Diplomavergelijking buitenlands gediplomeerden

Diplomavergelijking buitenlands gediplomeerden

Het CZO biedt de mogelijkheid de opleiding van buitenlands gediplomeerden - die in Nederland willen werken en zijn opgeleid tot één van de functies die onder het CZO vallen - te vergelijken met de CZO-eisen.

Procedure in het kort

De werkgever legt het buitenlandse diploma voor aan de secretaris van de opleidingscommissie om deze te laten beoordelen. Na indiening en betaling van de kosten, volgt binnen 3 maanden een advies van de opleidingscommissie.

Uitgezonderde beroepen

  • Uitzondering hierop zijn de radiodiagnostisch en de radiotherapeutisch laborant. Omdat dit gereglementeerde beroepen zijn (artikel 34 wet BIG) moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse overheid. Voor deze beroepen kunt u zich wenden tot het CIBG.
  • De procedure Diplomavergelijking buitenlands gediplomeerden is niet van toepassing voor buitenlands gediplomeerden SEH-, IC-verpleegkundige of anesthesiemedewerker die in willen stromen in de opleiding tot ambulanceverpleegkundige. Hiervoor kunt u een ontheffing van de vooropleidingseis aanvragen.

Werkwijze buitenlandse diploma's vergelijken

Werkgevers kunnen een verzoek tot  diplomavergelijking voor buitenlands gediplomeerden indienen bij de secretaris van de betreffende opleidingscommissie.  Aan de hand van de diplomavergelijking adviseert de opleidingscommissie de werkgever of de desbetreffende kandidaat  in het buitenland op een vergelijkbaar niveau is opgeleid als de Nederlands gediplomeerde.

Uitgangspunten van de diplomavergelijking zijn het deskundigheidsgebied en de eindtermen van de desbetreffende functie die op het moment van indienen van kracht zijn.

In te sturen documenten

Voor het waarderen van het buitenlands diploma heeft het CZO de volgende gegevens nodig:

1. Kopie diploma en cijferlijst van relevante vooropleiding(en).

2. Kopie diploma en cijferlijst van de opleiding die gewaardeerd dient te worden.

3. Kopie van het leerplan van de desbetreffende opleiding met daarin:

  • Een overzicht van de vakken waarin is lesgegeven;
  • Een overzicht van de praktische vaardigheden die tijdens de opleiding verplicht worden gesteld;
  • De duur van de opleiding voor zowel de theorie- als de praktijkcomponent;
  • De behaalde resultaten.

4. Indien van toepassing een kopie van de inschrijving in het BIG-register (indien de aanvraag een verpleegkundige vervolgopleiding betreft).

Let op: alleen documenten die in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld, worden in behandeling genomen. Wanneer de originelen in een andere taal zijn gesteld, dient u zelf voor een beëdigde vertaling te zorgen.
 
Diplomavergelijking insturen

 

Beoordeling opleidingscommissie

Het beoordelen van de diplomavergelijking is de verantwoordelijkheid van de betreffende opleidingscommissie. Deze bevoegdheid wordt gemandateerd aan de secretaris van de opleidingscommissie. De secretaris beoordeelt de aanvraag. Indien nodig wordt de aanvraag besproken binnen de opleidingscommissie.

Het advies wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Dit advies kan op drie manieren worden afgegeven:

  • Gelijkwaardig aan het CZO-diploma conform de op dat moment van kracht zijnde  deskundigheidsgebied en eindtermen.
  • Niet gelijkwaardig aan het CZO-diploma conform de op dat moment van kracht zijnde  deskundigheidsgebied en eindtermen.
  • Niet te beoordelen vanwege onvoldoende of onvolledige informatie.

De termijn van behandeling gaat in op het moment dat in de betaling is voorzien door de werkgever. Indien een verzoek onvolledig is ingediend, treedt er vertraging op. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van de betaling brengt de desbetreffende opleidingscommissie van het CZO een advies uit.

Kosten diplomavergelijking

Voor de diplomavergelijking worden kosten in rekening gebracht.