dat de gediplomeerde beschikt over de door de branche vastgestelde competenties, ongeacht welke opleidingsorganisatie het diploma verstrekt en ongeacht de methoden waarmee de competenties verworven zijn.
Om de branche-erkenning te kunnen uitvoeren wordt de regeling ‘Regeling Erkenning Opleidingen Geboortezorg’ toegepast op de kraamzorgopleiding. In de regeling staat beschreven aan de hand van welke criteria en langs welke weg de beoordeling door de branche plaatsvindt op geschiktheid voor het verzorgen van de erkende opleiding tot kraamverzorgende.
 

Vijf kernboodschappen van de kraamzorg

Samen zorgen we voor toegankelijke kraamzorg. Voor de kraamverzorgende betekent dit dat zij samen met de verloskundige en JGZ zorgt voor:
1. een veilige start;
2. een goede prenatale voorbereiding, assistentie bij de bevalling, professionele zorg en voorlichting & instructie tijdens het kraambed en afstemming, registratie en overdracht van zorg aan betrokken zorgverleners;
2. tijdige herkenning van risico’s en zorgen voor vroegtijdige inschakeling van andere zorgverleners;
3. begeleiding bij de zelfredzaamheid van ouders waardoor zij zelf kunnen zorgen voor het kind en weten waar zij zelf informatie kunnen vinden;
4. voorkomen van dure zorg nu en later door vroegtijdige signaleren.

Plan van aanpak herzien toezicht branche opleidingen Geboortezorg

Bo-Geboortezorg en het CZO hebben eind 2017 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een herzien toezicht kader van de branche in te voeren. Tussen 2018 en 2020 zullen beide partijen het plan gaan uitvoeren. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgesteld dat er jaarlijks afspraken worden gemaakt over:
  • de wijze waarop ingespeeld wordt op de trends en ontwikkelingen in de sector;  
  • de harmonisatie van het kwaliteitstoezicht op de branche-opleidingen Geboortezorg met de CZO-erkenningssystematiek;
  • daarnaast is in deze overeenkomst overeengekomen om tot een landelijke diploma-registratie te komen voor brancheopleidingen Kraamzorg.