CZO-maatregelen met betrekking tot COVID-19


 

Het verlenen van patiëntenzorg heeft momenteel alle prioriteit. Onze focus is om onze diensten continu voor u beschikbaar te houden. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Tijdens de COVID-19 situatie heeft het CZO een aantal maatregelen genomen. Hieronder vindt u alle maatregelen op een rij die wij de afgelopen periode via de website en onze nieuwsflits hebben gecommuniceerd.

CZO-maatregelen tijdens de COVID-19 situatie (coronavirus)

 

OC-vergaderingen
De opleidingscommissie-vergaderingen (OC’s) vinden momenteel digitaal via Zoom plaats.
 
Audits zorginstellingen en opleidingsinstituten
Auditbezoeken aan zorginstellingen en opleidingsinstituten schorten wij vanaf 16 maart 2020 tot nader order op. Het CZO zal hierover contact opnemen met de panelleden en de instellingen.
 
(Afzonderlijke) erkenningsaanvragen
Ingediende en lopende erkenningsaanvragen worden zoveel mogelijk in behandeling genomen.
 
Opleidingen die nog niet CZO-erkend zijn en tijdens een opgeschorte audit getoetst moeten worden, zullen wij erkennen op basis van de erkenningsaanvraag. Hierdoor kan de student de opleiding vervolgen en (bij goed resultaat) afsluiten met een CZO-diploma. Tijdens de eerstvolgende (mogelijke) audit vindt dan de definitieve toetsing plaats, zoals bij elke reguliere audit van de (her)erkenningen.
 
Doordat de focus op andere prioriteiten ligt, kunnen OC-leden erkenningsaanvragen momenteel vaak niet beoordelen. Hierdoor kan vertraging optreden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Als dit consequenties heeft voor een student in opleiding, zullen wij samen met u naar een passende oplossing kijken.
 
Uitstel termijn bindende voorwaarden
Instellingen die een bindende voorwaarde hebben gekregen en de verantwoording hiervan moeten indienen bij het CZO krijgen 6 maanden verlenging ten opzichte van de oorspronkelijke datum waarop de bindende voorwaarde verantwoord had moeten zijn/worden.
 
Uitstel termijn erkenningen nieuwe CZO-opleidingen
Studenten van instellingen die binnen 6 maanden na publicatie van de opleidingseisen een erkenningsaanvraag indienen, zijn gegarandeerd van een CZO-diploma zodra de opleiding erkend is. Deze termijn komt nu onder druk te staan. Het CZO breidt deze termijn daarom uit met 3 maanden voor de opleidingen waarvan de opleidingseisen in de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd. Het gaat om de opleidingen tot: 
  • Brandwondenverpleegkundige
  • Wondverpleegkundige
  • Ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige
  • Medisch technicus
  • Kraamverzorgende
  • Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie
  • Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg
  • Eerst verantwoordelijk verzorgende
De uitbreiding geldt ook voor opleidingen die in de komende maanden tot 1 juni gepubliceerd worden op onze website.
 
Voor andere zaken die nu spelen rondom erkenningen & audits, kunt u contact opnemen met de auditsecretaris of de secretaris van de opleidingscommissie. Samen met u kijken wij naar een passende oplossing.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de auditsecretaris/beleidsadviseur van het CZO.
 
Studentenregistratie
De CZO-studentenregistratie blijft gecontinueerd en bereikbaar. We vragen u om zo veel mogelijk per e-mail contact te zoeken via studentenregistratie@czo.nl. Wilt u toch telefonisch contact, dan kan in verband met het doorschakelen de wachttijd langer zijn dan normaal. 
 
Opleidingstraject studenten
Omdat een deel van het onderwijs stil ligt, zal het CZO, indien nodig, met de instellingen bekijken wat dit voor studenten en hun eventuele CZO-diplomering betekent. Mocht een generieke oplossing noodzakelijk zijn, dan houden wij jullie hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief. 
 
Wij begrijpen dat het voor sommige studenten lastig kan zijn om het opleidingstraject goed te vervolgen. Veel vragen die wij krijgen gaan over (externe) stages die niet uitgevoerd kunnen worden, (mogelijke) verlengingen en vragen over toekomstige diploma-uitreikingen. Het CZO kan en zal gegevens die aangepast moeten worden als vertraagde/gewijzigde start- en einddata van opleidingstrajecten achteraf corrigeren. 
 
Studenten die niet binnen de verwachte termijn de opleiding kunnen afronden, komen zonder consequenties in aanmerking voor verlenging van de opleiding. Dus ook wanneer er vanuit het CZO een maximale duur van verlenging van toepassing is, zullen wij hier in deze situatie flexibel mee omgaan. 
 
Zodra de opleidingstrajecten vervolgd kunnen worden (individueel en/of op instellingsniveau) kunt u, indien nodig of gewenst, alsnog contact opnemen met het CZO. Wij zullen dan bekijken hoe we studenten en instellingen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, zodat zij in staat zijn om het opleidingstraject te kunnen vervolgen of afronden.

Beleidswijziging (kwantitatieve) eisen praktijkleersituatie door verandering zorgpraktijk vanwege COVID-19

Vanwege de COVID-19 situatie is het voor studenten van een aantal opleidingen niet mogelijk om het volledige erkende opleidingstraject te (ver)volgen. Het CZO heeft gekeken of er tijdelijk op een andere wijze tot de beheersing van het deskundigheidsgebied en het behalen van de eindtermen kan worden gekomen. Deze beleidswijziging is als extra hoofdstuk opgenomen in ons CZO-Reglement.
 
De uitgangspunten die van toepassing zijn voor de beleidswijziging: de CZO-opleidingseisen blijven het uitgangspunt;
het beleid geldt voor alle opleidingen ongeacht de formulering van de huidige opleidingseisen (met name de specifieke bepalingen). Het veld bepaalt zelf waar aanpassing van de opleiding noodzakelijk is;
het beleid duurt van 16 maart 2020 tot een nader te bepalen datum. Deze periode is afhankelijk van de duur van de crisis en hierbij wordt rekening gehouden met een herstelperiode. De wijzigingen gaan over:
  • aanpassingen in de praktijkleerroute;
  • uitgangspunten voor de handhaving / toetsing.
De volledige beleidswijziging kunt u vinden in het CZO-reglement C1.6.
 
 
Nieuwsberichten waarin bovenstaande onderwerpen zijn gecommuniceerd:

 
Verplichte stages | opleidingstraject voor studenten uit het acute en ok-cluster
Door de tijdelijke verplaatsing van vitaal bedreigde patiënten gedurende de COVID-19 situatie, is het mogelijk dat studenten gestelde leerdoelen binnen de eigen instelling/afdeling kunnen behalen. Hiermee vervalt de noodzaak voor een externe stage. De behaalde leerdoelen moeten aantoonbaar zijn in het portfolio zoals vermeld in de opleidingseisen per opleiding onder specifieke bepalingen. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de borging van de praktijkleerroute. 
 
Externe stages
Momenteel komt bovenstaande vraag voornamelijk uit het acute- en ok-cluster.
Voor de externe stages gaat het voornamelijk om studenten uit het acute- en ok-cluster. Het gaat om de volgende opleidingen:
• ambulanceverpleegkundige
• anesthesiemedewerker
• intensivecareverpleegkundige
• cardiaccareverpleegkundige
• mediumcareverpleegkundige
• recoveryverpleegkundige
• spoedeisendehulpverpleegkundige
 
De zorginstelling kan zelf borg staan voor de praktijkleerroute. De toetsing van de verschillende patiëntencategorieën moeten aantoonbaar zijn in het portfolio van de student op het niveau “doet” van Miller.
 
Stages in de ketenzorg
Het gaat hier om de stages waarvoor geldt dat aan de eisen van de praktijkleersituatie voldaan moet worden (zoals genoemd onder de specifieke bepalingen van de CZO-opleidingseisen). Wanneer de leerdoelen op dit moment behaald kunnen worden binnen de eigen zorginstelling, is het volgen van stages in de ketenzorg niet meer nodig.
Alle studenten die bovenstaande opleidingen volgen (onder het kopje externe stages) en studenten die de opleiding volgen tot operatieassistent en medewerker operatieve zorg komen hiervoor in aanmerking.
 
Voor wie en tot wanneer is deze tijdelijke afspraak geldig
Deze tijdelijke afspraak geldt vanaf 15 maart 2020 tot een nader te bepalen datum, zolang de COVID-19 situatie duurt en geldt voor alle zorginstellingen.
 
De tijdelijke afspraak geldt mogelijk ook voor andere CZO-opleidingen met een verplichte stage in de praktijkleerroute. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de secretaris van de opleiding.
 
Voor vragen over het acute- en ok-cluster kunt u terecht bij mevrouw M. Mendes via m.mendes@czo.nl.
 
 
Nieuwsberichten waarin bovenstaande onderwerpen zijn gecommuniceerd:


CZO-diploma's tijdens coronacrisis | Digitale goedkeuring
Vanaf 1 juni 2020 kan het CZO weer diploma’s versturen

Vanuit het veld ontvangen wij berichten dat instellingen (weer) open zijn en dat zij graag de diploma’s ontvangen. Vanaf 1 juni aanstaande kunnen wij gehoor geven aan dit verzoek. Instellingen kunnen dit aangeven via studentenregistratie@czo.nl
 
De diploma-aanvragen worden door het CZO geaccordeerd in het studentenregistratiesysteem. De studenten, de opleidingsinstituten en de zorginstellingen ontvangen dan een bevestiging dat het diploma goedgekeurd is door het CZO. Met deze bevestiging is inzichtelijk dat de student CZO-gediplomeerd is en formeel ook inzetbaar is vanaf de diplomadatum.
 
 
Nieuwsberichten waarin bovenstaande onderwerpen zijn gecommuniceerd:Advies overheid en RIVM
In het algemeen geldt: wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het virus op de voet. Daarbij hanteren wij de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Wanneer de omstandigheden wijzigen, zullen wij u opnieuw informeren.

Bekijk onze veelgestelde vragen rondom de COVID-19  situatie.

Alle nieuwsberichten over de COVID-19 situatie: