Erkenningssystematiek

In 2015 is de erkenningsystematiek vernieuwd. Hieronder is kort weergegeven op welke wijze de erkenningssystematiek is vormgegeven.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen. Deel 1 is een generieke vragenlijst waarin het opleidingsbeleid op instellingsniveau centraal staat. Er worden een aantal vragen gesteld die u kunt onderbouwen door het uploaden van uw eigen documenten en beleidsstukken zoals opleidingsbeleidsplan, jaarverslagen etc. Dit deel hoeft slechts eenmaal te worden ingevuld.

Deel 2 staat in het teken van de opleidingsspecifieke bepalingen en de voorzieningen op de afdeling(en) c.q. praktijkleerplaats(en). Ook deze vragen kunt u onderbouwen door het uploaden van eigen documenten.

Audit

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het CZO de opleidingen in de praktijksituatie komen beoordelen en  waar mogelijk uw zorgprofessionals adviseren op welke wijze de kwaliteit van de zorgopleidingen kan worden vergroot.

Een audit vindt plaats nadat de aanvraagformulieren van de betreffende opleidingen zijn beoordeeld door het CZO. Tijdens de audit zal het auditpanel meerdere opleidingen tegelijk beoordelen. Afhankelijk van het aantal studenten dat u jaarlijks opleidt, zal er jaarlijks, tweeënhalfjaarlijks of vijfjaarlijks een audit plaatsvinden.  Het CZO bepaalt dit aan de hand van de CZO studentenregistratie en neemt een gemiddelde van vier à vijf jaar.

  1. Indien u minder dan 100 studenten per jaar opleidt zal er een vijfjaarlijkse audit plaatsvinden waarbij alle CZO opleidingen worden beoordeeld.
  2. Indien u tussen de 100 en 200 studenten per jaar opleidt, zal er in de periode van vijf jaar tweemaal een audit plaatsvinden. De opleidingen uit het chronisch en beschouwende cluster, het moeder/kind cluster en het paramedische cluster zullen tegelijk worden geaudit evenals de opleidingen uit het acute en het OK cluster.
  3. Indien u meer dan 200 studenten per jaar opleidt zal er jaarlijks een audit plaatsvinden waarbij elk jaar een cluster van CZO opleidingen centraal staat.

Op basis van de CZO studentenregistratie 2009-2013 is uw instelling ingedeeld in categorie a/b/c.

De erkenningen zijn doorlopend totdat de audit heeft plaatsgevonden. De audit kan aanleiding zijn om een of meerdere erkenningen in te trekken.
De auditplanning kunt u vinden onder downloads, links op deze pagina.

Audit Opleiding Dialyseverpleegkundige

Een zorginstelling die een (her)erkenning aanvraagt voor de opleiding Dialyseverpleegkundige wordt alleen geaudit indien er geen sprake is van een HKZ-certificaat voor de dialyseafdeling. De instelling die beschikt over een geldig HKZ-certificaat maakt dit inzichtelijk in het aanvraagformulier middels het uploaden van een kopie van het certificaat.

Werkwijze

Bovenstaande wijzigingen betekenen automatisch ook een wijziging in de procedure en werkwijze van de erkenningssystematiek.

Erkende opleidingen

Het CZO benadert u actief om één of meerdere erkenningsaanvragen in te dienen waarna een audit volgt. Voorafgaand aan de uitnodiging voor indiening ontvangt u een vooraankondiging. 

Indien uw instelling opleidingen verzorgt die onder het CZO vallen en u bent op 1 januari 2015 erkend voor deze opleidingen dan nodigt het CZO u uit om in een vooraf bepaalde periode – voorafgaand aan de audit – de aanvraagformulieren in te dienen voor de opleidingen die het CZO zal auditten.

De tijdslijn is als volgt:

  1. U ontvangt een jaar voorafgaand aan de geplande audit een aankondiging. Het CZO vraagt u of de geplande datum akkoord is en welke functionaris als contactpersoon benoemd kan worden.
  2. Zodra uw reactie door CZO ontvangen is ontvangt de contactpersoon de uitnodiging om erkenningsaanvragen voor één of meerdere clusters van opleidingen in te dienen.
  3. De aanvragen worden uiterlijk 24 weken voorafgaand aan de audit ingediend.
  4. De audit vindt plaats in uw instelling.

Niet erkende opleidingen

Wanneer u bent uitgenodigd voor één of meerdere clusters een erkenningsaanvraag in te dienen, kunt u ook voor de opleidingen uit dit cluster/deze clusters, waarvoor uw instelling geen erkenning heeft, een erkenningsaanvraag indienen. Deze opleiding wordt dan ook meegenomen tijdens de audit.

Als u graag een erkenningsaanvraag wilt indienen voor een opleiding waarvoor uw instelling geen CZO erkenning heeft op dat moment en ook niet valt in het cluster waarvoor u bent uitgenodigd de aanvragen in te dienen, kunt u de (een) aanvra(a)gen indienen bij het CZO door het (de)aanvraagformulier(en) in te vullen en in te dienen via de website. De erkenning wordt al dan niet afgegeven op basis van de gegevens in het aanvraagformulier. Er zal dan op een later tijdstip worden geaudit overeenkomstig de planning van het betreffende cluster waarin deze opleiding zit.

Overgangsregeling

Om de overgang van de voorgaande systematiek naar de huidige systematiek soepel te laten verlopen is een overgangsregeling opgesteld. De overgangsregeling vind u in deel E van het Reglement Erkenning Opleidingen College Zorg Opleidingen 2015 op de pagina erkenning aanvragen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Klaus Boonstra, directeur CZO: k.boonstra@czo.nl